BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
A - AUTEURS


Boeken van voor 1800 zijn vermeld onder oude remonstrantica.
hoofdindex

Zoeken op beginletter achternaam auteur:
a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / L / m /

n / o / p / q / p / r / t / u / v/ w / x / y / zA
B.J. Aalbers ed.
-Samen op weg: een oefening in vroomheid (1989): art. G.S. Westerouen van Meeteren (Aalb 1) 
W. Aalders en J.A. van Nieuwenhuyzen
-Hervormd-remonstrants gesprek (1949) (Aald 1) 
H.J. Achterhuis e.a.
-Als de dood voor het leven: over professionele hulp bij zelfmoord (1995): art. J.F. Goud (Acht 1) 
-38 Krantenartikelen n.a.v. H.J. Achterhuis, J.F. Goud e.a., Als de dood voor het leven (Acht 1b) 
H.J. Adriaanse (nummers Adri 9, 10 en 11 zijn niet gebruikt) 
-Zu den Sachen selbst: Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls (1974) proefschrift (Adri 1) 
-In het spoor van Arminius: schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag (1975) ed. met anderen: art. E.P. Meijering, H.J. Heering, E.H. Cossee, H.J. Adriaanse, E.B.A. Poortman, L.J. van Holk, Th.M. van Leeuwen, J.F. van Royen, J.J. van Hille, A.M. van Peski  (Adri 14) 
-God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) ed. met anderen: art. G.J. Hoenderdaal, J. van de Guchte, E.J. Kuiper, H.M. de Lange, H.J. Adriaanse, L.J. van Holk (Adri 16) 
-Het specifiek theologische aan een rijksuniversiteit: de verborgenheid der Godgeleerdheid (1979) inaugurele rede (Adri 2) 
-Spiritualiteit (1979) Kort Bestek 21 (Adri 3) 
-"Original sin and responsibility" in: Third Europian Conference on Philosophy of Religion (1982) 123-135 (Adri 19) 
-Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) ed.: art. H.J. Adriaanse, J.P. Heering, E.J. Kuiper (Adri 13) 
-Het verschijnsel theologie (1987) met anderen (Adri 4) 
-Theologie en Rationaliteit: godsdienstwijsgerige bijdragen (1988) ed. met H.A. Krop: art. H.J. Adriaanse (Adri 12) 
-Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur: aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten (1993) ed. met anderen: art. H.J. Heering, M.D. Koster, C.W. van Veen-de Graeff, M.F. de Vries, J.P. Heering, S. Vuyk, G.J. Hoenderdaal, E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, H.J. Adriaanse, S. Bouman, E.P. Meijering, F. Knoppers, J.F. Goud, K.J. Holtzappel, C.P. Heering-Moorman, P.A.P.E. Kattenberg (Adri 15) 
-Vom Christentum aus: Aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie (1995) (Adri 5) 
-Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) met anderen: art. H.J. Adriaanse, J.F. Goud (Adri 17) 
-Het idee van een religieus apriori (1998) KNAW, Medelingen van de afdeling Letterkunde, NR, dl 61, nr. 8 (Adri 6) 
-Fremdheit und Vertrautheit: Hermeneutik im europäischen Kontext (Leuven 2000) ed. met R. Enskat (Adri 18) 
-Reductionistische religiestudie en de spirituele betekenisdimensie (2001) rede uitgesproken t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Leiden  (Adri 7) 
-Tweestromenland: over wijsgerige en belijdende theologie (2001) ed.: art. H.J. Adriaanse (Adri 8) 
R. Adriaanse
-Kerstspelen 2007-2012 (2013) (AdriR 1) 
W. Adriaanse-Smit
-W. Adriaanse-Smit e.a., Van Kapel West tot Remonstrantse kerk: de geschiedenis van een gebouw: 50 jaar (2006) (AdriS 1) 
L.J.N.K. van Aken 
-Remonstrantsche broederschap in verleden en heden: historische schets (1947) (Aken 1) 
R.H.J.Alders, zie R.H.J.Boeijinga-Alders
H.J. Allard
-Petrus Bertius, hoogleeraar Leidsche Academie (1870)  (Alla 1) 
Almelo
-Bekroonde gedichten: vijf jaar dichtwedstrijd Bibliotheek Almelo (2001): gedicht G.A. de Vries (Alme 1) 
C. des Amorie van der Hoeven
-Poëtische nalatenschap van een jeugdig ontslapene: gedichten van C. des Amorie van der Hoeven. Voorbericht van M. Cohen Stuart (1861) (AmoC 1) 
H.A. des Amorie van der Hoeven
-Mijn terugkeer tot de kerk van Christus (1871) bewerkt en ingeleid door dr. Th. Piket S.J. (1940) (AmoH 1) 
A. des Amorie van der Hoeven Jr
-De Joanne Clerico et Philippo a Limborch (1843) proefschrift (AmoJ 1) 
-Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (1845) (AmoJ 2) 
-Proza en Poëzie (1850) met levensbeschrijving door J.J. van Oosterzee (AmoJ 3) 
-Nagelaten leerredenen van Abm. des Amorie van der Hoeven jr, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders (4de druk 1857) (AmoJ 4) 
-Geschriften van Abm. des Amorie van der Hoeven Jr (2de druk 1857), waarin 1) Herinneringen van mijne academiereis 2) De Godsdienst: het wezen van den mensch. Brief aan Dr. J.J. van Oosterzee 3) Nagelaten leerredenen 4) Proza en Poëzie (AmoJ 5) 
A. des Amorie van der Hoeven Sr
-Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid (1825) (AmoS 1a) 
-Idem. Herziene en vermeerderde uitgave (1852) (AmoS 1b) 
-Leerredenen deel 1 (1835) (AmoS 2a) 
-Leerredenen deel 2 (1847) (AmoS 2b) 
-Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd, met bijgevoegde tafereelen, deel 1 (1838) (AmoS 3a) 
-Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd, met bijgevoegde tafereelen, deel 2 (1839) (AmoS 3b) 
-Het Tweede Eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam, op den 28 october 1934 plegtig gevierd (1840) (AmoS 4) 
-Eenheid in het noodige, vrijheid in het  twijfelachtige, in alles de liefde (1847) (AmoS 5) 
-Losse geschriften (1848) (Amos 6) 
      I. Afscheid van mijne hartelijke geliefde Rotterdamsche gemeente (1827) 
     II. Redevoering over den echten Godgeleerde, een uitlegger der Heilige schrift 
         (1828) oratie 
    III. Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van 
          Michiel Adriaanszoon de Ruijter (1841) 
    IV. Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den 
          Eersten (1845) 
     V. Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847) 
-Verspreide geschriften (1856) voorafgegaan door een woord ter nagedachtenis van den ontslapene door M. Cohen Stuart (AmoS 7) 
-Historisch overzigt van de Catechetische Literatuur der Remonstranten (1852) (AmoS 8) 
M. des Amorie van der Hoeven
-Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsrecht: een tegenschrift tegen mr. C.W. Opzoomer (1947) van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt (AmoM 1) 
C.W. Anbeek
-Denken over de dood: de boeddhist K. Nishitani en de christen W.Pannenberg vergeleken (1994) proefschrift (Anbe 1) 
-“Buddhism and Psychotherapy in the West: Nishitani and Dialectical Behavior Therapy”, Studies in Interreligieus Dialogue 9 (1999) 207-226 (overdruk) (Anbe 2) 
-Zin in zen: de aantrekkingskracht van zen in Nederland en België (2003) (Anbe 3) 
-Mimi & Akiko (2005) (Anbe 7) 
-Overlevingskunst : leven met de dood van een dierbare (2010) (Anbe 6) 
-De berg van de ziel: persoonlijk essay over kwetsbaar leven (2013) met Ada de Jong (Anbe 8) 
-Aan de heidenen overgeleverd: hoe theologie de - 21ste eeuw - kan overleven (2013) oratie ( Anbe 9) 
-Toekomst: een pelgrimstocht naar de toekomst(2014) uit de serie Goddeeltjes (Anbe 10) 
C.W. Anbeek e.a. ed. 
-Geloven in de interreligieuze dialoog (2001) (themanummer Praktische Theologie (2001) nr. 1): art. C.W. Anbeek (Anbe 4) 
C.W. Anbeek e.a.
-Opstanding of reïncarnatie: variaties op één thema? (1996) art. C.W. Anbeek (Anbe 5) 
Jacobus Arminius
-The writings of James Arminius. Vertaald door James Nichols and William Bagnall. 3 delen (1977) (eerdere uitgaven 1853, 1956; latere uitgave met inleiding van C. Bangs in 1986 Works of James Arminius) (Armi 1a-c) 
-The auction catalogue of the library of J. Arminius: a facsimile edition with a introduction by C.O. Bangs (1985) (Armi 3) 
-De Lokroep van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente Leiden (jan-feb 2010) (Armi 2) 
H. van Assendelft
-Een roeping van de vrijmetselarij in den modernen tijd (1912) (Asse 1)


Bindex rub.A
hoofdindex

M. de Baar en M. van Dijk ed.
-Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) art. T.R. Barnard, Th.M. van Leeuwen, over E.H. Cossee (Baar 1) 
M. de Baar e.a. ed.
-Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) art. T.R. Barnard, C.M.G. Berkvens-Stevelinck, M.F. de Vries (Baar 2) 
R. Baelde
Studiën over godsdienstdelicten (1935) proefschrift (Bael 1) 
F.B. Bakels
-Wachter op de morgen: het korte leven van Christian Corneille Duthilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944 (1988) (Bake 1) 
J.N. Bakhuizen van den Brink ed.
-Protestantsche Kerkbouw (1946): art. R. Miedema (Bakh 1) 
H.J. Bakker e.a.
-Uit op verzoening (1997): art. Th.M. van Leeuwen (Bakk 1) 
J.T. Bakker e.a.
-Ludwich Feuerbach, profeet van het atheïsme: de mens, zijn ethiek en religie (Kampen 1972) met anderen waaronder H.J. Heering (Bakk 2) 
H. Bakker
-Protestantsche kerken in Nederland (1927 2de dr) (Bakk 3) 
C. Bangs
-Arminius: a study in the Dutch reformation (1971) (Bang 1) 
W. Banning e.a.
-Sociale stroomversnellingen in Nederland (1963): art. A.M. van Peski (Bann 1) 
Barchem Berichten/Bladen
-W. Lookman, “De Remonstrantse Broederschap als een stukje Barchem”, Barchem Berichten 6 (2006) nr. 3, 28-29: art. over H.J. Mispelblom Beyer (Barc 1) 
-Woodbrookers Barchem 1908-1983, Barchembladen nr. 4 (augustus 1983) art. W.F.H. Hensen, Th.M. van Leeuwen (Barc 2) 
A.G. Barkey Wolf ed.
-Hoe vindt U dat er gepreekt moet worden? (1959): art. P.D. Tjalsma (Bark 1) 
-Stille stal, heilige stal: overdenkingen rond kerstmis (z.j.): art. P.D. Tjalsma (Bark 2) 
-Overstappen . . . voor Bethlehem (1960): art. P.D. Tjalsma (Bark 3) 
-365 vensters op het jaar: bijbels dagboek (1963): art. P.D. Tjalsma (Bark 4) 
T.R. Barnard
-Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk: de remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940 (2006) proefschrift (Barn 3) 
-God aan: vrijzinnig dagboek (2010) ed. met P.C. Viëtor (Barn 5) 
M. Barnard e.a. ed.
-Nieuwe wegen in de liturgie: de weg van liturgie  - een vervolg - (2002): art. Th.M. van Leeuwen (Barn 2) 
A. Barnes
-Jean Le Clerc (1657-1736) et la République des Lettres (Paris 1938) (Barn 4) 
P.J. Barnouw
-Philippus van Limborch (1963) proefschrift (Barn 1) 
S. Bartstra
-"Zij zullen de krijg niet meer leeren": bespreking van het artikel "Anti-militarisme en ontwapening" van Prof. Groenewegen in "Ons Leger" (1925) (Bart 1) 
A. van Basten e.a.
-Kerk en Universiteit (Bilthoven 1965): art. W.F.H. Hensen (Bast 1) 
M.A. Beek e.a.
-Anthropologische verkenningen (1953) art. L.J. van Holk (Beek 1) 
-Ethiek als waagstuk: opstellen aangeboden aan dr. E.L. Smelik, emeritus-hoogleraar van de UA (1969) art. H.J. Heering (Beek 4) 
A. van de Beek e.a.
-Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert (1999) art. E.P. Meijering, Th.M. van Leeuwen (Beek 2) 
-Lichtgeraakt: wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk (1995) art. H.J. Adriaanse (Beek 3) 
De Beeldenaar (Tweemaandelijks tijdschrift voor Numistiek en Penningkunst) 
-“Overlijden van Simon Episcopius”, beschrijving van penning geslagen bij zijn overlijden. 30 (november/december 2006) voorplaat en p 242. (Beel 1) 
R.F. Beerling 
-Niet te geloven: wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs (1979) art. H.J. Adriaanse, H.J. Heering (Beer 1) 
J.A. Beijerman
-Het verband tusschen de algemeene ontwikkeling en de ontwikkeling van den godsdienst (1878) proefschrift (Beij 1) 
-Afscheidsrede, uitgesproken te Leiden, 26 juli 1891 (1891) (Beij 9) 
-De Remonstrantsche Broederschap (1907) (Beij 2) 
-Levenswijding. Dagboek (1910) (Beij 3) 
-Op ’s levens wegen: wegwijzer (1913) (Beij 4) 
-Een 300-jarige (1919) toespraak bij het de plechtige herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap te Amsterdam (Beij 5) 
-De Beteekenis van het Remonstrantisme (1919) overdruk uit Uit de Remonstrantsch 
Broederschap (Beij 6) 
-Ik heb het geloof behouden (1922) (Beij 7) 
-Gebedenboekje (1929) (Beij 8) 
H.S. Benjamins
-Een en ander: de traditie van de moderne theologie (2008) (Benj 1) art. over K.H. Roessingh 
E.A. van Beresteijn e.a.
-Grotius-tentoonstelling te ’s-Gravenhage 13-28 juni 1925 (1925) catalogus (Bere 1) 
A.J. van den Berg
-De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985 (1991)  (Berg 2) 
-H. van den Berg
-Gij zoekt mij . . .: ter gelegenheid van het afscheid van Henk van den Berg als predikant van de Parkstraatgemeente in Arnhem (2005) (Berg 4) 
-De Remonstrantse retraitebeweging en de monastieke traditie (2007) verslag studieverlof (Berg 3) 
J. van den Berg e.a. ed.
-Aspecten van Het Reveil (1980) art. E.H. Cossee (Berg 1) 
Klaus Berger e.a.
-De dood leeft!: denken over na de dood en ons leven vóór de dood (2010) art. Th.M. van Leeuwen, E.P. Meijering (Berg 5) 
S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel e.a. 
-Het nieuw-testamentisch kerkbegrip en onze kerken (1951) art. N. Blokker (Berke 1) 
G.C. Berkouwer
-Zoeken en vinden: herinneringen en ervaringen (Kampen 1989) art. over K.H. Roessingh en G.J. Heering (Berke 2) 
G.C. Berkouwer en A.S. van der Woude ed.
-Wat is waarheid?: waarheid en verificatie in kerk en theologie (1973) art. E.P.Meijering (Berko 1) 
C.M.G. Berkvens-Stevelinck
-Prosper Marchand et l’histoire du livre: quelques aspects de l’erudition bibliographique dans la première moitié de XVIII siècle, particulièrement en Hollande (1978) proefschrift (Berk 1) 
-De Leidse maskerade van 1835 (Leiden 1985) ed. met P. van Zonneveld (Berk 9) 
-Prosper Marchand : la vie et l’oeuvre 1678-1756 (1987) (Berk 2) 
-Catalogue des manuscrits de la collection Prosper Marchand (1988) met medewerking van Adèle Nieuweboer (Berk 3) 
-La Révolution française: livres et documents: catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek Leiden van 7 december 1989 tot 12 januari 1990 (1989) (Berk 13) 
-Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) ed. met A.Th. Bouwman (Berk 14) 
-Uit de chaos komt het licht: paarlen van Leidse professoren (1995) ed. met anderen (Berk 12) lijfspreuken van o.a. H.J. Adriaanse, H.J. Heering, G.J. Hoenderdaal 
-Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte (1998) (Berk 15) 
-Cultuurtransmissie: een grensconflict? (2000) oratie (Berk 4) 
-Magna Commoditas: geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000 (Berk 5) 
-Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) met E.H. Cossee (Berk 6) 
-Vrije rituelen: vorm geven aan het leven (Zoetermeer 2007) met medewerking van Johan Blaauw, 103 p. (Berk 7) 
-Wat ik je nog zeggen wilde . . .: omgaan met mensen met kanker (Zoetermeer2008) (Berk 8) 
-Vieren & brevieren: liturgisch bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (2009) met Sytze de Vries (Berk 10) 
-Catechismus van de compassie: uit de kunst (2010) met Ad Alblas (Berk 11) 
-Erfenis Europa: toekomst van een stervende zwaan (2012) (Berk 16) 
-De Europese cultuur als beeld van Pygmalion: afscheidsrede door Prof. dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (2012) (Berk 17) 
-Een witte stok met gps: spiritualiteit van de beperking  (2013) (Berk 18) 
-Mens: wat ben je mooi (en ingewikkeld) (2014) uit de serie Goddeeltjes (Berk 19) 
C.P. Bertels en E.J. Petersma ed.
-Filosofen van de 20ste eeuw (1972) art. H.J. Heering (Berte 1) 
G. Berveling
-Tertuliano, Apologio (Apologeticum) (1982) uit het Latijn vertaald  (Berv 11) 
-Dio, Kristanismo, aliaj religioj (God, Christendom, andere godsdiensten) (Vlaardingen 1985) proponentscriptie (Berv 8) 
-Jam Temp' Está!: la "Kairos-dokumento" de Sudafrikaj kristanoj (1986) over rassenscheiding e.d. in Zuid-Afrika, uit het Nederlands (Berv 12) 
-Beatrijs: Mezepoka Nederlanda Legendo (Vlaardingen 1986, 2de druk 2010) middeleeuwse Maria-legende, uit het Nederlands (Berv 17) 
-Tri ’stas tro (Vlaardingen 1987) gedichten (2e druk 1988, Chapecó, Brazilië) (Berv 9) 
-Kanto pri Minota?ro kaj aliaj poemoj (Antwerpen 1993) gedichten (Berv 10) 
-Mia Pado (1997) artikelen, preken, gedichten, etc. (Berv 1) 
-Antologio Latina 1, Maturi?o, ?.250–30 a.Kr. (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tot keizer Augustus, uit het Latijn (Berv 19) 
-Antologio Latina 2, Epoko de A?gusto, 31 a.Kr. – 14 p.Kr, (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur van de generatie van Augustus, uit het Latijn (Berv 20) 
-Simon Carmiggelt, Morgau denove ni vidu (Morgen zien we wel weer) (2002) uit het Nederlands vertaald (Berv 13) 
-Epikteto – manlibreto ( Handboekje, van Epiktetos) uit het oud-Grieks (2005) (Berv 2) 
-Ajnasemajne: skizoj el la vivo de Remonstranta pastoro (in zo maar een week: schetsen uit ’t leven van een remonstrantse dominee) (2006) (Berv 3) 
-La Talpocasisto (2007) vertaling van Stephan Lang, De mollenjager (Berv 4) 
-Vojagimpresoj el Siberio kaj Japanio (reisverslag uit Siberië en Japan) (2008) (Berv 5) 
-Fatalo (2008) vertaling van Louis Couperus, Noodlot (Berv 6) 
-Louis Couperus, Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj (Van vagebonden en schelmen, dames en cavaliers) (2008) vertaling van de Naumachie, Van vagebonden en schelmen, de Dood van Vesta, Lukrezia, de laatste ure, de nachten, de liefdes van Lili, het afscheid, de binocle, de verleider, de bittere wijsgeer (Berv 14) 
-Odoj & aliaj poemoj (2009) (Berv 7) 
-Antologio Latina 3, Julia-Klaudia Dinasto, ?. 10 - ?. 75 p. Kr. (2009) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tijdens de Julisch-Claudische dynastie, uit het Latijn (Berv 21) 
-Giovanni Pico della Mirandola, Parolado pri la Homa Digno (rede over de menselijke waardigheid) (2010) uit het Latijn vertaald (Berv 15) 
-Stephan Lang, La Transilvania Nupto (De Transsylvanische Bruiloft) (2010) uit het Nederlands vertaald (Berv 16) 
-Erasmo de Roterdamo, Antauparoloj al la Nova Testamento (In Novum Testamentum Praefationes) (2011) uit het Latijn vertaald (Erasmus’ inleidingen op zijn uitgave van het N.T.) (Berv 18) 
-Antologio Latina 4, La  Argenta Latino (2012) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur (Berv 22) 
-Hella S. Haase, Urug (Oeroeg) (Berv 23) uit het Nederlands vertaald 
-Kiu ci mi? (2013) autobiografie (Berv 24) 
-Louis Couperus, Pri maljunuloj, la ajoj kiuj pasas . . (Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan . . .) (2013) (Berv 25) uit het Nederlands vertaald 
-Antologio Latina 5, Frua Kristanismo (2013) (Berv 26) 
-Konciza Historio de Kristanismo (2014) (Berv 27) 
-Lucius Annaeus Seneca, Mallongeco de la vivo (De kortheid van het leven) (2014) (Berv 28) uit het Latijn vertaald 
- La Regulo de Benedikto (De Regel van Benedictus van Nursia) (2015) (Berv 29) uit het Latijn vertaald 
C. Beukman
-Klank: aantekeningen bij het lezen van de Psalmen (2002) (Beuk 1) 
-Gods troonrede: Psalm 110:1 (2004) (Beuk 2) 
J. Beumer ed.
-Zo de ouden zongen . . . : leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000) (1996) art. J.F. Goud over H.J. Heering (Beum 1) 
C. van Beuningen en P. Knorringa
-Inclusive improvement: standards and smallholders (Beun 1) 
K. Biezeveld en J.J.C. Dee ed. 
-Liber Amicorum A.J. Rasker (1974) art. H.J. Heering, G.J. Hoenderdaal (Biez 1) 
An E. de Bijll Nachenius
-Van Muur tot Molensteen: belevenissen van een Nederlandse diplomate in het buitenland: DDR, Tanzania, Polen, Kameroen, Nieuw Zeeland (2010) (Bijl 1) 
J.H.W. Bisschop Boele
-Toespraak ter herdenking van wijlen ds. B.C.J. Mosselmans, gehouden in de Remonstrantsche Kerk te Gorningen op 22 Januari 1911 (Groningen 1911) (Biss 1) 
-Een veelbeteekenende groet: toespraak ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstr. Broederschap (Groningen 1919) (Biss 2) 
J. W.H. Blaauw
-Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) ed. met anderen; art. M.A. Bosman-Huizinga, J.F. Goud, Th.M. van Leeuwen (Blaa 3) 
-WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) ed.; art. M.A. Bosman-Huizinga, F. Kruyne, C.M.G. Berkvens-Stevelinck, E.H. Cossee (Blaa 1) 
-Werkschrift bij: Wij geloven – wat geloven wij? (2004) ed. met M.A. Bosman-Huizinga (Blaa 2) 
-Het boek: een opsomming van artikelen, recensies, gedichten, overwegingen, colums, varia geschreven door Johan Blaauw (2009) (Blaa 4) 
J. Bleeker e.a.
-Christologische Studiën (1943) art. L.J. van Holk, P.D. Tjalsma (Blee 1) 
E. Bloembergen
-Liefhebben uit verstand: de organisatie van een kerkelijke gemeente (1966) (BloE 1) 
-Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2) 
G. Bloemendaal
-Laagtij voor Arminius (1974) (BloC 1) 
-Zo maar. . . mensen: schetsen en verhalen, fantasie en werkelijkheid (1976) (BloC 2) 
-Tussen water en wind (1982) (BloC 3) 
-Een snufje Remonstrantica (artikelen verschenen in Remonstrants Weekblad van 16 januari 1982 tot 19 augustus 1989) kopie (BloC 4) 
-Bernier en de broeders: domineeslevens in donkere dagen (1988) (BloC 5) 
-’t Wterste Effort; het jaar 1630 in en voor de Remonstrantsche Societeit (1991) samengesteld uit fragmenten uit “Brieven en onuitgegeven stukken” van Johannes Wtenbogaert (BloC 6) 
-Tweehonderd jaar Commissie tot de Zaken (1796-1996) (BloC 7) 
N. Blokker
-Driehonderdjarig bestaan van het seminarium der remonstranten: herdacht maandag 29 october te Leiden (1935) (Blok 1) 
J.C.H. Blom
-Burgerlijk en Beheerst: over Nederland in de twintigste eeuw (1996) art. over V.P.R.O., de remonstrantse traditie, St. Michielsgestel en Haaren (Blom 1) 
P. Blom e.a. ed.
-La France aux Pays Bas: invloeden in het verleden (Vianen 1985) art. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (Blom 2) 
J.M.Boeijinga
-Maria op de blauwe steen; omdat ik morgen sterven moet; hoe een dominee worstelt met leven en sterven (2017) (Boei 2)
R.H.J. Boeijinga-Alders
-Mijn draad houdt de kralen bijeen (1999) gedichten (Boei 1) 
C. Boer e.a. ed. 
-Het jonge hart: het verhaal van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale 1915-1985  (1994) art. D. Tjalsma (Boer 1) 
Th. Boer ed.
-Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme: essays aangeboden aan Egbert Schoten (2004) art. W. van der Burg (Boer 5) 
J.M. de Boer-de Leeuw e.a.
-Canberra 1991: de zevende assemblée (1991) art. W.E.R. van Herwijnen (Boer 2) 
J.A.A. de Boer
-Conflicten in de kerk: brokken en bouwstenen (1994) met B. Bavinck (Boer 8) 
-Geloven in tegenstellingen (1995) (Boer 3) 
-Kan het geloof zonder dogma’s? (2001) (Boer 4) 
W. den Boer e.a. ed.
-Romanitas et Christianitas: studia Iano Henrico Waszink (1973) art. E.P. Meijering (Boer 6) 
W.A. den Boer
-Duplex amor Dei: contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (2008) proefschrift (Boer 7) 
J.W. Bok
-Peri Apolutrooseoos (Over de Verlossing) (1856) proefschrift (Bok 1) 
-Afscheidswoord aan mijne gemeente en vrienden te Utrecht (1868) (Bok 7) 
-De verplaatsing van het Seminarium der Remonstranten van Amsterdam naar Leiden, tegen de bezwaren van Prof. Dr. J. Tideman verdedigd (3 juni 1872) ook in Handelingen 1872 (Bok 5) 
-De evangeliebediening in onzen tijd: toespraak tot de Remonstrantsch-Hervormde Gemeente te Amsterdam na afwijzing van het beroep naar Rotterdam (1873) (Bok 6) 
-Is “de Remonstrantsche Broederschap op vijf arminiaansche artikelen gegrond?” (1877) toespraak (Bok 2) 
-De vijf boeken van Mozes (1877) (Bok 8) 
-Godsdienst, Christendom, Kerkelijke Gemeenschap: cursus voor meer ontwikkelde aankomende leden der Gemeente (1888) (Bok 3) 
-Idem, verkorte uitgave (Bok 4) 
H. Bonger
-Dirck Volckertszoon Coornhert (1941) (Bong 1) 
H. Bonger e.a. ed.
-Dirck Volckertszoon Coornhert: dwars maar recht (1989) art. C. Berkvens-Stevelinck (Bong 2) 
A.M.S.H. van den Boogert
-Beelden van betekenis: over de zichtbaarheid van het geloof (1991) Remonstrants vlugschrift 5 (Boog 1) 
H. ten Boom e.a.
-Geloof, opbouw en strijd: de geschiedenis van de classis Rotterdam (Delft 2001) art. E.H. Cossee (Boom 1) 
O.W.A. Boonstra e.a. ed.
-Twee eeuwen Nederland geteld: onderzoek met de digitale Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001 (Den Haag 2007) art. J.M. Vliegen, "Exponenten van vijzinnigheid: remonstranten en doopsgezinden" (Boon 1) 
J. Bor e.a. ed.
-De verbeelding van het denken: geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie (1995; 6de druk 2000) art. C.W. Anbeek (Bor 1) (plank hoge boeken) 
L.J.M. Bosch
-Petrus Bertius 1565-1629 (1979) proefschrift (Bosc 1) 
M.A. Bosman-Huizinga e.a. ed.
-Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) art. C.W. Anbeek, S. Bouman, S. Coenradie, A. Dicou, J.F. Goud, M.Ch. Kassens, F. Knoppers, Th.M. van Leeuwen, A.A.I.M. Mikkers, R.F. Philipp, G.A. de Vries (Bosm 1) 
M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed.
-Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) art. J.F. Goud, Th.M. van Leeuwen, J.P. Heering, A. van der Hoek, M.A. Bosman-Huizinga, K. van Dam, E.H. Cossee, J.R. Röselaers, C.M.G. Berkvens-Stevelinck (Bosm 2) 
C.J.F. Böttcher e.a. 
-Morgen is vandaag begonnen: futorologische verkenningen (Nauta-reeks 1967) art. H.J. Heering (Bött 1) 
H. Bouma ed. 
-De aarde is er ook nog: op zoek naar een ethiek van het milieubeheer (1974) art. met  H.J. Heering (BouH 1) 
S. Bouman en E.J. Kuiper ed.
-Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) art. E.J. Kuiper, H.J. Heering, J.F. van Royen, C. Beukman, A.A. In ’t Veld, S. Bouman, F.H. Fockema Adreae, H.J. Adriaanse, E.P. Meijering, J.W. Wery, J.van Goudoever, G.J. Hoenderdaal, G.S. Westerouen van Meeteren, W.J. Overdiep, M.A. Bosman-Huizinga (BouS 1) 
S. Bouman
-Gebeden (Vught 2007) (BouS 2) 
A.F.U. Braakman
-Heimwee naar het Koninkrijk: leven en werk van Gerrit Jan Heering (2007) (Braa 1) 
N. Brands (en Marcus Bakker)
-Vijfsprong: gedichten (2e dr; Deventer 1983) met anderen (Brands 6) 
-Achter het Huis van de Dolfijn: gedichten (1984) (Brands 4) 
-Wat bezielt jou? Brieven over geloof en politiek (1987) (Brands 1) 
-Van wondermiddel tot desillusie: ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon (1990) met anderen (Brands 2) 
-De mijlenteller en de waterklok: gedichten (1992) (Brands 3) 
-Anton Koch herinnerd: een vriendenboekje (1992) met anderen (Brands 5) 
H.E. Brandsma
-Dansen met agressie: brieven aan een Ander (Amsterdam Belfast 1995-1998/2010) (2013) (Brandsma 1)
Kaspar Brandt
-XXXII Predikatiën over verscheide texten der Heilige Schriften, uitgespoken door Kaspar Brandt, in zijn leven Leeraer der Remonstranten te Amsterdam, waer by gevoegt zyn noch III andere Predikatën.  (Rotterdam 1698) (K (C) Bra 2)
Gerard Brandt
-Het leven van Michiel de Ruyter, gekozen, hertaald en ingeleid door Vibeke Roeper en Remmelt Daalder (Amsterdam 2007) (Brandt 1) 
-Leven van Vondel, inleiding van Eelco Verwijs en bewerkt door J. Hoeksma (1905) (Brandt 2) 
-Het leven van Joost van den Vondel, uitgegeven door P. Leendertz jr. (1932) (Brandt 3) 
-Het leven van Joost van den Vondel, bewerkt door M.M. van Oostrom en M.A. Schenkeveld-van der Dussen (1986) (Brandt 4) 
-Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden, uitgegeven door P. Leendertz jr.(1932) (Brandt 5) 
P. van der Breggen Paauw
-Joseph in leerredenen (Amsterdam 1798) dl 1, 323 p. en dl 2, 355 p. (Breg 1) met M. Stuart (dl 3 ontbreekt) 
-Aanwijzing van de godsdienstige denkwijze der Remonstrantsche Broederschap, of Belijdenis-rede over Efez. I. vs 22 (Den Haag 1806) 54 p. (Breg 2) 
H. Bremer e.a.
-Geweldloze weerbaarheid (1965) met medewerking van A.H. Heering (Brem 1) 
J. Brester
-L'oncle et le neveu: promenade dans les environ de La Haye: ouvrage à l'usage de la jeunesse Hollandaise (1855) (Bres 1) 
M. Broekhuijsen en M. Tjoeng ed.
-Wat heet oud: gedachten over oud worden (1994) art. Th.M. van Leeuwen (Broe 2) 
A. Broers en I. Bakker ed.
-Overtuigd tolerant: een bijdrage aan de bezinning over tolerantie (2004) art. W. van der Burg (Broe 1) 
C.E. Brons-Alberti e.a. ed.
-Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (1996) art. T.R. Barnard, E.P. Meijering, P.L. Slis, E. de Berg (Bron 1) 
C. van Bruggen en J. Purdy ed.
-Spinoza en de litteratuur (Bzzlletin december 1984, nr. 121) art. H. Siebrend (Brug 1) 
H.A. ten Bruggencate
-Paschasius Quesnel en zijn conflict met Rome (1940) proefschrift (Brug 2) 
E. Brugmans en M. Buijsen ed.
-Krakend recht en verharde moraal: maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (2004) art. W. van der Burg (Brug 3) 
H. Brugmans e.a. ed.
-Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932 (1932) art. “De kerkelijke seminaria” door W.J. Kühler (Brug 4) (plank hoge boeken) 
N.A. Bruining e.a.
-Predik! 10 jaren V.P.R.O.: de boodschap van het vrijzinnig protestantisme in dezen tijd: jubileumgeschrift van den V.P.R.O. (1936) art. W. Schermerhorn (Brui 1) 
R. Buitenwerf e.a. ed.
-Feestbundel t.g.v. het 105-jarig bestaan van het Collegium  Theologicum c.s. Concordia Res Parva Crescit (2001) art. T.R. Barnard (Buit 1) 
W. van der Burg
-Een andere visie op burgerlijke ongehoorzaamheid (1986) (Burg 2) 
-Het democratisch perspectief: een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie (1991) proefschrift (Burg 3) 
-De verbeelding aan het werk: pleidooi voor een realistisch idealisme (2001) (Burg 7) 
-Dynamisch recht: de interactie tussen recht, ethiek en samenleving (2001) oratie (Burg 8) 
-Over religie, moraal en politiek: een vrijzinnig alternatief (2005) (Burg 9) 
-Zu einer Neubewertung von “Toleranz” (februari 2006) Schriftreihe der Remonstrantisch - Reformierten Gemeinde zu Friedrichstadt, Heft 1 (Burg 10) 
-Het ideaal van de neutrale staat: inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (2009) oratie (Burg 11) 
W. van der Burg en P. Ippel ed.
-De Siamese tweeling: recht en moraal in de biomedische praktijk (1994) art. W. van der Burg (Burg 4) 
W. van der Burg ed.
-Nation, State and the Coexistence of Different Communities (1995) art. W. van der Burg (Burg 5) W. van der Burg en F.W.A. Brom ed.
-Over idealen: het belang van idealen in recht, moraal en politiek (1998) art. W. van der Burg (Burg 6) 
C.B. Burger
-Roessingh (1942) (Burg 1) 
Cd. Busken Huet
-Vernuft Ontzondigt: kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling (1869) art. over De Génestet (Busk 1) 
J.J. Buskes
-Hoera voor het leven (Amsterdam 1959) art. over G.J. Heering (Busk 3) 
-Dwarsliggers: nonconformisten op de levensweg van ds. J.J. Buskes (Wageningen 1974) art. over G.J. Heering (Busk 2) 
Jeroen Busscher en Miranda Keijser-van Gils ed.
-Prekenboek voor leiders: speeches voor de bevlogen leider (2009) art. K. Magnée-de berg (Buss 1) 


Cindex rub.A
hoofdindex

Camerata Trajectina
-Bavianen en Slijkgeuzen: liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten (1995) (Came 1) 
D.R. Camphuysen
-Gedichten en spreuken van Dirk Camphuysen (1942) ingeleid en verzameld door Roel Houwink  (Camp 1) 
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme
-Over de beginselverklaring van de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme (ca. 1931) (C.C. 6a, 6b,6c) 
  (dl. 1) I. J.A. de Koning, De eenheid van Vrijzinnig Protestantisme (Koni 5; 6a ontbreekt) 
  (dl. 2) II. A. de Wilde, Geloof en Belijdenis, III. P. Smits, De Christelijke grondslag van de Beginselverklaring, 
  (dl. 3) IV. C.B. Burger, De Bestemming van de Mens, V. G.J. Sirks, De Kerk, VI. J. de Graaf, Het Kononkrijk Gods 
-Vrijzinnig protestantisme en werkloosheid (1938) (C.C. 1) 
-Samenlevingsopbouw: taak van overheid en kerk (1965) (C.C. 2) 
-Werkzaamheden van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 1965-1972, samengesteld door M.A. Klomp (C.C. 3) 
-C.C. 50 jaar 20 april 1974 (overdruk RW) en rede gehouden door M.A. Beek (C.C. 4) 
-Van struikelblokken tot bouwstenen (1987) (C.C. 5) 
P.D. Chantepie de la Saussaye 
-Portretten en kritieken (1909) art. over C.P.Tiele (Chan 1) 
I.M.E. Chavannes en P. Wormer
-Kijk op karma: lotselementen in de levensloop (2002) (Chav 1) 
Chonia (pseudoniem voor J.C. Kindermann), 
-Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuijsen, in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dortsche synode (1853) 2 dln (Chon 1 en 2) 
Civis Mundi
-Karma en reincarnatie anno 1999: de stand van zaken (1999) art. M.L.van Royen-Krol (Civi 1) 
F.S. Clarke
-The ground of election: Jacobus Arminius' doctrine of the work and person of Christ (Clar 1) 
E. van Cleef
-Sociaal-economische Ordening: een ideologisch-sociologische beschouwing van religieus standpunt (1946; 2e druk 1967) (Clee 1) 
-Heiliging der wereld (1958) Referaten-reeks VII (Clee 2) 
-Geef me de vijf: een appèl (1968) (Clee 3) 
P. Cliteur e.a. ed.
-Overtuigend bewijs: over het wetenschappelijke van de niet-exacte wetenschappen (1994) art. H.J. Adriaanse (Clit 1) 
S. Coenradie
-Vicarious substitution in the literary work of Shûsaku Endô; on fools, animals, objects and doubles (2016) (Coe 1)
S. Coenradie e.a.
-Weg met de Bijbel; gids voor vrijzinnig bijbellezen (2017) (Coe 2)
M. Cohen Stuart
-"Er is geschreven": rede uitgesproken bij gelegenheid van het openbaar verslag omtrent den toestand van het Nederlandsche Bijbelgenootschap in de Groote kerk te Alkmaar, den 5 November 1854 (Alkmaar 1854) 30 p. (Cohe 7) 
-Het onvermijdelijke der evangelieverbreiding voor de gemeente van Christus: zendingsrede over 1 Cor. IX: 16, uitgesproken op den missionsdag der Broedergemeente te Zeist den 30 Julij 1862 (Amsterdam 1862) 23 p. (Cohe 8) 
-Godsdienst in volk en huisgezin: twee kanselredenen uitgesproken 15 en 22 november 1863. Uitgegeven ten voordeele van een te Rotterdam op te rigten standbeeld van Gysbert Karel van Hogendorp (Rotterdam 1863) 48 p. (Cohe 9) 
-Eenige woorden over Dr. A. Pierson’s “onverdraagzaamheid” (1864) (Cohe 1) 
-Zes kanselredenen bij bijzondere gelegenheden uitgesproken (Zeist 1872) 136 p. (Cohe 5) 
-Gedenkboek van de zesde algemene vergadering der Evangelische Alliantie in Amerika, gehouden te New-York in octobrer 1873 (1874) (Cohe 2) 
-Zes maanden in Amerika (1875) (Cohe 3) 
-In memoriam. Guillaume Groen van Prinsterer: notice biographique (Utrecht 1876) 51 p. (Cohe 6) -Wat het Ontwerp-Kappeyne op het lager onderwijs beweert, begeert, bedoelt, bewerkt? (1878) (Cohe 4) 
M.C. Cohen Tervaert e.a. ed.
-De student aan de Leidsche Academie (1939) art. L.J. van Holk (CoheT 1) 
R.L. Colie
-Light and enlightenment (1957) (Coli 1) 
Eva Cossee en André Swertz ed.
-Piet C. Cossee: 50 jaar typograaf (1987) (CossE 1) 
P.C. Cossee
-Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee (2007) (CossE 2) 
E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed.
-Remonstranten en het unitarisme (2000) (Coss 14) Vlugschrift 17 
-Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) art. T.R. Barnard, E.H. Cossee, J.R. Kubacki, S.Vuyk (Coss 8) 
-Geloof en onderzoek: uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902) (2002) art. E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, Tj. Barnard (Coss 11) 
E.H. Cossee e.a.
-"Het Remonstrants Seminarium te Leiden 1873-1973", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 55 (1974) 74-102 (Coss 10) art. E.H. Cossee, A.J. Rasker, G.J. Hoenderdaal 
(overdruk) 
-Eenheid in het nodige 1897-1977: gedenkboekje, samengesteld ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan der Remonstrants gereformeerde Gemeente Dordrecht (1977) art. E.H. Cossee, F. Palmboom, E.J. Kuiper   (H.Dor.1) (Coss 2) 
-De Remonstranten (2000) (Serie Wegwijs) art. E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, M.A. Bosman-Huizinga (Coss 9) 
E.H. Cossee
-De Remonstranten te ’s Gravenhage en hun kerkgebouw aan De Laan (1974) overdruk uit jaarboek 1974 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe  (I. 7) (Coss 1) 
-De remonstranten aan de Oude Wetering (1980) (Coss 3) 
-Artkelen in Kwartaal & Teken van Dordrecht (1978, 1980, 1981, 1982) (Coss 16) 
-Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855: een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd (1988) proefschrift (Coss 4) 
-Verwantschap en verwijdering: de Groninger godgeleerden en het Unitarisme (1992) oratie (Coss 5) 
-Kerkbouw en kerkinrichting bij de remonstranten (1994) overdruk uit Jaarboek voor Liturgie-onderzoek, deel 10 (1994) 73-120 (Coss 6) 
-Aspecten van het unitarisme (1998) (Coss 7) 
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (1999) met Th.M. van Leeuwen (Coss 17) reader 
-“Het ambtsgewaad van de Nederlandse predikant” in: A.L. Molendijk ed., Materieel christendom: religie en materiële cultuur in West-Europa (Hilversum 2003) 147-164, overdruk (Coss 12) 
-“Meer verschil dan overeenkomst: remonstrantisme en socianisme vergeleken door Adriaan van Cattenburgh in zijn Specimen controversarium inter remonstrantes et Socinum (1728)”, Doopsgezinde Bijdragen 30 (2004) 141-152, overdruk (Coss 13) 
-Willem Muurling (1805-1882), een Groninger wordt modern (Groningen 2009) (Coss 15) 
A.W. Cramer
-Stoicheia tou kosmou: interpretatie van een nieuwtestamentische term (1961) 
proefschrift (Cram 1) 
-God is buitenlands (1963) Eltheto-brochurereeks nr. 14 (Cram 2) 
-Open kaart (1968) (Cram 3) 
-Licht dat ieder mens verlicht: over onze menselijke situatie, Christen-zijn en het Transcendente Meditatie Programma (1978) (Cram 4) 
-Stellingen op een kerkdeur (ca. 1980) (Cram 5) 
-Het Web Scheuren (1984-1987) (Cram 6) 
-Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (1988) intreepreek (Cram 11) machineschrift 
H. Cramer
-Op de begane grond (Babel en Bethel) (1934) preek (Cram 7) 
D.A. Cramer-Schaap
-Kerstboek van “Zonneschijn” 1942 (Utrecht 1942) ed.; art. H. Cramer (Cram 10) 
-Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (1957; 6de druk 1962) (Cram 8) 
-De jongen met de herdersfluit: verhalen over kinderen uit de bijbel (1965) (Cram 9)


Dindex rub.A
hoofdindex

G.L. van Dalfsen
-Het inwaartsch licht bij de quakers, in het bijzonder bij Barclay (1940) proefschrift (Dalf 1) 
-Van kleine lichtjes der bevrijding en het groote licht der liefde (1945) (Dalf 2) 
-In de vergulde driehoek: twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij Quakers in Amsterdam (1979) (Dalf 3) 
S. Datema
-Geesteskinderen van Pelagius: eene beknopte schets van de geschiedenis der Nederlandsche Arminianen gedurende de eerste 25 jaren van hun bestaan (1906) (Date 1) 
Aarnoud van der Deijl e.a. ed.
-Doornse Catechismus: oude vragen, nieuwe antwoorden (2010) art. K. Magnée-De Berg (Deij 1) E. Dekker
-Rijker dan Midas: vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1993) (Dekk 1) 
B. Delfgaauw e.a. ed.
-Reflecties op de toekomst (1972) art. H.M. de Lange, J. Tinbergen (Delf 1) 
S. Delhaas
-7 Portretten van domina's (1997) art. over J.L. Klink (Delh 1) 
Th. Delleman
-Kerken in Nederland (2de druk 1949) art. over De Remonstrantse Broederschap (Dell 1) 
E. Delvaux-den Boer e.a. ed., 
-Balans in beweging: contouren van een vrijzinnige geloofsgemeenschap: NPB 1870-1995 (1996) art. P.J.C. Korver (Delv 1) 
W. Derkse ed.
-Grenzen aan tolerantie: Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de Actualiteit (2004) art. over De Groot (Derk 1) 
K.A. Deurloo e.a.
-Verzoening of Koninkrijk: over de prioriteit in de verkondiging (1998) art. Th.M. van Leeuwen (Deur 2) 
K.A. Deurloo en F.J. Hoogewoud e.d.
-Beginnen bij de letter Beth: opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel voor dr Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam ( 1985) art. B. Dicou (Deur 3) 
A.Th. van Deursen
-Bavanen en slijkgeuzen: kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt (1974) (Deur 1) 
A. Dicou en J.F. Klijnsma
-Vitale Vrijzinnigheid: verslag van een onderzoek (2001) Dico 3 
A. Dicou
-De overweldigende natuur (1989) met anderen, Jota 2 (Dico 7) 
-Jakob en Esau, Israël en Edom (1990) proefschrift (Dico 1) 
-Edom, Israel’s Brother and Antagonist: The role of Edom in biblical prophecy and story (1994) (Dico 2) 
-Van ideaal tot realiteit: 20 jaar Woonkollektief Purmerend [1985-2005] (2006) ed. met anderen (Dico 4) 
-Honderd jaar Zusterkring: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer 1906-2006 (2006) ed. (Dico 5) 
-Een mens - vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) ed. met Johan Goud (Dico 6) art. A. van der Hoek, A.C.A. Rosingh, K.J. Holtzapffel, S. Coenradi, H.J. Adriaanse, J.F. Goud, E.P. Meijering, E.H. Cossee, J. Tromp, A.C.J. Jonkers, A. Dicou, Th.M. van Leeuwen 
-Heilig. Gewoon nu (2012) met S. Coenradi (Dico 8) 
-Des hommes et des dieux: Tibhirine en Koningshoeven (2012) (Dico 9) 
-Jezus (2014) uit de serie Goddeeltjes (Dico 10) 
H.C. Diferee
-Tentoonstelling t.g.v. het derde eeuwfeest van het seminarium der Remonstrantsche  Broederschap (1934) catalogus (Dife 1) 
W. Dijk ed. 
-De laatste tijd. Denken over het einde in levensbeschouwing en psychiatrie (1999) art. C.W. Anbeek (Dijk 1) 
P. van Dijk e.a. ed.
-Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede (1999) art. M.A. Bosman-Huizinga, H.J. Heering (Dijk 2) 
R. van Dijk e.a.
-De preek van het jaar (2000) art. G.A. de Vries (Dijk 3) 
F. Dijkema en W.J. Wegerif ed.
-Morgenwijding (1931) art. H.L. Oort, W.J. Wegerif, Tony de Ridder, P.D. Tjalsma, K.H. Roessingh, W. Mackenzie, K.F.Sparnaay, F.W. Rappold, N. Blokker, R.G. Oort-Roessingh (Dijke 1) 
Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis
-No 35 (2007) artikel R.F.H. Praamsma, "Eén doorlopend pleidooi? Enkele observaties betreffende de wijze waarop J. Loosjes in zijn rede over Luthersen en Remonstranten gebruik maakt van het werk van J.W. Pont (DocL 1) 
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
-50 jaar Wereldraad van Kerken (juni 1998) art. E.H. Cossee (DNK 1) 
Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw
-Achtste jaargang, nummer 2 (Oktober 1984) art. E.H. Cossee (DocN 1) 
H.G. van den Doel
-Daar moet veel strijds gestreden zijn: het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627) proefschrift (Doel 1) 
Coot van Doesburgh: zie A.A.I.M. Mikkers 
F.J. Domela Nieuwenhuis
-Leven en karakter van A. des Amorie van der Hoeven (1859) (Dome 1) 
Doopsgezinde Bijdragen
-Nieuwe reeks 20 (1994) art. E.H. Cossee (Doop 2) 
-Nieuwe reeks 22 (1996) art. E.H. Cossee (Doop 3) 
-Nieuwe reeks 30 (2004): Socianisme in de Nederlanden (Amsterdam 2005) art. E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen (Doop 1) 
Ch. Doude van Troostwijk en Johan Blaauw ed.
-Geschiedenis maken: vrijzinnigen geloven verder (2002) art. H. J. Siebrand (Doud 1) 
J.W. Douwes e.a. ed.
-De perken binnenstebuiten - Van marge naar midden: bundel ter viering van het 33e lustrum Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Veribus (2006) art. S. Vuyk, J.H. Röselaers (Douw 1) 
W.B. Drees
-Beyond the big bang: Quantum Cosmologies and God (1990) proefschrift (Dree  1) 
-Van niets tot nu: een wetenschappelijke scheppingsvertelling (1996) (Dree 2) 
-Heelal, mens en God: vragen en gedachten (1996) (Dree 3) 
W.B. Drees ed.
-Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (1999) art. Th.M. van Leeuwen, W. van Veen-de Graeff, H.J. Adriaanse, J.F. Goud, H. Siebrand, E.H. Cossee, W.B. Drees (Dree 4) 
W.B. Drees e.a.
-Tijd nood/t-wijzer/s naar morgen (1998) art. W. van Veen-de Graeff, W.B. Drees (Dree 5) 
C.M. van Driel en J.M. Houkes ed.
-Het vrijzinnige web: verkenningen naar vrijzinnig-protestantse netwerken (1850-1914) (2014) art.E.H. Cossee (Drie 1) 
Aernout Drost 
-De pestilentie te Katwijk (1625) heruitgave met inleiding van A. Verwey (1933) (Dros 1) 
J.W. Drost ed.
-De sleutelring: verhalen voor bijzondere momenten in het leven (Zoetermeer 2001) art. S. Coenradi (Dros 2) 
M. den Dulk en T.H. Zock ed. 
-Pastoraat in cultuurfilosofisch perspectief (2001) art. J.F. Goud (Dulk 1) 
H.W. von der Dunk e.a.
-Europese theologie in mondiaal perspectief: voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Seminarium der remonstranten (1984) art. E.P. Meijering, H.J. Adriaanse (Dunk 1)


Eindex rub. A
hoofdindex

T. van Eck en H. de Kler ed.
-Orgelkunst rond 1900 (1995) hierin: H. de Kler, “J.A. de Zwaan (1861-1932) Haags organist op het breukvlak van twee eeuwen” (met interview W.C. Pleysier) copie (Eck 1) 
G. Edel ed.
-Weltkultur: Auf den Wege zur Weltgesellschaft. Freundesgaben zum 30-jährigen Bestehen der Akademie für Weltkultur (1997) art. S. Vuyk (Edel 1) 
A. Eekhof
-De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas: eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in alles de liefde: oorsprong, beteekenis en verbreiding (1931) (Eekh 1) 
A.G. Eggebeen
-Om het heilige woord: uit de godsdienststrijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, bewerkt en geïllustreerd naar een oud verhaal: aaneensluitend de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 en de totstandkoming van de Statenvertaling (1975) (Egge 1) 
H. Eijssens en M. Mathijsen
-Peter de Génestet: levenslust en stervensmoed: dichter, predikant, voorlezer, brievenschrijver (2011) (Eijss 1) 
R.E.O. Ekkart e.a. ed.
-Het Delfts Orakel: Hugo de Groot 1583-1645 (1983) 2dln (bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum ‘Het Prinsenhof’ te Delft) (Ekke 1) 
P. Eldering
-Het zwarte boekje (1898) (Elde 11) 
-De verloren zoon (1909) preek (Elde  1) 
-Korte handleiding bij het Onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming (1910) (Elde 2) 
-Het hedendaagsch spiritisme: in zijne wetenschappelijke en godsdienstige waarde beoordeeld (1917) (Elde 10) 
-De predikant als dienaar van de gemeente, de kerk en het evangelie (1923) rede gehouden op de A.V. van 1923 (overdruk uit URB) (Elde 3) 
-Drieërlei godsdienstigheid (1924) (Elde 4) 
-Evangelie en wereld (1928) (Elde 5) 
-God, Mensch en Menschheid (1933) (Elde 6) 
-Onredelijk en Onzedelijk Godsgeloof (1937) (Elde  7) 
-Wondergeloof en wonderverhaal (Elde 8) 
-Religieuze vernieuwing (1954) (Elde 9) 
-Vertrouwen: gedachten en getuigenissen (1954) (Elde 12) 
M.A. Ellis
-Simon Episcopius' Doctrine of Original Sin (2006) (Elli 1) 
-The Arminian Confession of 1621: translated and edited by M.A. Ellis (2005) (Epis 1) 
H.P. Engel e.a. ed. 
-Part en Deel: kerk-zijn in de samenleving: opstellen voor Jan van Veen (1993) art. H.M. de Lange (Enge 1) 
H.P. Engel ed.
-Kerkdagboek 1992: om een geloofwaardig getuigenis (1992) art. M. Bosman-Huizinga (Enge Episcopius
-Belydenis of Verklaring van het gevoelen der leeraren, die in de vereenigde Nederlanden Remonstranten worden genaamt over de voornaamste artykelen van den Christelyken Godsdienst. (1621): achtste druk (Leiden 1782) (Epis 2) 
-The Arminian Confession of 1621: translated and edited by M.A. Ellis (2005) (Epis 1) 
Erasmus Oecumenicus: in vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof (ed. G. van Dartel)  art. P.Nissen, 2016 (Eras 1)
-P.Nissen, "Teken van tegenspraak. Het beeld van Erasmus bij katholieken, protestanten en humanisten" art. in Erasmus  Oecumenicus: in vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof (ed. G. van Dartel) 2016, 32-53 (Eras 1)
Eredienst: informatieblad voor liturgie en kerkmuziek
-J.W. Schneider, “Bedreigd bezit: de kerkliederen van Jacqueline van der Waals”, Eredienst. Informatieblad voor liturgie en kerkmuziek 30 (2003) nr.4, 1-11 (Ered 1) 
H. Erler
-Ferdinand Pont: ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java (1973) (Erle 1) 
J. van Essen
-Metamorphose à Aix-en-Provence (1993) (Esse 1) 
-Als je pad verlicht . . . (1998) (Esse 2) 
-Groeit het labyrinth . . . (2002) (Esse 3) 
-Metamorphosis in Aix-en-Provence: Cezanne's energy (2013) (Esse 4) 
P. Estié
-“De staat en de Remonstrantse kerkorganisatie in de Franse tijd” in: DNK (1986) nr. 24 en nr. 25 (Esti 1) 
W.J.M. van Eysinga
-Huigh de Groot: een schets (Haarlem 1945) (Eysi 1) 
Ph.P.Everts
-Thailand een tweede Vietnam? (1968) (Ever 1) 
-Oorlog en vooroordeel (1970) (Ever 2) 
-Public opinion, the churches and foreign policy (1983) proefschrift (Ever 3)Findex rub. A
hoofdindex

H. Faber e.a.
-Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen: aangeboden aan dr. L.J. van Holk t.g.v. zijn zestigste verjaardag (1953) art. H.J. Heering, J.W. Herfst, G.J. Hoenderdaal, F.E. van Leeuwen, W.R.M. Noordhoff, J.F. van Royen, met bibliografie (Fabe 1) 
Th.A. Fafié
-Geschiedenis van de Religieuze kring Aerdenhout (2001) (Fafi 1) 
J.G. Feenstra
-Barth of Dordt (1954 2de druk) (Feen 1) 
J.P. Feikema
-Toegift: gedichten uit een lang leven (1991) (Feik 1) 
J.C.A. Fetter
-Hendrik Ibsen (1917) proefschrift (Fett  1) 
-Levensvrees (1929) V.P.R.O.uitgave 68 (Fett  2) 
-Levensaanvaarding (1929) V.P.R.O.uitgave 69 (Fett  3) 
-Levensliefde (1929) V.P.R.O.uitgave 70 (Fett  4) 
-Willem van Oranje: de symbolische betekenis van Willem van Oranje voor ons volk en ons geloofsleven (1932) (Fett 5) 
-Eerbied: preek n.a.v. Marcus IX: 30-38 (30 april 1932) Vrijzinnige Godsdienstprediking 27 (1932) nr. 8 (Fett 21) 
-Menschbeschouwing en zielzorg (1933) (Fett 6) 
-De betere wereld. Tien toespraken (1937) (Fett 7) 
-Amos: een bijbelsch spel in drie bedrijven (1937) met J.C. van Noorden (Fett  8) 
-Nieuwe kracht uit het oude woord (1940) (Fett 9) 
-De russen en hun kerk (1947) (Fett 10) 
-De mens in 1947: een serie radiovoordrachten (1947) (Fett 11) 
-Heropvoeding der menschheid: vier radiolezingen (ca. 1949) (Fett 12) 
-Afscheidspreek, gehouden in de remonstrantsche kerk te ’s-Gravenhage (1950) (Fett 13) 
-Tachtig dagopeningen (1951) (Fett 14) 
-Nog eens tachtig dagopeningen (1953) (Fett 15) 
-Paulus de gelovige (1953) (Fett 16) 
-Inleiding tot het denken van Kiekegaard (1953) (Fett 17) 
-De priesterroman in een gesaeculariseerde wereld (1956) (Fett 18) 
-Herinneringen (1958) (Fett 19) 
-Jona: toneelstuk (z.j.) met J.C. van Noorden (Fett 20) 
-K.F. Proost, "Johan Carel Antonie Fetter", MNL (1959/60) 75-81 (Fett 22) overdruk 
H.A.M. Fiolet e.a.
-Dat was Nairobi (1976) art. H.M. de Lange (Fiol 1) 
E. Flesseman-van Leer e.a. ed.
-Weerwoord: reacties op Dr. H. Berkhof's Christelijk Geloof (1974) art. H.J. Heering, E.P. Meijering, G.J. Hoenderdaal, H.M. de Lange (Fles 1) 
F.H. Fockema Andreae e.a.
-NPB Wassenaar 75 jaar (1994) ed. met B. van der Ven-Scheffel (Fock 2) 
-Terugblik op 19 jaar NPB samen met Frans Fockema Andreae (2005) (Fock 1) 
A.D. Fokker en R.M. Nepveu ed.
-Onderweg met prof. dr. P. Smits (1996) art. E.H. Cossee, W.F.H. Hensen, Th.M. van Leeuwen (Fokk 1) 
G. Forster
-Het vuur nog geenszins gedoofd: een reis door de Lage Landen in 1790 (Nederlandse vertaling 2010) art. S. Vuyk (Fors 1) 
Frederik van Eeden-Genootschap
-Mededelingen XLVIII (december 2003) art. J.W. Schneider (Fred 1) 
A.M.L. Frevel
-Mijn voorlaatste en laatste preek gehouden als predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Dokkum (1960) machineschrift/kopie (Frev 1) met toespraak door H. de Vries 
R. Fruin
-Allerliefste van Hugo de Groot: over het leven van Maria van Reigersbergh en haar man; met een keuze uit Maria’s briefwisseling (1957) (Frui 1) 
J. Fruytier
-Sions worstelingen: drie historische samenspraken over de verschillende en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden in de Reformatie (eerste samenspreek p.16) ten tijde van de Remonstranten (tweede samenspraak p. 117)  en in onze dagen (derde samenspraak p. 348) (1713, heruitgegeven 1856) (Fruy 1)Gindex rub. A
hoofdindex

J.G. Gaarlandt
-De noodzaak van balans (2004) uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van Jan Geurt Gaarlandt als uitgever van Uitgeverij Balans (Gaar 1) art. Th.M. van Leeuwen 
C.M. Geels
-Tochtgenoten in vrijzinnigheid: de Unitarische Kerk in Transsylvanië (2003) 
-Fellow travelers in liberality: a short study concerning theological developments within the Unitarian Church of Transylvania (2004) (Geel 2) 
-Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in The Netherlands, 18-25 april 2005 (2005) machineschrift (Geel 3) 
-Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker: een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid (2015) met J.B. Le Grand (Geel 4) 
P.A. de Génestet
-De dichtwerken van P.A. de Génestet. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele (1869) met een levensschets door C.P. Tiele (Gene 1a) 
-Idem (1881 6de druk) (Gene 1b) 
-Idem (1900 10de druk) (Gene 1c) 
-Idem (1902 11de druk) (Gene 1d) 
-Laatste der eerste: gedichten van P.A. de Génestet, met 83 illustratiën (1877) (Gene 2) (plank hoge boeken) 
-Eerste gedichten van P.A. de Génestet, met 75 illustratiën (1878) (Gene 6) (plank hoge boeken) 
-Complete gedichten, met twee portretten. Inleiding en aanteekeningen door dr. H.L. Oort (1910; 3de druk) (Gene 3) 
-Nagelaten brieven van P.A. de Genestet 1829-1861. Verzameld, geannoteerd en ingeleid door Mw Drs C.M. Verkroost (1976) (Gene 4) 
-P.A.de Génestet (1829-1861) en het evangelie van Johannes en het evangelie van Lucas (1995) preken; verzorgd door drs. C.M.Verkroost (Gene 5) 
Genootschap Amstelodamum
-Zeventigste Jaarboek: liber amicorum I.H. van Eeghen (1978) art. over Wtenbogaert en Rembrandt (Geno 1) 
W. Geurtsen, A. Hofmeijer, T. Zondervan 
-Homo of Hetero, gezegend ben je!: Remonstranten over huwelijk en andere relatievormen  (1991) (Geur 1) 
S.A. Golden
-Jean le Clerc (1972) (Gold 1) 
W.F. Golterman en J.C. Hoekendijk ed.
-De kerkelijke situstie (1951) art. over remonstranten (Golt 2) 
-Oecumene in ’t vizier: feestbundel voor dr. W.A. Visser ’t Hooft (1960) art. H.J. Heering (Golt 1) 
G. van Gorkom
-Tiental leerredenen (1866) (Gork 1) 
-Afscheidswoord, uitgesproken in de Pieterskerk te Leiden (19 april 1868) kopie (Gork 2) 
-Afscheidswoord van G. van Gorkom (overdruk van URB 1896/97) (Gork 4) 
-Uit het godsdienstig-letterkundig leven 1867-1875: opstellen van dr. G. van Gorkom 
bijeengebracht door dr. L.H. Slotemaker (1905) (Gork 3) 
L. de Gou
-Biografische bijdragen over achtiende eeuwers (1985) art. over Cornelis Nozeman (Gou 1) 
J.F. Goud
-Levinas en Barth: een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking (1984) proefschrift (Goud 1) 
-Emmanuel Levinas und Karl Barth: ein religionsphilosophischer und ethischer Vergleich (1992) proefschrift vertaald door K. Gellinek (Goud 12) 
-God als raadsel: peilingen in het spoor van Levinas (1992) (Goud 2) 
-Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) met anderen (Goud 10) art. J.F. Goud, M.D. Koster, E.P. Meijering, E.J. Kuiper, G.J. Hoenderdaal, A. de Jonge, C.W. van Veen-de Graeff, J. van Goudoever, S. Bouman, W.F.H. Hensen, H.J. Heering, H.J. Siebrand, Th.M. van Leeuwen 
-Een kamer in de wereld: religieus eclectisme en de theologie (2000) oratie (Goud 3) 
-Een vermoede God: vijf mystieke denkers (2000) ed. (Goud 4) 
-Schrijven in het zand: predikantschap in de 21ste eeuw (2000) (Goud 5) 
-Een verbeelde God: dertien literaire ontwerpen (2001) ed. (Goud 6) 
-Dichterlijke vereeuwigingen: vijf dichters over tijd en eeuwigheid (2002) ed. (Goud 7) 
-Het morgenrood wekken: over alledaags geloof en het andere van God (2002) (Goud 8) 
-Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (met werkschrift) (2004) ed. met K.J. Holtzapffel (Goud 11) art. H.J. Adriaanse, J.F. Goud, K.J. Holtzapffel, Th.M. van Leeuwen, E.P. Meijering, H.J. Siebrand 
“This extraordinary word: Emmanuel Levinas on God” in: P. Jonkers en R. Welten ed., God in France: eight contemporary French thinkers on God (2005) overdruk (Goud 9) 
-Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) artikelen van J.P. Heering, Bert Dicou, Reinhold Philipp,Nini Jonker/Hans Jacobi, Han Adriaanse, Jan Eikelboom, Wim Uitenbogaard, Foeke Knoppers, Marius van Leeuwen (Goud 13) 
-Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) ed. hierin o.m. zijn oratie Ons verhaal is uit: over religie en literatuur, Dostojevski en Grunberg (Goud 14) 
-Het leven volgens Rutger Kopland: onze vluchtige plek van de waarheid (2012) ed. (Goud 15) 
-Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart (2013) ed. (Goud 16) 
-Het leven volgens Oek de Jong: terug naar een naaktheid (2014) ed. (Goud 17) 
-Een Remonstrants centrum voor religie en cultuur: het Uytenbogaertcentrum in Den Haag 1995-2015 (2015) Goud 18) 
-Onbevangen: de wijsheid van de liefde (2015) (Goud 19) 
-Ontworteld: de schrijver als nomade (2015) ed. (Goud 20)
-Door woorden gekust: talen van de liefde (2016) ed. hierin o.a. zijn afscheidscollege: Door woorden gekust; over lezen als liefhebben (Goud 21)
-Maar zie, ik heb lief! Eros in kunst en religie (2016) red. met H. Alma (Goud 22) art. J.F. Goud en J. Jacobi
J. van Goudoever
-Biblical calendars (1959; 1ste druk) proefschrift (Goudo 2) 
-Biblical calendars (1961; 2de druk) (Goudo 3) 
-Fêtes et calendriers bibliques (1967) (Goudo 4) 
-Leren leven in een wereld met zorg en angst (1975) (Goudo 5) 
-Afscheidspreek 23 april 1989 (1989) (Goudo 6) 
J. van Goudoever en P. Nijhoff Asser ed.
-Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) art. P.M. Luca, J. van Goudoever, J.W.H. Blaauw (Goudo 1) 
B. Goudzwaard e.a.
-Een gezonde economie?: maatschappelijke dimensies van het economisch handelen (1994) art. H.M. de Lange (Goudz 1) 
-Genoeg van te veel ? Genoeg van te weinig: wissels omzetten in de economie (1986, 4de druk 1995) met H.M. de Lange (Lang 10) 
J. de Graaf e.a.
-Vrijzinnige levensontplooiing: drie opstellen over verleden en toekomst van het vrijzinnig christendom (1979) art. L.J. van Holk (Graa 1) 
H.Y. Groenewegen
-Paulus van Hemert als godgeleerde en als wijsgeer (1889) proefschrift (Groe 1) 
-Een Godsdienstig Volk (1897) (Groe 2) 
-Het onderwijs in de zedekunde van Prof.Abraham Kuenen (1893) (Groe 12) 
-Preeken (1899) (Groe 3) 
-Kanselwerk (1901) (Groe 4) 
-De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst (Amsterdam 1902) oratie (Groe 14) 
-De theologie en hare wijsbegeerte (1904) (Groe 5) 
-De Oude Remonstrantse Kerk te Rotterdam (1906) (overdruk URB) (H.Rot.5) 
-Het Remonstrantisme te Rotterdam (1906) (H.Rot.7) (Groe 6) 
-De evolutieleer en het godsdienstig geloof (1909) (Groe 16) 
-Jacobus Arminius op den driehonderd-jarigen gedenkdag van zijnen dood (1909) (Groe 7) 
-De Remonstrantie op haren driehonderdsten gedenkdag, in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht (1910) (Groe 8) (plank hoge boeken) 
-De student en de godsdienst (1915) (Groe 9) 
-De theologie der universiteit en hare wijsgerige vakken (1916) oratie (Groe 10) 
-Godsdienst en godsdiensten door Prof. dr. T. Ziegler (1918) vertaald door J.H. Groenewegen jr.,  ingeleid en met aanteekeningen voorzien door H.Y.Goenewegen (Groe 11) 
-Het donkere vraagstuk der sexuaale ethiek (Leiden 1923) (Groe 15) 
H.Y. Groenewegen e.a.
-Kant’s beteekenis voor de wijsbegeerte: voordrachten ter viering van de 200sten gedenkdag van Kant’s geboorte (1924) art. H.Y. Groenewegen (Groe 13) 
J.H. Groenewegen
-De werken van E.J. Potgieter: proza, poëzie, kritiek (Haarlem 1890) verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman (GroeJ 1) 
-Everhardus Johannes Potgieter (Haarlem 1894) (GroeJ 2) 
Hugo de Groot
-De lijdende Christus: treurspel door Huig de Groot rhytmisch verklankt door dr. J. Vandervelden (Haarlem 1941) (Groot 1) 
E.K. Grootes en J. den Haan ed.
-Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) (Groo 1) 
J. van de Guchte
-Toeschouwers ingerukt (1939) (onder pseudoniem J. Dronkers) (Guch 1) 
-Het onuitsprekelijk geschenk (1947) kerstpreek (Guch 2) 
-Het ééne noodige. Afscheidsdienst Gouda (1949) (Guch 3) 
-Preek I.K.O.R. vanuit de Remonstrantse Kerk te Den Haag (1949) (Guch 4) 
-De bijbel als verhaal van de levensweg (1964) (Guch 5)Hindex rub. A
hoofdindex

R.B. ter Haar Romeny en J. Tromp ed.
-Quisque suis viribus 1841-1991: 150 jaar theologie in dertien portretten (1991) art. J.P. Heering, H.J. Heering, Th.M. van Leeuwen, J. Tromp (Haar 1) 
P.A. Haaxman Jr.
-In memoriam Ds. P.Heering (1922) Haax 1 
A.H. Haentjens
-Simon Episcopius: als Apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst (1899) proefschrift (Haen 1) 
-Terug tot Christus: een bundel preeken (1907) (Haen 2) 
-De persoonlijkheid van Jezus Christus (1908) (Haen 3) 
-Preeken (1912) (Haen 11) 
-Remonstrantsche en Calvinistische Dogmatiek in verband met elkaar en met de  ontwikkeling van  het dogma (1913) (Haen 4) 
-Eeuwigheids-gedachten: uit de Preeken van dr. A.H. Haentjens (1926) (Haen 5) 
-Leven en laten leven: preek n.a.v. Joh. 14:19 (15 april 1932) Vrijzinnige Godsdienstprediking 27 (1932) nr. 7 (Haen 10) 
-Inleiding tot de dogmatiek (1934) (Haen 6) 
-Hugo de Groot als godsdienstig denker (1946) (Haen 7) 
-Fragmenten uit de geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap (1959)   Referaten-reeks IX (Haen 8) 
-In Gods hand: preken van dr. A.H. Haentjens (z.j.) (Haen 9) 
J. de Haes (zie rubriek Oude Remonstrantica) 
-Het leven van Geeraert Brandt (1740) (K(G)Bra 3) 
M.C. van Hall
-Gedichten (Amsterdam 1829) (gedicht over C.W. Westerbaen) (Hal 1) 
A. Hallema
-Hugo de Groot: het leven van een groot Nederlander in de zeventiende eeuw (1946) (Hall 1 ) 
G. Halsema e.a. ed.
-Geloven in Groningen: capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen 1990) art. E.H. Cossee (Hals 1) 
Handelingen: tijdschrift voor praktische theologie
-Gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging, Handelingen 2011/3 (Hand 1) art. F. Kruijne 
M.G.D. Harbers e.a. ed.
-Tussen Nijl en Herengracht: een bundel t.g.v. het afscheid van prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss (1988) art.B. Dicou (Harb 1) 
A.W. Harrison
-The beginnings of Arminianism (1926) (Harr 1) 
A. van Harskamp ed.
-Voorbij goed en kwaad?: Christendom en Boeddhisme (Kampen 1991) art. C. Anbeek (Hars 1) 
R. Hartman ed.
-Aids en de kerken (1987) art. W.J. Overdiep (Hart 1) 
N.E. Haspels
-Identiteit en binding: visies op identiteit, motieven van toetreding tot en bedanken voor de Remonstrantse Broederschap, consequenties voor het beleid (2000) (Hasp 1) 
E.C. van der Haven
-The bey, the mufti and the scattered pearls: shar?’a and political leadership in Tunesia’s age of reform 1800-1864 (2006) proefschrift (Have 1) 
D. Heemskerk
-En om uw gunst en waarheid saam: een prekenserie over de Dortse Leerregels (1997) (Heem 1) 
H. Heemskerk
-Onze Vader, die in de hemelen zijt!: het Gebed des Heeren bewerkt voor de gemeente (1852, 2e druk 1857) (HeemH 1) 
-Fransche Paarlen (1889) uit het Frans (HeemH 2) 
J.Heemskerk Az
-Martinus Stuart (z.j., vermoedelijk 1829) (HeemJ 1)
A.H. Heering

-De mens en zijn waarde (1941) (HeeA 1) 
-Verdediging met een menselijk gezicht: grondslagen en praktijk van sociale verdediging (1982) met anderen (HeeA 2) 
C.P. Heering-Moorman
-Honderd kansen tot inkeer: gebeden van André Dumas, vertaald door Clasine Heering (2e dr 1985) (HeeC 5) 
-Etgroen (1993) (HeeC 1) 
-Winterkoren: gedichten (1994) (HeeC 2) 
-Windstilte: teksten (1995) (HeeC 3) 
-Rakelings: teksten met tekeningen van Ser Gijsbers (1997) (HeeC 4) 
G.J. Heering ed.
-Prof. Roessingh herdacht (1925) (HeeG 1) 
-De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) art. G.J. Heering, H.Y. Groenewegen, A.H. Haentjens, C.E. Hooykaas (HeeG 2) 
G.J. Heering e.a.
-De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil (1928-1948, 1e en 5e dr.) art. G.J. Heering, L.J. van Holk, W.J. Wegerif (HeeG 3) 
G.J. Heering en G.J. Sirks
-Het Seminarium der Remonstranten driehonderd jaar (1934) (HeeG 4) 
G.J. Heering
-Het zedelijk oordeel: onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel (1906) proefschrift (HeeG  5) 
-Zonde en schuld naar christelijk besef (1912) (HeeG 6) 
-Het geloof in Gods voorzienigheid (1914) (HeeG 7) 
-Ons Vertrouwen: vier preeken (1916; 2de druk 1917) (HeeG 8) 
-Natuurzin en Godsdienst (1916) Synthese (HeeG 9)
-De zelfstandigheid der ziel (1917) oratie (HeeG 10) 
-In leven en sterven des Heeren (1919) preek (Vrijzinnige Godsdienstprediking) (HeeG 11) 
-Het geloof in een “persoonlijke” God (1920) Synthese (HeeG 12) 
-De kerk als maatschappelijk geweten (1921) (HeeG 13) 
-De kerk als maatschappelijk geweten: bedenkingen tegen Prof. dr. G.J. Heering’s betoog hierover, ingebracht door dr. I.A. Nederburgh (1921) (HeeG 14) 
-Verlangen naar een nieuwe wereld (1921) preek over Grondwet en Samenleving (HeeG 15) 
-Wat wil het genootschap voor zedelijke volkspolitiek? (1921) (HeeG 16) 
 -Kerk en oorlog: de Kerk en het geweten der samenleving (Utrecht 1923) rede op het Congres der Nederlandsche afdeeling van de Wereldbond der Kerken (HeeG 51) 
-De tijden roepen: een woord tot de religieuse jongeren (1924) (HeeG 17) 
-De zedelijke eisch tot ontwapening (1924) (HeeG 18) 
-Dienstplicht en gewetensbezwaren (1925) overdruk Haagsch Maandblad dec. 1925 (HeeG 55) 
-Levensbericht van Prof. dr. K.H. Roessingh (1926) met bibliografie (HeeG 19) 
-De taak der Kerk bij de Vredesbeweging (1926) V.P.R.O. uitgave No. 6 (HeeG 63) 
-De zondeval van het Christendom: een studie over christendom, staat en oorlog (1928) (HeeG 20) 
-idem, 2de herziene druk met antwoord aan de bestrijders (1929) (HeeG 21) 
-idem, 3de herziene druk (1933) (HeeG 22) 
-idem, 4de herziene druk (1953) (HeeG 23) 
-idem, 5de druk met een inleiding door prof. dr. J. de Graaf (1981) (HeeG 24) 
-Der Sündenfall des Christentums (1930) (HeeG 25) 
-Kirgen og Krigen (Kopenhagen 1932) (HeeG 52) 
-The Fall of Christianity: a study of christianity, the state and war (1943) (HeeG 26) 
-Christendom en oorlogsbedrijf (1931) (HeeG 27) 
-"Levensbericht van Prof. dr. H.T. de Graaf", Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden  (1930-1931) (HeeG 64) 
-De kerk en haar vredestaak: rede gehouden op het Tweede Internationaal Congres van Anti-militaristische Voorgangers en Geestelijken te Zurich (1931) (HeeG 58) 
-De zedelijke eisch tot ontwapening (1932) (HeeG 28) 
-Levensbericht van Dr Cornelis Elias Hooykaas (1934) overdruk (HeeG 29) 
-Van Oorlog en Koninkrijk Gods. Antwoord op oud-minister de Geer’s “Van Oorlog en Vrede” (1935) (HeeG 30) 
-De kracht van het geloof (1935) rede gehouden op het vierde lustrum van den Vrijz. Chr. Stud. Bond, Arnhem 16 december 1935 (HeeG 31) 
-Geloof en Openbaring 
    deel 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie (1935) (HeeG 32a) 
    deel 2. Richtlijnen voor een dogmatiek op den grondslag van evangelie en  reformatie (1937) 
               (HeeG 32b) 
-Geloof en Openbaring (1944) 2de herziene druk (HeeG 33) 
-Geloof en Openbaring (1950) 3de herziene druk (HeeG 34) 
-Militia Christi (1935) jaarrede Algemeene Vergadering “Kerk en Vrede” (HeeG 35) 
-Militia Christi (1936) (HeeG 36) 
-“Openbaring en Heilige Geest”, Vox Theologica 8 (1937) 114-124 (HeeG 37) 
-Overzicht der litteratuur op het gebied der dogmatiek (1939) (HeeG 38) 
-Gij zult niet doodslaan!: het evangelie in oorlogstijd (Utrecht 1939) met J.J. Buskes jr. (HeeG 53) 
-De kerk en de internationale samenleving: rapport samengesteld in opdracht van de Nederlandsche afdeeling van de Wereldbond voor Internationale Vriendschap door de Kerken over het vraagstuk van oorlog en vrede (1939) met anderen (HeeG 54) met vragenschema 
-Persoonlijke woorden van dank aan Prof. G.J. Heering ter ere van zijn zestigste verjaardag aangeboden door zijn seminaristen (1939) kopie (HeeG 60) 
-Wat ons staande houdt: getuigenissen uit donkeren tijd (1940) preken (HeeG 39) 
-"De waarheidsvraag in de dogmatiek", Vox Theologica 11 (1940) nr. 5, 133-146 (HeeG 59) overdruk 
-De roepstem van Christus en het antwoord van de kerk: het evangelie in oorlogstijd (1940) met J.J. Buskes jr. (HeeG 62) 
-Beteekenis eener belijdenis: rede, gehouden op de A.V. 27 mei 1941 (HeeG 57) 
-Gedachtenisrede: bij zijn 25-jarige ambtsvervulling als hoogleraar aan het Remonstrantsch Seminarium (1942) (HeeG 40) 
-Barmhartigheid en Gerechtigheid: preek n.a.v. Psalm 69:21 en Kor. 1:3 (1943) (HeeG 41) 
-Wees getrouw: preek n.a.v. openbaring II:10 (1944) (HeeG 61) 
-De Christelijke Godsidee (1945) (HeeG 42) 
-Pro Rege: een stem van “Kerk en Vrede” (1945) (HeeG 43) 
-Welke hoop is er voor deze wereld? (1946) (HeeG 44) 
-Johan Huizinga’s religieuze gedachten als achtergrond van zijn werken (1948) (HeeG 45) 
-Herdenkingsdienst (t.g.v. hervormingsdag 31 oktober) (1949) V.P.R.O. uitgave (HeeG 65) 
-Karl Barth over het oorlogsprobleem (1951) (HeeG 46) 
-De verwachting van het koninkrijk Gods (1952) (HeeG 47) 
-Hoe ik tot mijn geloof kwam (1954) (HeeG 48) 
-De menselijke ziel: haar wezen en bestemming (1955) (HeeG 49) 
-In koninklijke dienst: opstellen aangeboden aan Prof. G.J. Heering op zijn zeventigste verjaardag (1949) met bibliografie en foto (HeeG 50) 
-"Krieg und Frieden in der Auffassung der niederländischen Christen", titel en datum tijdschrift onbekend (HeeG 56) 
H.J. Heering
-De religieuze toekomstverwachting in het bijzonder in de Amerikaanse theologie (1937) proefschrift (HeeH 1) 
-De Opstanding van Christus (1946) (HeeH 2) 
-"Herinneringen aan Amsterdam I t/m XI", Vrije Geluiden (1948) kopie (HeeH 44) 
-Wegwijzer door de bijbel: Het Nieuwe Testament (1952) (HeeH 3) 
-Wegwijzer door de bijbel: Het Oude Testament (1953) (HeeH 4) 
-Kerkdienst op 8 februari 1953: de Zondag na de ramp (1953) stencil (HeeH 5) 
-De derde weg in de oecumene (1953) overdruk uit H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) (HeeH 31) 
-De categorie van het tragische in de theologie (1956-1957) overdruk van Nederlands Theologisch Tijdschrift 11 (1956–1957) 279–294 (HeeH 37) 
-Theocratie en eschatologie in de theologie van Prof. Heering (1957) oriëntatiereeks VI in: De theologie van Prof. G.J. Heering, oriëntatiereeks IV-VI (HeeH 6) 
-"Verkenningen rond de praedestinatie", Theologie en Praktijk (1958) 1-12 (HeeH 43) 
-Bijbelse verkenningen: het Oude testament (1961) met W.P. ten Kate en J. Sperna Weiland (HeeH  7) 
-Bijbelse verkenningen: het Nieuwe testament (1964) met W.P. ten Kate en J. Sperna Weiland (HeeH 8) 
-Ethiek aan de universiteit (1964) oratie (HeeH 9) 
-Tragiek van Aeschylus tot Sartre (1964) (HeeH 10) 
-Kernvragen der kernbewapening (1964) oriëntatiereeks (HeeH 11) 
-Overwegingen betreffende de pil (1965) met J.A. Römer (HeeH 12) 
-Enige aspecten van de leer der uitverkiezing: rapport samengesteld op verzoek van de commissie tot de zaken der Remonstrantse Broederschap en van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk (1966) ed. met anderen (HeeH 13) 
-Anti-metphysische theologie (1967) overdruk uit Theologie en Praktijk (HeeH 14) 
-Het theistische godsgeloof afgedaan? (1967) overdruk uit Theologie en Praktijk (HeeH 15) 
-Medische en seksuele moraal (1967) overdruk uit L.H.Th.S. Kortbeek e.a., Recent medisch ethisch denken deel I (HeeH 16) 
-Dogmatische verkenningen (1968) met W.P. en Kate en J. Sperna Weiland (HeeH 17) 
-Ethiek der voorlopigheid (1969) (HeeH 18) 
-Wetenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid (1969 of 1970) overdruk uit Geloof en Wetenschap: orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (HeeH 32) 
-Macht en onmacht van de mens over eigen bestaan (1971) overdruk uit Rondom het woord (1971) NCRV ethercolleges (HeeH 33) 
-Het primaat der practische rede in nieuwe vorm: het werk van Emmanuel Levinas (1972) overdruk van Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 64 (1972) 4-14 (HeeH 36) 
-Over het boze als macht en als werkelijkheid (1974) (HeeH 19) 
-Franz Rosenzweig: Joodse denker in de twintigste eeuw (1974) (HeeH 20) 
-Identiteit en vervreemding (1974) overdruk van Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1974) 30-42 (HeeH 34) 
-Een godsdienstgesprek in de 17e eeuw (1975) overdruk van H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 49-60 (HeeH 38) 
-Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte (1976) (HeeH 21) 
-De open werkelijkheid (1978) afscheidscollege (HeeH 22) 
-De krijgsmacht: zo goed en zo kwaad (1978) met anderen (Kernvraag nr. 65) (HeeH 23) 
-Twee boeken over Levinas, Périodique 7 (1978) 8-14 (HeeH 35) 
-"Does faith trouble philosophy?: on Franz Rosenzweig's method and system", Tijdschrift voor filosofie 45 (1983) 589-601 (HeeH 41) overdruk 
-God ter sprake: reflecties over de taal van de religie (1984) (HeeH 24) 
-Geloof en Cultuur: een Remonstrantse verantwoording (1984) Kort Bestek 24 (HeeH 25) 
-Vier joodse denkers in de twintigste eeuw eeuw (1987) ed. met F.J. Hoogewoud (HeeH 26) 
-"Joodse filosofie", overdruk van H.J. Heering en F.J. Hoogewoud, Vier joodse denkers in de twintigste eeuw eeuw (1987) 98-125 (HeeH 40) 
-Een geloof voor volwassenen: de Godsbeleving van Emmanuel Levinas (1983) overdruk van Kosmos en Oikumene (1983) 298-304 (HeeH 39) 
-Moed voor de politiek: oefeningen in politieke ethiek (1988) (HeeH 27) 
-De God die niet meer nodig is: voor wie aan God geen boodschap hebben (1996) (HeeH 28) 
-Wat heeft de filosofie met God te maken? (1998) (HeeH 29) 
-Geloven, Denken, Doen: weerspiegeling van evangelie en cultuur in Wending-artikelen van H.J. Heering 1947-1989 (z.j.) ed. E.J. Kuiper en Th.M. van Leeuwen (HeeH 30)
-Op zoek ... naar wat eigenlijk? Heeft het christelijk geloof aan de moraal wel iets te bieden? (Contour december 1973) (HeeH 31)
M.J. Heering
-"Safety first?", Wending 17 (1962) 148-161 (HeeM 1) overdruk 
-"Wat is helpen?", Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 5 (november 1964) 123-136) (HeeM 2) 
J.P. Heering
-Op de bres: 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van het christelijk geloof (1785-1985) (1985) met anderen; art. J.P. Heering, Th.M. van Leeuwen (HeeJ 2) 
-Nogmaals: waarom?: artikelen over en reacties op het gelijknamige boek van dr. A. van Beek over lijden, schuld en God (1986) ed. met anderen; art. H.J. Heering, E.J. Kuiper (HeeJ 5) 
-Geloof en esthetiek: artikelen over een vergeten hoofdstuk in de theologie (1987) ed. met anderen; art. G.J. Hoenderdaal (HeeJ 3) 
-De gelijkenis van de verloren Vader: beschouwingen over Van Genneps boek 'De terugkeer van de verloren Vader' (1991) ed. met anderen; art. E.J. Kuiper (HeeJ 6) 
-Hugo de Groot als apologeet van de Christelijke godsdienst: een onderzoek van zijn geschrift De veritate christianae (1992) proefschrift (HeeJ 1) 
-Een wijder perspectief?: nadere beschouwingen over het boek Op zoek naar een nieuwe horizon van W. Zijlstra (1993) ed. met anderen (HeeJ 4) 
P. Heering
-Journaal, opgemaakt op de reis van Nieuwe Diep naar Batavia 1868, 1869 (2013) Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (HeeP 21) 
-Overijselsche vertellingen (2e druk 1886) (HeeP 1a) 
-Overijselsche vertellingen (3e druk 1893) (HeeP 1b) 
-Indische schetsen (1886) (HeeP 2) 
-Geloofsbelijdenis: toespraak bij de bevestiging van nieuwe leden der Remonstrantsche Gemeente (1890) (HeeP 19) 
-De hoop der toekomst: rede uitgesproken bij gelegenheid van het overlijden van Z.M. Willem III (1890) (HeeP 3) 
-Kort, tevens laatst wederwoord (1891) (HeeP 4a) 
-Reactie op "Geen menschendicht, maar God’s woord" van Jhr. Rochussen (1891) (HeeP 4b) 
-Het ontwaakte geloof: toespraak ter bevestiging van nieuwe leden der Remonstrantsche Gemeente(1893) (HeeP 5) 
-Onsterfelijkheid: paaschpreek: gehouden 14 april 1895 bij de laatste godsdienstoefening in de oude Remonstrantsche Kerk (1895) (HeeP 20) 
-Wat wij hopen en bidden: bevestigingsrede (1895) (HeeP 6) 
-Wederkeeren: rede gehouden bij de inwijding der Nieuwe Remonstrantsche Kerk te ’s-Gravenhage (1896) kopie (HeeP  7) 
-Koningin Wilhelmina’s Troonbestijging: feestrede (1898) (HeeP 8) 
-Mijn God, ontferm U over dit arme volk!: rede naar aanleiding van den oorlog in Zuid-Afrika (1899) (HeeP 9) 
-Onze hedendaagsche lectuur (1901) rede (HeeP 10) 
-Bevestigingsrede (23 maart 1902) (HeeP 11) 
-Het evangelie verworpen: rede naar aanleiding van Van Eeden’s “Mijn Sociologische ervaring” (1907) (HeeP 12) 
-De hedendaagsche Jeugd en het Godsdienstonderwijs (1908) rede (HeeP 13) 
-Vaderlandsliefde: nabetrachting op “de Blijde Gebeurtenis” (1909) (HeeP 14) 
-De godsdienstige Hervorming van het Huisgezin (1911) rede (HeeP 15) 
-In memoriam Ds. P. Heering door P. A. Haaxman Jr. (1922) (HeeP 16) 
-Negen preken ingebonden (HeeP 17) 
     -De hoop der toekomst. Rede gehouden bij het overlijden van Z.M. Willem III (1890) 
     -Niet ontbinden, maar vervullen: rede n.a.v. Jhr. Rochussen’s geschrift “Christen of 
      Modern” (1891) (Christen of modern van Jhr. Rochussen, zie HeeP 18) 
     -Wat wij hopen en bidden: bevestigingsrede (1895) 
     -Wederkeeren: rede bij de inwijding der Nieuwe Remonstrantsche Kerk (1896) 
     -Koningin Wilhelmina’s Troonbestijging (1898) 
     -Mijn God, ontferm U over dit arme volk (1899) 
     -Onze hedendaagsche lectuur (1901) 
     -Het evangelie verworpen: rede n.a.v. Van Eeden’s “Mijn Sociologische ervaring” (1907) 
     -Vaderlandsliefde: nabetrachting op “de Blijde Gebeurtenis” (1909) 
B.G. de Vries van Heijst
-Sjoelammit: ’t Lied der Liederen, Liefdes Lof (1884) (Heij 1) 
N. Heizenberg ed. 
-13 persoonlijke ontmoetingen (1985) art. C.M. Vos-Wiegand (Heiz 1) 
G.G. Hellinga
-Leiders van de Gouden Eeuw (2009) art. over Arminius en Uyttenbogaert (Hell 1) 
Paulus van Hemert
-Gezag en grenzen van de menselijke rede (1987) bundel teksten uitgegeven, ingeleid en van   aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema (Heme 1) 
S. van Hennik-Mosselman
-Barnsteen: gedichten (2000) (Henn 1) 
A.C. Henny e.a.
-Robert Baelde: 22 juli 1907-15 augustus 1942 (1947) art. N. van Gelder (Henny 1) 
W.F.H. Hensen
-Kruisdragers: woorden van troost en bemoediging voor hen die lijden (Amsterdam 1955) 248 p. (Hens 10) 
-Dominicaans leven in de wereld: de dominicaanse derde orde gemeenschap. Leefregels en spiritualiteit (Beek 1956) 84 p. (Hens 9) 
-Die gij liefhebt is ziek (Rotterdam 1956) 156 p. (Hens 13) 
-Kruisgeheim (Hilversum 1958) ed. met anderen, Kerugma 1e reeks, nr. 3 (Hens 11) 
-Chrisma des heils (Hilversum 1962) ed. met anderen, Kerugma 5e reeks , nr. 5 (Hens 12) 
-Het jaar uwer goedheid (1962-1963; 2de druk 1964) 3 dln: 1. Winter, 2. Lente, 3. Zomer en Herfst (Hens 8) 
-Religieus ervaren: een keuze uit het gedachtengoed van Wilfred Hensen (1990) (Hens 1) 
-Christendom en Chassidisme (1993) (Hens 2) 
-De gemeenschap met zijn lijden: lijden en dood in de christelijke mystiek (1994) (Hens 3) 
-Christuservaring (1997) (Hens 4) 
-Verborgen omgang (1998) (Hens 5) 
-Uit de diepten: mystiek in het protestantisme (1999) (Hens 6) 
-Waar is God gebleven?: een zoektocht naar het Heilige (2001) (Hens 7) 
J.W. van Henten en O. Mellink ed.
-Visioenen aangaande het einde: apocalyptische geschriften en bewegingen door de eeuwen heen (1998) art. J. Tromp (Hent 1) 
J.W. Herfst
-Gezondheid en heil: een zedekundige studie (1938) proefschrift (Herf 1) 
-De I Corinthenbrief (1941) (Herf 2) 
-"Het verschijnsel der overdracht", Theologie en Practijk (1949) 174-180 (Herfst 4) 
-Dagopeningen (1956) (Herf 3) 
W.E.R. van Herwijnen
-Omzien in dankbaarheid: 1933-2007 (2007) (Herw 2) 
E. van Herwijnen-de Veer
-In wording (Brummen 1997) (Herw 1) 
T.L. Hettema ed.
-Geloof in poëzie: godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (2011) art. J.F. Goud, P. Korbee (Hett 1) 
J.J. van Hille
-Elkaar een dienst bewijzen: liturgische beschouwingen en oefeningen (1975) (Hill 1) 
C.M. van Hille-Gaerthé
-Ons dagelijks brood: religieus lekenspel voor jomge mensen (1947) (Hill 2) 
-Geneugten en perikelen bij ziekte en hertstel (1950) (Hill 3) 
A. van der Hoek
-Religie in ballingschap: institutionalisering en leiderschap onder christelijke en islamitische Molukkers in Nederland (1994) proefschrift (Hoek 1) 
-Verbeeld geloof: een geschiedenis van het christendom (1996) Owen Chadwick, vertaald door A. van der Hoek (Hoek 2) 
-Dichter bij Jezus (1997) G. Stanton, vertaald door A. van der Hoek (Hoek 3) 
-Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) ed. (Hoek 4) 
-“Imams en pastores: Partners?”, Begrip 32 (2006) nrs. 4 en 5, 128-141 (Hoek 5) 
-Islam, populisme en kerkelijke respons: vrijzinnigen aan het woord  (2012) (Hoek 6)
-Hadden wij de liefde niet ... over de kansen tot verruiming van onze 'kring van bekommernis' (2017) (Hoek 7)
A.G. Hoekema en S.E. Hof ed.
-Illustere dissenters: aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden (1996) art. E.H. Cossee (Hoeke 1) 
G.J. Hoenderdaal
-Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing (1948) proefschrift (Hoen 1) 
-"De betekenis der aesthetica voor de systematische theologie", Nederlands Theologisch Tijdschrift 3 (1948/9) 359-372 (Hoen 27) overdruk 
-"Het objectieve gehalte der geloofservaring", Nederlands Theologisch Tijdschrift 4 (1949/50) 12-23 (Hoen 28) overdruk 
-De mens in tweestrijd (1956) (Hoen 2) 
-De prediking van het Evangelie en de vrije mens (1958) Referaten-reeks VIII (Hoen 3) 
-Dialogia Entis (1958) oratie (Hoen 4) 
-De theologische betekenis van Arminius: redevoering gehouden te Leiden op 10 oktober 1960 (1960) overdruk Nederlands Theologisch Tijdschrift 1960/1961 (Hoen 5) 
-Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608: opnieuw uitgegeven door G.J. Hoenderdaal (1960) (Hoen 6) 
-"Jacobus Arminius", News Digest of the I.A.R.F.  no. 41 (februari 1960) 1-4 (Hoen 26) 
-Het christendom en het ongeloof in Europa (1961) Orientatie nieuwe reeks I (Hoen 7) 
-Enkele aantekeningen omtrent gemeente en kerk (1963) Kort Bestek 1 (Hoen 23) 
-"Oecumenisch leven in Nederland”, Federatie Contact (mei 1964) 86–90 en in aparte uitgave (Hoen 29) 
-Panorama van de hedendaagse protestantse theologie (1967) in Kort Bestek  9/10 (Hoen 9) 
-Geloven in de heilige Geest (1968) (Hoen 10) 
-De kerkordelijke kant van de Dortse Synode  (1969) Voordracht Kerkhistorisch Gezelschap ter herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (Hoen 11) 
-"In memoriam Prof. G.J. Sirks. 17 mei 1887-25 augustus 1969", Nederlands Theologisch Tijdschrift 24 (1969) 2 (Hoen 24) 
-Remonstrantie en contraremonstrantie (1970) Overdruk uit NAvK deel LI (Hoen 12) 
-De predikanten in de Remonstrantse Broederschap: Dominee - werknemer - priester - profeet (1972) (Hoen 13) 
-H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius: schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65e verjaardag (1975) met bibliografie (Hoen 22) 
-Riskant spel: liturgie in een geseculariseerde wereld (1977) (Hoen 14) 
-Maatschappelijke bewustwording en uitspraken van de Remonstrantse Broederschap (1978) Kort Bestek 20 (Hoen 15) 
-Daders des Woords: Theorie en Praktijk bij de verkondiging van het evangelie (1978) afscheidscollege (Hoen 16) 
-Arminius en Episcopius (1980) overdruk NAvK 60 (1980) 203-235 (Hoen 17) 
-Het esthetische, een weg tot geloof?: gedachten over godsdienstige en esthetische ervaring (1982) (Hoen 18) 
-"Het modernisme in Leiden" in: W.Otterspeer, Een universiteit herleeft (1984) 10-25 (Hoen 25) overdruk 
-“Op de uitkijk” Meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal: reacties op artikelen en fragmenten, aangeboden aan prof. Hoenderdaal bij zijn tachtigste verjaardag (1990) Vlugschrift 4 (Hoen 21) 
G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca
-Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de  remonstranten (1982) art. G.J. Hoenderdaal, E.H. Cossee, E.J. Kuiper, A.A. In’t Veld (Hoen 19) 
G.J. Hoenderdaal e.a.
-Vrijheid en Verdraagzaamheid: het Seminarium der Remonstranten driehonderdvijftig jaar 1634-1984 (1984) art. G.J. Hoenderdaal, C.M.G. Berkvens-Stevelinck, E.J. Kuiper, H.J.W. van der Klauw (Hoen 20) 
L.J. van Holk e.a.
-Geloofsbelijdenis van het Werkverband Roessingh: theologische verantwoording (1937) art. L.J. van Holk, E.B.A. Poortman (Holk 1) 
-Het boek der boeken: een serie monografieën over den levensinhoud van den Bijbel (1937) art. L.J. van Holk (Holk 39) 
-Geloofsbezit en Levensrichtig: inleiding tot het godsdienstig leven in de Remonstrantsche Broederschap (1940) met W. Mackenzie, W. Rappold, P.D. Tjalsma (Holk  4) 
-Beginselen ener Vrijzinnige Christelijke Theologie (deel I en deel II) (1950) art. L.J. van Holk, P.D. Tjalsma (Holk 2a en 2b) 
-Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) Opgedragen aan G.J. Sirks t.g.v. zijn 70e verjaardag (Holk 3) 
-Vrijzinnige levensontplooiing: drie opstellen over verleden en toekomst van het vrijzinnig christendom (1979) (Holk 41) 
-De la tolérance, les cahiers de "Foi et Vérité" xxix-xxx (1954) art. L.J. van Holk "l'idée de tolérance" (Holk 51)
L.J. van Holk
-De beteekenis van Bergson voor de philosophische theologie (1921) proefschrift (Holk  5) 
-Parsifal: een oude verbeelding van modernen geestesgroei (1923) (Holk  6) 
-Het ontoegankelijk licht:dramatisch gedicht (1924) toneelstuk (Holk 23a) 
-idem, bewerkt en met tekeningen voor opvoering in 1941 (Holk 23b) 
-De ondergang van het avondland: de geschiedenisphilosophie van Oswald Spengler (1925) (Holk  7) 
-Bijbelse figuren (1926) (Holk  8) 
-De heilige wake (1926) (Holk  9) 
-De kostbare parel: een fantastische paraphrase van Mattheüs XIII: 45-46 (1927) (Holk 10) 
-De tooneelspeler en de genade: godsdienstige overdenking (1927) (Holk 11) 
-Geloof (1928) V.P.R.O. uitgave 35 (Holk 42) 
-Bijgeloof (1928) V.P.R.O. uitgave 36 (Holk 43) 
-Dynamisch pluralisme (1931) oratie (Holk 12) 
-De beteekenis van Volk en Staat en hun verhouding tot Godsdienst en Kerk (1934) (Holk 13) 
-Waardigheid in onderling verkeer (1935) (Holk 14)
-Artikelen van L.J. van Holk in Het Kouter: onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur (1936-1941)  (Holk 51) 
-Wijsgeerige inleiding tot de Godsdienstwetenschap (1936) (Holk 15) 
-Dienst des avondmaals: liturgie (1936) eerste concept (Holk 16) 
-Bijbel en cultuur (1937) (Holk 17) 
-Encyclopaedie der theologie (1938) (Holk 18) 
-"Wat moet ik prediken?", Theologie en Praktijk (januari 1938) no. 1, 5-11 (Holk 47) 
-"Waaruit leeft de kerk?", Theologie en Praktijk (april 1938) no. 4, 99-104 (Holk 48) 
-"Welke beteekenis heeft het kerkgebouw in het vrijzinnig protestantisme", Theologie en Praktijk 2 (januari 1939) no. 1, 12-25 (Holk 49) 
"Wijsbegeerte van den Godsdienst", Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 33 (1939) 1-15 (Holk 50)
-De goddelijke offerande: een godsdienstig ontwerp (1939) (Holk 19) 
-De boodschap van het vrijzinnig christendom (1939) (Holk 20) 
-Maatschappelijke moraal in het Vrijzinnig Christendom 
   I. Inleiding (L.J. van Holk) (1939) Holk 21a 
   II. Politiek en Moraal (W. Banning, H.D. Louwes, P.J. Oud) (1940) (Holk 21b) 
-Judas Iskarioth: een overdenking over den verrader en het verraad (1941) (Holk 22) 
-De bergrede (1941) (Holk 24) 
-Vrijzinnig Christendom Nu (1947) (Holk 25) 
-Levenskunst (1949) (Holk 26) 
-Moreel beraad: een bundel zedekundige opstellen 
   deel I (1952) (Holk 27) 
   deel II(1953) (Holk 28) 
-Tijd en eeuwigheid (1954) college voor het studium generale (Holk 29) 
-De autonomie des geloofs (1955) (Holk 30) 
-"In memoriam G.J. Heering (15 maart 1879 - 18 augustus 1955)" (1955) (Holk 46) overdruk 
-Systematische vragen inzake een Theologie van de Heilige Geest (1956) referaten-reeks II (Holk 31) 
-Het Vrijzinnig Protestantisme en de Maatschappij (1957) (Holk 32) 
-De rebellerende mens (1960) (Holk 33) 
-Naar een wereldwijd levensbesef (1964) Kort Bestek 4 (Holk 34) 
-Beheren, besturen, getuigen (1967) (Holk 35) 
-De grote verbrokkeling (1968) (Holk 36) 
-"Progressie en Regressie in de R.K. Kerk (probleem van dubbelzinnigheid)", Tenminste (oktober 1972) 4-10 (Holk 44) 
-Herman Hesse. Dichter-ziener-magiër (1977) met K.H.R. de Josselin de Jong (Holk 37) 
-Elites, wat is er tegen?: een essay (1982) (Holk 38) 
-H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen: aangeboden aan dr. L.J. van Holk t.g.v. zijn zestigste verjaardag (1953) met bibliografie (Holk 40) 
-Typen van geloofsbeleving (z.j.) (Holk 45) 
W. Hollart e.a.
-Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) art. H.E. Brandsma, R. Ritmeester, A.C.A. Rosingh, R.H. Esveld, H. van den Berg, T. Abee, Th. Borggrefe (Holl 1) 
P.N. Holtrop e.a. ed.
-Passion of Protestants ( 2004) art. J.F. Goud (Holt 1) 
-Hervormd in Sint-Petersburg 1717-1927 (1999) over H.P. Schim van der Loeff (Holt 2) 
K.J. Holtzapffel
-De kansen van klein: betrokkenen aan het woord over heden en toekomst van acht kleine vrijzinnig-protestantse geloofsgemeenschappen in het Groene Hart (1999) (Holt 3) 
-Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holt 5) proefschrift 
-Alleen de hond leeft in het hier en nu: essay over de toekomst (Zoetermeer 2011) (Holt 7) 
-Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) ed. met J. Tromp en M. Tolsma (Holt 8) art. J. Tromp, W. van der Burg, T.R. Barnard, M.A. Bosman-Huizinga, A.A.I.M. Mikkers, K.J. Holtzapffel, E.H. Cossee, J.H. Goud, M.F. Junte, W.B. Drees, F.H. Knoppers 
-Over God: voobijgaan maar niet voorbij(2014) uit de serie Goddeeltjes (Holt 9) 
K.J. Holtzapffel en M.Th. van Leeuwen ed.
-Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen. Een bundel artikelen t.g.v. het afscheid van mevrouw ds M.A. Bosman-Huizinga als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, haar aangeboden op 2 juni 2007 te Rotterdam (2007) (Holt 4) (plank hoge boeken) 
-De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualieteit (2010) (Holt 6) 
G. Hoogers e.a. ed.
-Verlegen met het kwaad. Typisch vrijzinnig?: een bundel artikelen ter voorbereiding op de AV van Beraad 2004 (2004) art. H.J. Adriaanse, J.F. Goud (Hoog 1) 
C.E. Hooykaas
-Oud-Christelijke Ascese: onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw (1905) proefschrift (HooC 1) 
-Wegwijzer door den bijbel (1910; 2de druk 1916) (HooC 2) 
-Godsdienstig leven in Nederland (1912) (HooC 3) 
-Wij modernen en de openbaring (1912) (HooC 17)
-Wij geloven, daarom spreken wij: beginselverklaring op den avond van Hervormingsdag. Toespraak gehouden in de Remonstrantse Kerk te Vlaardingen, 31 oct. 1912 (1913) (HooC 4) 
-Wat de bijbel ons te zeggen heeft (1914) (HooC 5) 
-Gemeenteleven (1915) (HooC 6) 
-Ons bezoek aan de verwoeste kerken van Frankrijk (1920) met anderen (HooC 16) 
-Drieërlei uitzicht: gedachten inzake de federatie der vrijzinnige godsdienstigen (1923)  (HooC 7) 
-Christus bij Rembrandt (1925) (HooC 15) 
-Zeven preeken over de openbaring van Johannes (1928) (HooC 8) 
-Tien hoofdpunten van ons geloof (1929) (HooC 9) 
-Levensbericht van Henricus Oort (1929) overdruk Levensberichten MNL (HooC 10) 
-De Bijbel I. Het oude testament (2de druk 1933) (HooC 11) 
-De Bijbel II. Het nieuwe testament (2de druk 1929) (HooC 12) 
-De prentenverzameling van de bibliotheek der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente van Rotterdam (HooC 13) 
C.E. Hooykaas ed.
-Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) art. K.H. Roessingh, C.E. Hooykaas, H.L. Oort (HooC 14) 
I. Hooykaas
-God in de geschiedenis: eene voorlezing (1870) (HooI 1) 
-Gedachtenis aan mijne vrienden te Schiedam: twaalf Preken (1873) (HooI 2) 
-Het ascetisme (Amsterdam 1876) (HooI 4) 
-Een twaalftal nagelaten leerredenen (1895) (HooI 3) 
A. van Houten
-Kerk aan de Laan: geschiedenis van de Remonstrantse broederschap te ’s-Gravenhage en omstreken (1996)  (I.33 en Hout 2) 
A.W.J. Houtepen ed.
-Gerechtigheid, eenheid en vrede: de oecumenische agenda van de Wereldraadbijeenkomst te Vancouver 1983 (1982) art. H.M. de Lange (Hout 1) 
A.W.J. Houtepen e.a. ed.
-Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) art. M.A. Bosman-Huizinga, Th.M. van Leeuwen, H.J.J. van Waveren (Hout 3) 
D. Houwaart ed.
-Socialisme en religie: aangeboden aan Prof. dr. A. van Biemen t.g.v. zijn afscheid van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (1979) art. A.A. In’t Veld (Houw 1) 
C.L. Hulbert-Powell
-John James Wettstein (1693-1754): an account of his life, work and some of his contemporaries (1938) (Hulb 1) 
W. Huntington
-Het arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed (1883) (Hunt 1)I / Jindex rub. A
hoofdindex

IKON
-Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan: Tom Mikkers, Christiane Berkvens, Annegien Ochtman, Christiane Berkvens (z.j.) DVD (Ikon 1) 
A.J. Ingen Housz
-Ir. A.H. Ingen Housz: een studie, gebaseerd op zijn nagelaten privé archief (2006) (Inge 1) 
International Association for Religious Freedom
-A short history of the IARF 1900 - 2000 (2000) (IARF 1) 
International Congregational Council
 -Proceedings of the ninth International Congregational Council (1962) art. W.Rm. Noordhoff, G.J. Hoenderdaal, H. de Kievid, L.J. van Holk (I.C.C. 1) 
A.C. Ipenburg
-“All Good Men”: the development of Lubwa Mission, Chinsali, Zambia 1905-1967 (1991) proefschrift (Ipen 1) 
J.I. Israel
-Radical enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750 (2001) (Isra 1) 
G.P. van Itterzon 
-Franciscus Gomarus (1930) (Itte 1) 
-Johannes Bogerman (1980) (Itte 2) 
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands  Protestantisme na 1800 
-Jaargang 1 (1993) art. E.H. Cossee (Jaar 1) 
Jaarboek voor de eredienst van de Nederlands Hervormde Kerk 1963-1964 (1964) (Jaar 2) art. G.J. Hoenderdaal 
H. Jacobi en C. Romijn
-Geen dag zonder Bach (2000) (Jaco 1) 
C.J. Jacobs e.a. ed.
-Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) art. H.J. Adriaanse, J. Kubacki, H.J. Siebrand (Jaco 2) 
D. Jansen
-"Drie decennia in Dokkum: ds. Angeniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeente (1931-1960)" in: Folk en Tsjerke (2008) 358-374 (Jans 2) overdruk 
A.E.M. Janssen
-Om den gelove: wederwaardigheden van Willemken van Wanray (ca) 1573-1647 als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend (2003) (Jans 1) 
Bert Jansen
-Bij de kinderen beginnen: de betekenis van Dr. Joanne Klink voor de godsdienstige vorming van kinderen (2011) (Jans 3) 
-God was nog niet uitgepraat: begrip en onbegrip voor Joanne Klinks leven als zoektocht (2013) (Jans 4) 
K.D. Jenner en G.A. Wiegers ed.
-Jeruzalem als heilige stad: religieuze voorstelling en geloofspraktijk (1996) art. Th.M. van Leeuwen, J. Tromp (Jenn 1) 
Th.E. Jensma
-Herdenkingstentoonstelling: De Synode van Dordrecht 1618-1619 (1968) (Jens 1) 
E.J. de Jong ed.
-Bezinningsboek. Maatschappelijke aanvaarding van invoering van duurzame technologie: techniek beheersen of erdoor beheerst worden (1994) art. Th.M. van Leeuwen (JonE 2) 
J.M. de Jong
-Voorrang aan de toekomst: een keuze uit het werk van dr. J.M. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlandse Hervormde Kerk te Driebergen (1969) art. H.J. Heering (JonJ 2) 
L.N. de Jong
-Gedichten (1918-1921) handgeschreven (JonL 1) 
M.J.C. de Jong-Colder
-Kinderen van mijn hart (1988) gedichten (JonM 1) 
-De laatste weken van het jaar: kerstliederen op oude engelse melodieën (1990) (JonM 2) 
-Voor alles een tijd (1991) gedichten (JonM 3) 
-Van huis tot huis (1996) poëzie (JonM 4) 
-Hildegard von Bingen (1098-1179): klein leerboek (1997) (JonM 5) 
P.Y. de Jong ed.
-Crisis in the Reformed Churches: essays in commemoration of the great Synod of Dort, 1618-1619 (1968) (JonP 1) 
A. de Jonge
-Terzake: preken van ds. A. de Jonge: 1962-1994 (1994) (JonA 1) 
-Speciaal nummer van De Driesprong bij het afscheid van Annegien de Jonge als predikante van Samenwerkende Kerkgenootschappen in Gouda e.o. (1994) (JonA 2) 
H.J. de Jonge en B.W.J. de Ruyter ed.
-Totdat hij komt: een discussie over de wederkomst van Jezus Christus (1995) art. H.J. Adriaanse (JonH 1) 
H.J. de Jonge
-De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700 (1980) (JonH 2) 
J.W. Jongedijk
-Geestelijke leiders van ons volk en hun kerken, stromingen of secten (1962) (JonJ 1) 
E. Jongens
-Het Nederlands-Ceylonese erfgoed: vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka (2002) (JonE 1) 
D. Jonker
-Titia en de dominee: een historisch verhaal over godsdienst, haat en liefde (2005) (Jonk 2) 
P. Jonkers en R. Welten ed.
-God in Frankrijk: zes hedendaagse Franse filosofen over God (2003) art. J.F. Goud (Jonk 1) 
T.M. Jonquière
-Prayer in Josephus: gebed in het werk van Flavius Josephus (2005) proefschrift (Jonq 1) 
-Naar de markt. Shoppen bij de remonstranten: uitverkoop of nieuwe collectie?: een onderzoek naar buitenkerkelijkheid en kerkvernieuwing (2008) (Jonq 2) 
-Tel uit je winst! (1908) ed. met N.A. Gerrits; art. G.E. Bonda, T.M. Jonquière, J.H. Röselaers, B. Rutgers van der Loeff (Jonq 6) 
-Agape in Uganda (2009) CD (Jonq 4) 
-Flavius Josephus: Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk (2009) (Jonq 5) 
T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed.
-Toekomst van de kerk - kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) art. M.A. Bosman-Huizinga, A. Dicou, K.J. Holtzapffel, T.M. Jonquière, M.F.C. Junte, A.A.I.M. Mikkers, R. Ritmeester, G.A. de Vries (Jonq 3) 
A.P.G. Jorissen
-Aan mijne vrienden: drie toespraken (1898) (Jori 1) 
K.H.R. de Josselin de Jong
-De vader en de zoon: novelle (1951) (Joss 1) Kindex rub. A
hoofdindex

H. Kaajan
-De pro-acta der Dortsche synode in 1618 (1914) proefschrift (Kaaj 3) 
-De Remonstrantsche Broederschap (1921) (Kaaj 1) 
-De groote synode van Dordrecht in 1618-1619 (1918) (Kaaj 2) 
H.H.M. Kakebeeke
-Dichter bij gedichten: korte kantekeningen bij poëzie voor kinderen (2008) (Kake 1) 
-Zuid-West (2012) gedichten (Kake 2) 
J. van Kampen e.a. ed.
-De woestijn zal bloeien als een roos (1988) art. J.G. (Hans) Paardekoper (Kamp 2) 
J. Kamphuis
-Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie: enkele opmerkingen over de  kerkrechtelijke structuur van De Remonstrantse Broederschap (1959) oratie (Kamp 1) 
B.J. Kaplan
-Calvivists and Libertines: The reformation in Utrecht, 1578-1618 (1989) (Kapl 1) 
J.H.C. Kater e.a.
-Toespraken gehouden op de Derde Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1913) art. L.R. Oldeman, P. Eldering, K.F. Sparnaay (Kate 1) 
P.A.P.E. Kattenberg
-Credaal getuigen in context (1980) (Katt 1) 
-“Another break in the wall: People’s participation as a basic need in the liturgical celebration” in Exchange (september 1980) (Katt 2) 
-“Une autre brique dans le mur” in: A travers le monde: célébrations de l’eucharistie (1981) 119-189 Katt 3 
-‘Zondag een dure dag?’ Rapportage onderzoek in opdracht van de STER naar het oordeel van de Nederlandse bevolking over invoering van etherreclame op zondag (1988) (Katt 4) 
-Een flexibele werkweek. Spreiding van de adempauze: een onderzoek naar visies en standpunten (1990) (Katt 5) 
-Ruimte voor Beelden (al dan niet) (1994) ed. met anderen; art. P.A.P.E. Kattenberg, E.J. Kuiper (Katt 6) 
-Kunst bij rijksgebouwen, dl 10 (1995) art. P.A.P.E. Kattenberg (Katt 7) 
-Andy Warhol, Priest?: “the last supper comes in small, medium, and large” (1999) proefschrift (Katt 8) 
C.M. van der Kemp
-Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker (1828) (Kemp 1) 
J.C. Kennedy
-Bezielende verbanden: gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland (2009) art. de remonstranten en hun ruimdenkendheid (Kenn 1) 
Kerkinterieurs in Nederland; redactie Catharijneconvent, Marc de Beyer, Pia Verhoeven; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Albert Reimstra; art. P. Nissen 2x (Kerk 1) (plank Hoge boeken)
Kerugma ed.
 -De kerk luistert (1965) art. G.S. Westerouen van Meeteren (Keru 1) 
J. Keuning
 -Petrus Plancius: theoloog en geograaf: 1552-1622 (1946) (Keun 1) 
H.J. de Kievid
-Verbondenheid en vrijheid in het geloof: geschiedenis en kenmerken van het  congregationalisme (1962) oriëntatiereeks I (Kiev 1) 
-De Remonstrantse Broederschap gespiegeld in het congregationalisme (1964) Kort Bestek 3 (Kiev 2) 
-Schets van de geschiedenis van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven (1990) (Kiev 3) 
H.H. Kirchheiner
-De Nationale Ombudsman in democratisch perspectief (1984) (Kirc 1) 
G.P. Kits van Heijningen ed.
-De zegen des ouderdoms: stille uren aan den avond des levens (1856) art. A. des Amorie van der Hoeven Jr, C. des Amorie van der Hoeven (Kits 1) 
F.A.G. de Klark
-Bijbelrooster (1949) met anderen (Klar 1) 
A. Klaver
-Critiek op de verzonden Brief aan veertig Friesche Bondsleden door den heer ter Haar, afdeelingsconsul voor Friesland, en de daaruit gevolgde discussiën op de Algemeene Vergadering der A.N.W.B. op Zondag 28 november 1897 (Klav 1) 
-Jaarboek van den Frieschen Wielrijdersbond voor 1899 (1898) ed. (Klav 2) 
-De prostitutie: een inleidende studie tot het vraagstuk (1909) (Klav 3a) 
-Idem, met kanttekeningen van de auteur (1909) (Klav 3b) 
-“De Nederduitsch-Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika” in: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 6 (1909) 306-324 en 373-405, overdruk (Klav 4) 
-Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk: lezing (1910) (Klav 5a) 
-Idem, drukproef (Klav 5b) 
-Het nieuw-malthusianisme (1910) (Klav 6) 
-Het neo-malthusianisme: critische studie voorafgegaan door een historische beschouwing over Malthus en zijn essay (1910) (Klav 30) 
-De Religieus-Humanitaire Strooming (1910) Kerk en Secte, serie 4, nr. 6 (Klav  7) 
-Preken verschenen in Vrijzinnige Godsdienstprediking 1911-1933 (Klav 8) 
       1911: De tempel Gods 
       1912: Ondergaan, berusten, aanvaarden 
       1914: Niet inslapen, maar ontwaken 
       1915: Tagore’s wijzangen 
       1916: Als de schepping spreekt 
       1918: Tagore’s brief van de koning 
       1921: De kaarsvlam uit Jeruzalem 
       1930: Genesius, een drama van christen-worden 
       1933: De munten van Moeder 
-Sapma’s tekst (1912) preek uitgesproken bij de inwijding der gerestaureerde Remonstrantsche Kerk te Hoorn (Klav 9) 
-Het Nieuw-Malthusianisme (1913) (Klav 10) 
-Harmonische en onharmonische levens (1913) (Klav 11) 
-De vrijmetselarij en Prof. Bolland (1914) (Klav 12) 
-De tempel met menschenhanden gebouwd (1916) (Klav 28) 
-De sociale zijde van het sexueele vraagstuk (1918) (Klav 13) 
-Groot is de tijd en geweldig: rede uitgesproken op 28 Nov. 1918 in de samenkomst van alle gezindten (1918) (Klav 14) 
-“Mystiek” in: Vragen van den dag (1919) overdruk (Klav 15) 
-De Nieuwe Tempel: Maandschrift o.r.v. Ds. A. Klaver 1e jrg 1919 afl. 1 t/m 6, 2e jrg afl. 5 (Klav 16) 
-Openingsrede op de AV der Remonstrantsche Broederschap van 1920 (1920) (Klav  17) 
-Rabindranath Tagore: zijn leven, levenswerk en levenszending (1921) (Klav 18) 
-“Jubileum-preek. 14 mei 1922 (12 1/2 jaar predikant te Hoorn)” in: De Nieuwe Tempel 2  (1922) nr. 5, 50-59 (Klav 19) 
-“Maria-legenden en exempelen” in: Vragen van den dag 40 (1925) 415-437 (Klav 20) 
-Humanitaire droomen en daden (ca 1925) (Klav 21) 
-“Franciscus van Assisi” in Vragen van den dag 41 (1926) 641-647 (Klav 22) 
-“Moderne kunstenaars en kunst in tegenstelling en eenheid” in: Vragen van den dag 42 (1927) overdrukken (Klav 23) 
-Berusting: verzen van A. Klaver (1928) (Klav 24) 
-“Ons Credo” in: Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente 13 (1930) 125-135 (Klav 25) 
-Bundel verspreide artikelen (z.j.) (Klav 26) 
  Voltaire (uit Maconniek Tijdschrift 1922/23) 
  Enkele grepen uit de sociaal-economische en cultureel-historische ontwikkelingsgeschiedenis der 
  samenleving na de Fransche Revolutie tot op onzen tijd (Maconniek Tijdschrift 1920/21)) 
  Tagore en zijn wegbereiders (uit Vragen van den dag 1919) 
  Mystiek (uit Vragen van den dag 1919) 
  Lamennais (uit Vragen van den dag) 
  Openingsrede AV 1920 
  Tagore’s levenszending (uit Maconniek Weekblad 16 oktober 1920) 
-Diverse artikelen (Klav 27) 
  Een vreemdeling over Nicolaas Beets (oktober 1907) 
  Een voorbeeld van tucht bij de Doopsgezinden, NedAK (1902) 107-108 
  Het boek van het huwelijk, Levenskracht (1912) 166-170 
  Preciesen en rekkelijken, URB (1906) 95-103 
-Lessing, Schiller, Heine: literair-biografische schetsen (z.j.) (Klav 29) 
F. Kleijn
-In koninklijke dienst: opstellen aangeboden aan Prof. dr. G.J. Heering op zijn 70e verjaardag (1949) ed. met anderen; art. W.R.M. Noordhoff, F. Kleijn, G.J. Sirks, J.W. Wery, P.D. Tjalsma, J.A. van Nieuwenhuyzen, E.B.A. Poortman (Kleij 1) 
-Het gebed (1929) V.P.R.O. uitgave 53 (Kleij 2) 
-Reisverhaal Java/Bali (1931) Kopieën uit De Stroom 10 (1931) (Kleij 3) 
-Bijeenkomst ter herdenking van het 300 jarig bestaan der Remonstrantsche Gemeente te ’s-Gravenhage: kort historisch overzicht(1932) (Kleij 4) 
B. Klein Wassink en Th. M. van Leeuwen ed.
-Tussen Geest en Tijdgeest: denken en doen van vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (1989) art. J.P. Heering, G.J. Hoenderdaal, Th.M. van Leeuwen (Klein 1) 
J.L. Klink
-Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde (1947) proefschrift (Klin 1) 
-De Bijbel vandaag (1951) (Klin 2) 
-Het is als met . . . : een bijbelstudie over gelijkenissen (1955) (Klin 3) 
-Bijbel voor de kinderen 
  Deel 1 Het oude testament: met zingen en spelen (1959; 3de dr.) met anderen (Klin 4a) 
  Deel 2 Het nieuwe testament: met zingen en spelen (1961; 3de dr.) met anderen (Klin 4b) 
-Idem (1982) 15de dr. (Klin 4a en 4b) 
-Idem (1985) OT en NT in één deel (Klin 4) 
-Ter meerdere ere: wat er in de kerkdienst gebeurd (1964) (Klin 5) 
-Ter meerdere ere: een gesprek met kerkgangers (1965; 2de dr.) (Klin 6) 
-De doop: een gesprek met doopouders (1965: 1,3, 4de dr.) (Klin 7) 
-Kind en geloof (1970) (Klin 8) 
-Kind en leven (1971) (Klin 9) 
-Kind op aarde (1972) (Klin 10) 
-Niet in de wind, niet in het vuur: het kindergebed (1974) (Klin 11) 
-Liedboek voor de kinderen (1974) ed. met Tera de Marez Oyens (Klin 12) 
-Het huis in de wereld: woorden, beelden en verhalen uit de bijbel I (1976) (Klin 13) 
-Het geheim van de wereld: woorden, beelden en verhalen uit de bijbel II (1976) (Klin 14) 
-Geloven met kinderen: verkorte uitgave van de driedelige kleine theologie voor ouders en opvoeders: Kind en geloof/Kind en leven/Kind op aarde  (1976) (Klin 15) 
-De kleine mens en het grote boek: is de bijbel een boek voor kinderen? (1976; 1, 4de dr.) (Klin 16) 
-Naar de tred van de kinderen: de bijbel in de godsdienstpedagogiek (1981) (Klin 17) 
-Het huis van licht: (deel 1) komen uit het licht (1984) (Klin 18) 
-Het huis van licht: (deel 2) tussen licht en donker (1985) (Klin 27) 
-Het huis van licht: (deel 3) op weg naar het licht (1986) (Klin 26) 
-Het onbekende venster: nieuwe ervaringen met leven en sterven (1989) (Klin 19) 
-Vroeger toen ik groot was: vérgaande herinneringen van kleine kinderen (1990) (Klin 20) 
-Het open venster: een nieuwe tijd – ook voor christenen (1994) (Klin 21) 
-De onbekende Jezus (1996) (Klin 22) 
-De grote verandering (2000) (Klin 23) 
-Kinderen van het licht: verhalen over schepping en geboorte (2001) (Klin 24) 
-Klinkklaar: autobiografie (2004) (Klin 25) 
A.J. Klok
-Unitarisme throuhg de eyes of remonstrants as of 1900 (2005) machineschrift (Klok 1) 
-Beeldig: gedichten en gedachten (2006) (Klok 2) 
-Kaïn en andere losers in de bijbel (2009) gedichten (Klok 3) 
-Gevangene van Loevestein (2012) (Klok 4) 
M.A. Klomp
-Kerk en jeugd in het vrijzinnig protestantisme (1943) (Klom 1) 
J. Knaap ed.
-Omzien: stichting intramurale geestelijke verzorging 1972-1984 Enschede (1984) art. L. Schenck en G.J. Bierenga (Knaa 1) 
L. Knappert
-Godsdienstig Nederland (1928) art. Remonstrantse Broederschap (Knap 1) 
P.J. Knegtmans en P. van Rooden ed.
-Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (2003) art. S. Vuyk (Kneg 1) 
H. Knijtijzer
-Sprokkelingen: gesprokkeld op de velden van levenskunst en bouwkunst (1992) (Knijt 1) 
-Achter de rooilijn verscholen: in vrijheid zwerven, zoeken en zien (1993) (Knijt 2) 
F.S. Knipscheer
-Henricus Leo: een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648) (1928) proefschrift (Knip 1) 
F. Knoppers
-Kerstverhalen (ca 1995) met E.M.F. van Mervennée (Knop 2) 
-Gods Geest (2014) uit de serie Godsdeeltjes (Knop 4) 
W. Knoppers
-De levende gemeente (1959) verslag van een studieverlof (Knop 3) 
-Spelen in de Geertekerk (1963-1982) (Knop 1) 
G.Th. Koek ed.
-Crisis van het ambt: visies en verwachtingen van uitgetreden priesters (1967) art. W.F.H. Hensen (Koek 1) 
N.H. Koers ed.
-Vier eeuwen domineesland: tenoonstellingscatalogus (1997) portretten van A. des Amorie van der Hoeven, J.A. Beyerman en W.S. Wiardi Beckman (Koer 1) 
L.J. Koffeman en E. Hodossy-Takacs ed.
-Church and culture (Debrecen 2007) 140 p.; art. Goud (Koff 1) 
J. Konijnenburg
-Bijdragen tot het Menschelijk Geluk. Deel II 1789 en Deel IV 1790 (Konij 3) 
-Lofreden op Simon Episcopius, uitgesproken bij de aenvaerding van het hoogleeraerambt, 23-11-1790 (Amsterdam 1791) (Konij 1) 
-Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche Unie, van den jare MDCCCXIII 
(Gravenhage 1816) 672 p. met 15 gravures (Konij 2) 
-Opwekking van Noord-Nederlands gezamenlijke kerk-leeraars, tot luide vermaningen tegen sterke dranken vooral bij vochtig en koud weder (1831) (Konij 4) 
J.A. de Koning
-Leven in het heden (1928) (Koni 11) 
-Rathenau’s denkbeelden over onze samenleving (1930) proefschrift (Koni 1) 
-Onze tijd (1933) (Koni 2) 
-Beginselverklaring van het Vrijzinnig Protestantisme: een toelichting (1e dr. 1935, 3e dr. 1937) (Koni 3) 
-Herdenking onzer bevrijding (1946) (Koni 4) 
-De eenheid van het vrijzinnig protestantisme (1948) (n.a.v. de beginselverklaring) (Koni 5) 
-Vertrouwend leven (1953) (Koni 6) 
-De strijd om de toekomst der religie: Christelijk en kerkelijk leven na de bevrijding (1958) (Koni 7) 
-De functie van vrijzinnige protestanten in het heden (1963) overdruk Jaarboek V.C.S.B. 1963 (Koni 8) 
-Vrije meningsuiting en recht op informatie: samenvattend verslag van “de Grote C.C.” 1968  (1968) (Koni 9) 
-Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) met bibliografie en foto  (W. Verkade e.a. ed.) (Koni 10) 
M. van der Kooij
-Kai jen mi (2014) autobiografie (Kooij 1) 
T.G. Koote ed.
-Rekkelijk of precies: Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Catalogus tentoonstelling) (1994) art. E.H. Cossee (Koot 1) 
-Vrouwen voor het voetlicht: zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees (2012) ed. met Inge Schriemer; art. over Welmet Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh en Anniek Lenselink  (Koot 2) 
E. Kopmels
-Christus en Cultuur: beelden van Christus in de moderne theologie (2005) art. over K.H. Roessingh, G.J. Heering, L.J. van Holk (Kopm 1)
V. van Koppen
-Zalig zoet; 60 bakrecepten rond feesten en heiligen (2015) (Kopp 1)
P. Korbee
-‘Bei genauer Untersuchung’: een onderzoek naar inhoud en opbouw van de Versuch über die Transcendentalphilosophie van Salomon Maimon (2003) proefschrift (Korb 1a) 
-Salomon Maimon, Einleitung en Versuch über die Transscendentalphilosophie, tekst (Korb 1b) 
H.A. Korthals e.a.
-Liberale gedachten: een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) art. J.F. van Royen (Kort 1) 
P.J.C. Korver
-De St.Vitus parochie van Naarden in de 20e eeuw (2000) (Korv 1) 
J.W.G. Körver en W.J.M. Regouin e.d.
-Professionele begeleiding en spiritualiteit (2007) art. F. Kruijne (Körv 1) 
-M.D. Koster
-The peshitta of exodus: the development of its text in the course of fifteen centuries (1977) proefschrift, alleen inhoud en samenvatting (Kost 1) 
-The peshitta of exodus: the development of its text in the course of fifteen centuries (1977) proefschrift (Kost 2) 
-“Which came first: the chicken or the egg? The development of the text of the Peshitta of Genesis and Exodus in the light of recent studies” in: P.B. Dirksen en M.J. Mulder ed., The Peshitta: its early text and history (Leiden 1988) 99–126 (Kost 7) overdruk 
-Notities voor het symposium Heilige Schriften in de Interreligiueze Dialoog Inspiratie of Blokkade? gehouden t.g.v. het afscheid van dr. M.D. Koster 14 september 1996 (1996) machineschrift (Kost 3) 
-"Le décalogue dans la peshitta: à la recherche de <la> peshitta" in: F.Briquel Chatonnet en Ph. Le Moigne ed., L'Ancien Testament en syriaque (Parijs 2008) 33-60 (Kost 4) overdruk 
-"The Old Testament as a diachronic corpus" in: Bob Becking en Lester L. Grabble ed., Between Evidence and Ideology (2009) 117-128 (Kost 5) overdruk 
"Redating TR and BTR: the three stages at stake?", Aramaic Studies 7(2009) nr. 1, 1-18 (Kost 6) overdruk 
H.A. Krop e.a. ed.
 -Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) [verzameling artikelen bijeengebracht t.g.v. H.J. Adriaanse  zijn 60e verjaardag, met bibliografie] art. H.J. Adriaanse, H.J. Heering, W.B. Drees, Th.M. van Leeuwen, J.F. Goud (Krop 1) 
W.J. Kühler
-Het socianisme in Nederland (1980) (Kühl 1) 
Jannie Kuik en Iris Wevers ed.
-Israël en de Palestijnen: een asymmetrisch conflict (Utrecht 2008) art. J. Tromp, M.A. Bosman-Huizinga (Kuik 1) 
P. Kuin
-Universiteit en bedrijfsleven (1952) (Kuin 1) 
E.J. Kuiper
-Symboliek en hermeneutiek: beschouwing over expressie en mededeling in de theologie van Paul. J. Tillich (1975) proefschrift (Kuip 1) 
-"Het kritisch rationalisme van Hans Albert en de theologie", Nederlands Theologisch Tijdschrift 30 (1976) 306-319 (Kuip 10)  overdruk 
-Practisch in de theologie (1978) oratie (Kuip 2) 
-"Wetenschap en authenticiteit in de uitoefening van het predikantschap", Nederlands Theologisch Tijdschrift 34 (1980) 134-153 (Kuip 8) 
-"Twee pleidooien voor biografische theologie", Nederlands Theologisch Tijdschrift 35(1981) 287-297 (Kuip 11) overdruk 
-Vooruit! Voorbij! Verder!: Vrijzinnig Protestantisme in ontwikkeling (1982) (Kuip 3) 
-Europese theologie in mondiaal perspectief: voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het 350-jarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten (1984) ed. (Kuip 9) 
-Banden van aandachtig leven: selectie van bijdragen in adRem van 1993 tot 1999 (1999) (Kuip 4) E.J. Kuiper en P.A.P.E. Kattenberg ed.
-Puzzelstukjes: vrienden- en vriendinnenboek voor Hans Paardekooper (1994) (Kuip 5) 
E.J. Kuiper en Th.M. van Leeuwen ed.
-Als een vuurbaken: teksten over de functie van belijdenissen naar remonstrants inzicht (1994) art. E.J. Kuiper (Kuip 7) 
E.J. Kuiper e.a.
-Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) (uitgegeven t.g.v. het afscheid van ds. J.W. Wery als predikant van de gemeente Rotterdam) art. E.J. Kuiper, S. Bouman, J. van Goudoever, G.S. Westerouen van Meeteren, A.W. Cramer (Kuip 6)Lindex rub. A
hoofdindex

E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink
-Das Märchen vom menschlichen Leben (1994) (Lama 1) 
A. de Lange
 -“Melanchthon und die Niederlande im 19.Jahrhundert” in: G. Frank en U. Köpf ed., Melanchthon und die Neuzeit (2003) 275-323 (Lang 2) 
F. de Lange ed.
-Een aanlokkelijk geloof: de pneumatologie van Dingemans doordacht (2002) art. J.F. Goud, H. Siebrand (Lang 1) 
H.M. de Lange
-De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij (1966) proefschrift (Lang  4) 
-Rijke en arme landen: een verantwoordelijke maatschappij in mondiaal perspectie (1967, 2de en 4de druk 1973) (Lang 5) 
-Aan de werkers van het elfde uur (1969) met anderen (Lang 6) 
-Werkelijkheid en hoop: nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij (1975) (Lang 7) 
-Op weg naar een programma tot bestrijding van het militarisme (1978) (Lang 8) 
-Toekomst-denken aan een theologische faculteit: een gesprek met tijdgenoten (1982) oratie (Lang  9) 
-H. Noordergraaf en Mady A. Thung ed., Met minder kunnen we niet toe: oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange (1989) (Lang 12) 
-Genoegdoening gevraagd: opstellen over de Derde Wereld, de Vierde Wereld en onszelf (1990) ed. met M.A. Thung (Lang 13) 
-Genoeg van te veel? Genoeg van te weinig: wissels omzetten in de economie (1986, 4de druk 1995) met B. Goudzwaard (Lang 10) 
-We moeten ons haasten: meedoen aan het Conciliair Proces (1988)  (Lang 11) 
C.M. Langeveld
-In en uit het verborgene: geschiedenis van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente van Zwammerdam 1619-1982 (1982) (Lang 3) 
E. Laurillard e.a.
-Lichtstralen (1890) art.J.A. Beijerman, H.P. Schim van der Loeff (Laur 1) 
A.P.van Leeuwen-Beets
-"Met zoveel mensen om je heen"; dagboekaantekeningen voor Floris van Lideke van Leeuwen-Beets; ervaringen 1942-1945 Nederland-Indië (2016)  (LeeA 1)
F.E.van Leeuwen
-Het Joodsche probleem in het licht van den Bijbel (1939) (LeeF 4) 
-Het feestelijk kleed: Radio-Kerkdienst in de Remonstrantse Kerk te Delft (1954) (LeeF 1) 
-Innerlijke discipline (1965) Kort bestek  5 (LeeF 2) 
-“Eerste hulp”: eenvoudige gegevens over de Bijbel (1965) Kort bestek 6/7 (LeeF 3) 
-In hoger beroep: leidraad voor bijbelstudie over Job (1969) met E. Flesseman-van Leer (LeeF 5) 
Th.M. van Leeuwen
-The surplus of meaning: ontology and eschatology in the philosophy of Paul Ricoeur (1981) proefschrift (LeeTh  1) 
-Vrijheid in Gebondenheid: een apologie van de autonome mens (1984) oratie (LeeTh  2) 
-Deo vivamus amici: de remonstranten en het gesprek met Israël (1994) oratie (LeeTh  3) 
-Van horen zeggen: geschiedenis en uitleg van de bijbel (1997) (LeeTh  4a) 
-Idem (2004, 3de druk) citaten uit NBV (LeeTh  4b) 
-“Gerrit Jan Hoenderdaal” in: MNL (Jaarboek 1998-1999) 93-101; overdruk (LeeTh  5) 
-Van feest naar feest: over de christelijke feesten – hun geschiedenis en betekenis (1999) (LeeTh  6) 
-Ünnepról ünnepre: a kersztyén ünnepek története és lényege (2009) Hongaarse vertaling van Van feest naar feest (LeeTh 6b) 
-De Bijbel in context: oecumenische toenadering rond de schriften (2004) ed. (LeeTh  7) 
-God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) ed. (LeeTh  8) art. H.J. Adriaanse, M.Ch. Kassens, A. van der Veen 
-De bijbel. Een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel ( 3 c.d.’s i.s.m. Studium generale Universiteit Leiden) (2005) (LeeTh  9) 
-Feestdagen. Een hoorcollege over de geschiedenis en betekenis van christelijke feesten (2 c.d.’s i.s.m. Studium generale Universiteit Leiden) (2005) (LeeTh 10) 
-Teksten van mijn leven: grote teksten uit de christelijke traditie (Zoetermeer 2007) ed. met M. de Haardt (LeeTh 11) 
-Woord op zondag: Als een nieuw begin van leven (Gorinchem 2008) NCRV-radio (LeeTh 12) 
-Een gering gebeuren - een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) ed. met M. Slootmans (LeeTh 13) art. K.J. Holtzapffel, Th.M. van Leeuwen, M. Slootmans, J. Tromp, H.J.J. van Waveren 
-Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) ed. met K.D. Stanglin en M. Tolsma (LeeTh 14) art. E.H. Cossee, Th.M. van Leeuwen, M. Tolsma 
-2000 jaar Nederlanders en hun religieuze feesten. Geloof in Nederland deel 30 (2009) (LeeTh 15) 
-Van feest tot feest: bijbelteksten bij de chistelijke feestdagen (op CD gelezen door Henriëtte Tol, Helmert Woudenberg, Daan Schuurmans) (2009) ed. (LeeTh 16) 
-"Elze Jan Kuiper" in: MNL (Jaarboek 2009) 116-123 ; overdruk (LeeTh 17) 
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (2011) reader Remonstrants Seminarium (LeeTh 20) met E.H. Cossee 
-Hoe nodig is het te geloven? (2012) afscheidscollege (LeeTh 18) 
-Een groet van gene zijde bij het afscheid van Marius van Leeuwen als bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie te Leiden (2012) bijdragen van J. van der Meij, F. Knoppers, J.F. Holtzapffel, M.A. Bosman-Huizinga, L. Orthel (LeeTh 19) 
W.J. van Leeuwen-Vos
-. . . . en verhindert ze niet: godsdienstige opvoeding in het gezin (1938) (LeeW 1) 
-Sexuele opvoeding (1932; 3de druk 1948) (LeeW 2) 
A. van der Lem ed.
-Religie in de academische arena: leven en werk van C.P.Tiele (1830-1902) (Lem 1) 
W.H. Lenselink en A. Rot ed.
-Professie doende van de remonstrantse religie: 375 jaar Remonstranten in Amersfoort (1994) (Lens 1) 
W.J. Lente
-Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein (1902) proefschrift (Lent 1) 
F. van Lieburg
-De Dordtse Synode 1618-1619 (2004) (Lieb 1) 
R.A.J. van Lier
-Macht en onmacht van de intelligentia (1979) (Lier 1) art. H.J. Adriaanse 
L.J. Lijzen
-Met Jean le Clerc over de grens: verslag studieverlof april-juni 2011 (Lijz 1)
J. Lindeboom
-Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme 
      Deel I (tot Lessing): het ontstaan van het neo-protestantisme (1929) (Lind 5a) 
      Deel II (tot 1870): de ontwikkelin van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het 
                  ontstaan van het modernisme (1933) (Lind 5b) 
      Deel III (sedert 1870): het vrijzinnig protestantisme sedert 1870 (1935) (Lind 5c) 
C.M.A.A. Lindeman
-De oorsprong, ontwikkeling en beteekenis van het romanisme in de Nederlandsche schilderkunst (1928) proefschrift (Lind 2) 
-Joachim Anthonisz Wtewael (1929) (Lind 3) 
J.M. Lindemans
-Staat in de Vrijheid: spel in vijf taferelen t.g.v. het afscheid van prof. dr. G.J. Heering als hoogleraar van het seminarie (1949) (Lind 1) 
-Preek gehouden op 2 decermber 1962 (1962) (Lind 4) 
John Locke
-Een brief over tolerantie.Vertaling, inleiding en essay: Inigo Bocken (2004) (Lock 1) 
G.M.C. Loeff
-De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt (1864) proefschrift (Loef 1) 
J.B. van Loenen
-Antiochië in de geschiedenis van het Christendom (1891) proefschrift (Loen 1) 
L.J. van der Lof
-De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie (1949) proefschrift (Lof 1) 
J.J. van Loghem e.a. ed.
-Wat het Leven mij heeft geleerd (1952) art. M.J.A. Moltzer (Logh 1) 
J. Loosjes
-Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dortsche Synode (1926) (Loos 1) 
P.M. Luca
-In de ruimte: preken gehouden op 6 mei 1945 (1945) met E.B.A. Poortman (Luca 1) 
-Remonstrantse Broederschap 1619-1969: toelichting bij de tentoonstelling t.g.v. het 350-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1969) (Luca 2) 
-“De achtergrond van het banvonnis van 5 juli 1619 over een aantal remonstrantse predikanten”,  NedAK 53 (1971) 211-217, overdruk (Luca 3) 
-Lezingen 1975-1985 (o.m. over de geschiedenis van de remonstrantse gemeente Leiden en de remonstranten in de Betuwe) machineschrift (Luca 4) 
F. Lücke
-Onderzoek naar den vermoedelijken ouderdom, den oorspronkelijken vervaardiger, den juisten vorm en den waren zin der kerkelijke vredeleus: in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrsque caritas (1850) (Lück 1) 
I. Ludikhuize e.a. ed.
-Vrouwen verhalen (1993) art. L. In’t Veld (Ludi 1) 
Th. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes ed.
 -Leiden University in the 17th century (1975) art. G.J. Hoenderdaal (Luns 1) (plank hoge boeken)Mindex rub. A
hoofdindex

A. Maas
-De maskerade. Blyspel (naar Die Maskerade van Ludvig Holberg) (Rotterdam 1777) 88 p. (Maas 1) 
-Tot middennacht, of list tegen list. Blyspel (naar Guerre ouverte ou Ruse contre Ruse van Antoine Jean Dumaniant) (Alkmaar 1791) 164 p (Maas 2) 
W. Mackenzie
-Het jaar rond: een boek voor het persoonlijke leven (1922, 8de druk 1955) met H.L. Oort (Mack 1) 
-Op den akker (Zeist 1932) met anderen (Mack 4) 
-Kerstblijdschap (1933) (Mack 2) 
-Het leven van de ouder wordende mens (1956) (Mack 3) 
J.H. Maronier
-De kerk: een woord voor onzen tijd (1860) (Maro 1) 
-Lichtstralen op godsdienstig gebied door een leerling van Parker: naar het Engels met een voorrede van J.H. Maronier (1868) (Maro 2) 
-Het kerstfeest: eene historische schets (1875) (Maro 3) 
-Theodoor Parker, naar O.B. Frothinghams biography (1875) (Maro 4) 
-Heeft de mensch een ziel? Tweedaagsch pleidooi voor en tegen het materialisme tusschen Mr. Bradlaugh en Mr. Westerby(1879) uit het Engels vertaald (Maro 5) 
-Licht op den levensweg voor nieuwe leden der gemeente (Purmerend 1881; 2de 1889) 96 p. (Maro 17) 
-De godsdienst in het leven, met voorbeelden opgehelderd (Leiden 2de druk 1883) 204 p. (Maro 15) 
-J.E. Carpentier, Het Joodsche land in Jezus' dagen, uit het Engels vertaald en met Voorbericht door J.H. Maronier (1884) (Maro 18) 
-Het inwendig woord: eenige bladzijden uit de geschiedenis der hervorming (1890) (Maro 6) 
-De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (1816-1832) volgens de gedenkschriften van Maria Leer door D.N. Anagrapheus met een inleidend woord van J.H. Maronier (1892) (Maro 7) 
-Het Pinksterfeest: historische studie (Arnhem 1894) 62 p. (Maro 14) 
-J.A. Froude, Desiderius Erasmus: zijn leven en zijne brieven, uit het Engels vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J.H. Maronier (Amsterdam 1896) (Maro 16) 
-Geschiedenis van het protestantisme van den Munsterschen vrede tot de Franse revolutie 1648-1789 (1897) twee delen in één gebonden (Maro 8a) 
-Nalezing op idem (1901) (Maro 8b) 
-Waarom wij in God geloven van R.A. Armstrong (1898) uit het Engels vertaald (Maro 9) 
-De orde der Jezuïeten: hare geschiedenis, inrichting en moraal (1899, 2de druk 1908) (Maro 10) 
-De Aprilbeweging van 1853 (1903) (Maro 11) 
-Jacobus Arminius: een biografie (1905) (Maro 12) 
-Uitgebreide handleiding bij het Godsdienst-Onderwijs (1864-1900; vele drukken) 
   A. Geschiedenis van den godsdienst. Eerste gedeelte (10de druk) (Maro 13a) 
   B. Geschiedenis van den godsdienst. Tweede gedeelte (9de druk) (Maro 13b) 
   D. De Christelijke Godsdienst (12de druk) (Maro 13d) 
   I. Verkorte handleiding bij het Godsdienst-Onderwijs: Geschiedenis van den godsdienst (18de 
      druk) (Maro 13i) 
   M. Vraagboekje voor Eerstbeginnenden (5de druk) (Maro 13m) 
G.O. McCulloh ed.
-Man’s Faith and Freedom: the theological influence of Jacobus Arminius (1962) art. G.J. Hoenderdaal, L.J. van Holk (McCu 1) 
J. van der Meij e.a. ed.
 -Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het  Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (1987) art. E.P. Meijering, J. van der Meij (vdMeij 1) 
E.P. Meijering
-Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971)  met anderen; art. E.P. Meijering, H.J. Adriaanse, J. van Goudoever (MeijE 1) 
-Orthodoxy and platonism in Athanasius: synthesis or antithesis (1968) proefschrift (MeijE 2) 
-Onmodieuze theologie: over de waarde van de theologie van “grieks” denkende kerkvaders (1974) (MeijE 3) 
-God being history: studies in patristic philosophy (1975) (MeijE 4) 
-Een voorbeeld van vroegchristelijke Godsleer (1977) oratie (MeijE 5) 
-Theologische Urteile über die Dogmengeschichte: Ritschls Einfluss auf von Harnack (1978) (MeijE 6) 
-Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit: das elfte Buch der bekenntnisse (1979) (MeijE 7) 
-Calvin wider die Neugierde: ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patrischem Denken (1980) (MeijE 8) 
-Hilary of Poitiers on the trinity: De trinitate (1982) (MeijE 9) 
-Melanchthon and patristic thought: the doctrines of Christ and grace, the Trinity and the creation (1983) (MeijE 10) 
-Der “ganze” und der “wahre” Luther: Hintergrund und Bedeutung der Lutherinterpretation A. von Harnacks (1983) (MeijE 11) 
-Athanasius: contra gentes (1984) (MeijE 12) 
-Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks (1985) (MeijE 13) 
-F.C. Baur als patristiker: die Bedeutung seiner Geschichtsphilosophie und Quellenforschung (1986) (MeijE 14) 
-Nog te geloven? Moderne gedachten over de “Apostolische geloofsbelijdenis” (1986) (MeijE 15) 
-Augustine: de fide et symbolo (1987) (MeijE 16) 
-Athanasius: De incarnatione verbi. Einleitung, Übersetzung, Kommentar (1989) (MeijE 17) 
-Reformierte Scholastik und patristisch Theologie: die Bedeutung des Väterbeweises in der Institutio Theologiae Elencticae F. Turrettins, unter besonderer Berücksichtigung der Gotteslehre und Christologie (1991) (MeijE 18) 
-De moderniteit van de Oudheid: zes voordrachten over de Klassieke Oudheid en de moderne wetenschap (1992) ed. met anderen (MeijE 33) 
-Von den Kirchenvätern zu Karl Barth: das altkirchliche Dogma in der “Kirchlichen Dogmatiek” (1993) (MeijE 19) 
-Die Geschichte der christlichen Theologie im Urteil J.L. Mosheims (1995) (MeijE 20) 
-Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: van Irenaeus tot Barth (1995) (MeijE 21a) 
-Idem, Van Irenaeus tot Barth: klassieke gestalten van christelijk geloven en denken (3e herziene dr. 2008) (MeijE 21b) 
-Inspiratie uit de traditie: gegrond geloof (1996) (MeijE 22) 
-Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer (1996-1998) 3 delen (MeijE 23) 
-Hendrikus Berkhof (1914-1995): een theologische biografie (1997) (MeijE 24) 
-Voorbij de vadermoord: over het christelijk geloof in God, de Schepper (1998) (MeijE 25) 
-Een eeuw denken over christelijk geloven van Roessingh via Schilder tot Kuitert (1999) (MeijE 26) 
-Wie zeggen de mensen dat ik ben: lastige vragen over het christelijk geloof (2000) (MeijE 27) 
-Irenaeus: grondlegger van het christelijk denken (2001) (MeijE 28) 
-Vijftig jaar onder theologen: hoe het veranderde en gelijk bleef (2002) (MeijE 29) 
-God Christus Heilige geest: achtergrond en bedoeling van de drieëenheid (2002) (MeijE 30) 
-Als de uitleg maar goed is: hoe vroege christenen de bijbel gebruikten (2003) (MeijE 31) 
-Geschiedenis van het vroege Christendom: van de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constatijn (2004) (MeijE 32) 
-Mijn tijd is mijn leven: doordenken op Augustinus (2005) (MeijE 34) 
-Woorden en gedachten van vroege christenen: ze hebben ons iets te zeggen (2006) (MeijE 37) 
-Wat verbeelden we ons wel?!: overwegingen bij Harry Kuitert (2006) (MeijE 38) 
-Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam 2007) (MeijE 35) 
-Het roer moet om: de kerk van Jezus Christus is meer dan een Jezusbeweging (Zoetermeer 2008)  (MeijE 36) 
-Kleine encyclopedie van het christendom (2009) (MeijE 39) 
-Karl Barth: theoloog in de wereld (2009) (MeijE 40) 
-Wie is Jezus Christus?: een vrijzinnig orthodox antwoord (2010) (MeijE 41) 
-Hoe God verdween uit de Tweede Kamer: de ondergang van de christelijke politiek (2012) (MeijE 42) 
-De overwinning van het christendom. Athanasius. tegen de heidenen/ over de menswording van het woord (2013) (MeijE 43)
-Ja, dat geloof ik (en wel hierom) (2015) (MeijE 44)
M. Meijering
-De Dortsche leerregels of de vijf artikelen tegen de remonstranten (1924) (MeijM 1) 
J.A.M. Mensinga
-De vereering van Maria, de Moeder onzes Heeren, geschiedkundig nagespoord en beoordeeld (Haarlem 1846-1847) 3 dln. 871 p. (Mens 3) 
-Verhandeling over de liturgisch schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk (1851) (Mens 1) 
-De symbolen der godsdienst in de wapens (1881) Overdruk Heraldieke Bibliotheek (Mens 2) 25 p. 
E.M.F. van Mervennée
-Kerstverhalen (ca 1995) met F. Knoppers Merv 1) 
W.W. van der Meulen
-Levensbericht van Hendrik Cornelius Rogge (1907) overdruk MNL (Meul 1) 
E. Middelkamp
-Je wilt ze toch iets meegeven: over geloofsopvoeding van jonge kinderen (z.j.) (Midd 1) 
R. Miedema
-De heilige Menas (1913) proefschrift (Mied 1) 
-Johan van Oldenbarneveldt herdacht: 13 mei 1619-13 mei 1919 (1919) (Mied 2) 
-O. Braun, De student en de nieuwe tijd: eene inleiding in de problemen van de academische jeugd (Amersfoort 1920) vertaald uit het Duits en met een inleidend woord (Mied 19) 
-Albrecht Dürer en de reformatie (1926) (Mied 3) 
-Christus in de beeldende kunst (1927) (Mied 4) 
-Odilon Redon en Albrecht Dürer (1928) (Mied 11) 
-Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 1e congres voor religie en bouwkunst (1928) met anderen (Mied 9) 
-Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 2e congres voor religie en bouwkunst (1929) met anderen (Mied 10) 
-Koptische kunst (1929) (Mied 12) 
-Karaktertrekken van het Oostersch Christendom (1930) (Mied 5) 
-Kerstboek voor Jong-Holland (1933) ed.; art. R. Miedema (Mied 13) 
-Mijn vader en zijn werk (1934) (Mied 14) 
-Abessinië en het oostersch christendom van dezen tijd (1935) (Mied 15) 
-Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst van buiten- en binnenland en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging (1936) (Mied 20) 
-De Boodschap van de conferentie te Oxford aan de christelijke kerken (1937) (Mied 6) 
-Kerstboek voor Jong Holland (1937) ed. (Mied 17) 
-Kerkbouw en Kernbouw: een studie over wezen en vorm van het kerkgebouw (1947) overdruk van drie artikelen in Theologie en Praktijk 1947 (Mied 7) 
-De bijbel in de beeldende kunst (1947) Servire’s encyclopaedie  B 4b/3 (Mied 16) 
-Rembrandt (1949) 48 p. (Mied 18) 
-Vincent van Gogh en het evangelie (1950) (Mied 8) 
A.A.I.M. Mikkers 
-De lieve vrede: werkschrift voor de beraadsdag 2007 van Doopsgezinden, Remonstranten, VVP en NPB (2006) ed. (Mikk 3) art. M. Slootmans, M.C. Kassens 
-Preek der preken: online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten (2007) ed. (Mikk 4) 
-Coming out churches: gids voor kerk en homo (2011) ed. met Wielie Elhorst (Mikk 6) art. A.A.I.M. Mikkers, T.R. Barnard 
-Religietest: hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest (2012) ed. (Mikk 7) 
-Het voelt echt goed: spiritualiteit van de verdraagzaamheid (2014) (Mikk 8) 
A.A.I.M. Mikkers en Ch.E. Smit ed.
-Religie en moderniteit in joods en christelijk perspectief  (2005) papers en referaten, art. A.A.I.M. Mikkers (Mikk 1) 
-Tussen Augustinus en atheïsme: Kerkhistorische Studiën 2006 (2006) art. A.A.I.M. Mikkers (Mikk 2) 
-Licht: 100 liedjes voor iedereen (2010) liedteksten van Coot van Doesburgh; concept en uitvoering Tom Mikkers; CD met 15 liederen gezongen door Karin Bloemen (Mikk 5) 
J.W.C. Milders
-TV uitzending september 1999 (Mild 1) 
H.J. Mispelblom Beyer
-Geloof, hoop, liefde (z.j. (ca 1941)) (Misp 2) 
-Tolerantie en fanatisme: een studie over verdraagzaamheid (1948) proefschrift (Misp 1) 
H.J. Mispelblom Beyer e.a.
-Bart de Ligt: 1883-1938 (1939) art. H.J. Mispelblom Beyer (Misp 3) 
A. Mispelblom Beyer
-Bevrijding: een kennismaking met ontspannings- en hypnotherapie (1994) (MispA 1)
H.J.W. Modderman
-De kinderen van Jeruzalem: paasspel voor oude kinderen (1949) (Modd 1) 
-Goud, wierook en myrrhe: advents- en kerstgedichten (1951; 2de druk 1954) (Modd 2) 
-Jezus en de dieren: over viervoeters en vogels die Jezus in Palestina hebben ontmoet (Amsterdam 1951) vertaald uit het Engels (J.M. Macdougall, Jesus, friend of birds and beasts) (Modd 7) 
-Kinderen van één vader: een nieuwe liederenbundel voor gezin, Zondagsschool, verteluur, kinderdienst en kinderclubs (1951.; 1ste en 5de druk) met anderen (Modd 4) 
-Stille nacht: vijftig advents- en kerstliederen voor jong en oud (Amsterdam 1951) met anderen (Modd 6) 
-Kinderen vragen naar God (1954) (Modd 3) 
-Het “Onze Vader”: leidraad voor bijbelkringen, kerkdiensten en persoonlijk gebruik in de Remonstrantse Gemeente van Amsterdam (1966-1967) met anderen (Modd 5) 
Ingrid Moerman
Voorbij de laatste brug (2000) verwijzing naar C.P. Tiele (Moer 1) 
J.G.M. Moeskops
-Een onweerstaanbare droom: gedichten (1993) (Moes 1) 
A.L. Molendijk ed.
-Religie her-dacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het Christendom (1997) art. H.J. Adriaanse en J.F. Goud (Mole 1) 
M.J.A. Moltzer
-Religie en socialisme: vier voordrachten uitgesproken op het tweede religieus-socialistisch congres te Amsterdam (1929) met anderen (Molt 1) 
-Verslag van den cursus voor het gevangenispersoneel 1929-1933 (1934) (Molt 2) 
-Maatschappelijk werk (Rotterdam 1939) (Molt 3) 
B.C.J. Mosselmans
-Tien leerredenen (1864) (Moss 1) 
-Kruimels: vier toespraken gehouden te Groningen (1870) (Moss 2) 
-Uit het leven voor het leven: voordrachten en toespraken (1890) (Moss 3) 
-Afscheidswoord, tot een aandenken geschonken aan de leden en begunstigers der remonstrantsche Gemeente te Groningen, 1 maart 1891 (Groningen 1891) (Moss 5) 
-Toespraak gehouden den 7den juni 1903, ter herdenking van het 25jarig bestaan der Remonstrantse Gemeente te Groningen (1903) (Moss 4) 
C.W. Mönnich en F.J. Pop ed.
-Wegen der Prediking (1959) art. G.J. Hoenderdaal (Mönn 1) 
J.D. de Mooij en Ch.E. Smit ed.
-Balans van een eeuw (2002) art. E.P. Meijering (Mooij 1) 
H.A.A. Mourits ed.
-Wie is in Godsnaam Jezus Christus (1970) art. L.J. van Holk (Mour 1) 
P.H. Muller
-Kerkbouwers: een kerkgeschiedenis in biografieën. Figuren uit de geschiedenis der Nederlandse Kerk sinds het optreden van Geert Groote tot de Nationale Synode (1947) (Mull 1) 
M. Mulsow en J. Rohls ed.
-Socianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenh-Century Europe (2005) (Muls 1) 
R.W. Munk en F.J. Hoogewoud ed.
-Joodse filosofie tussen rede en traditie: feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. dr. H.J. Heering (1993) art. H.J. Adriaanse (Munk 1) 
R.W. Munk ed.
-Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie (2005) art. H.J. Adriaanse (Munk 2)Nindex rub. A
hoofdindex

D. Nauta e.a.
-De Statenvertaling 1637-1937 (1937; fotomechanische herdruk 1977) art. A.H. Haentjens (Naut 2) 
L.W. Nauta en J. Sperna Weiland ed.
-Vrijheid: horizon der geschiedenis (1966) art. L.J. van Holk (Naut 1) 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis
-E.P. Meijering, "Athanasius on the father as the origin of the son", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 55 (1974/75) 1-14 (NAKG 2) 
"Van Amsterdam naar Leiden: het Remonstrants Seminarie tijdens het professoraat van Joannes Tideman 1855-1872", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. NS Deel 55 (1974/75) 74-83 (NAKG 2) 
"Wat de remonstranten bij hun komst in Leiden vonden", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. NS Deel 55 (1974/75) 84-92 (NAKG 2) 
"Wat de remonstranten te Leiden deden", Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. NS Deel 55 (1974/1975) 93-102 (NAKG 2) 
-A.L. Molendijk, “The heritage of Cornelis Tiele (1830-1902)”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80 (2000) nr. 1 (NAKG 1) 
Nederlands Theologisch Tijdschrift
-Themanummer: de godsdienstfilosofie van de alteriteit: de filosofie van Emmanuel Levinas, jrg. 29, juli 1975 (NTT 1) art. H.J. Adriaanse, H.J. Heering 
Nederlandse Historiën: tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis
-S. Laansma, “Lucretia Wilhelmina van Merken 1721-1789: dichteres uit de 18e eeuw”,  Nederlandse Historiën: tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis 23 (december 1989) 222-226 (Nede 1) 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, Tijdschrift voor
-art. P.Nissen (NedeK 1)
De Negentiede Eeuw: documentatieblad werkgroep 19e eeuw
-art. over Martinus Stuart (1765-1826) in 5 (juni 1981) nr. 1 (Nege 1) 
H.J.M. Nellen
-"Hugo de Groots geschil met de stad Rotterdam over de uitbetaling van zijn pensionaristractement" in: Rotterdams Jaarboekje (1984) overdruk (Nell 3) 
-Hugo de Groot (1583-1645): de loopbaan van een geleerd staatsman (1985) (Nell 1) 
-Hugo de Groot: een leven in strijd om de vrede 1583-1645 (2007) (Nell 2) 
-Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog (2010) orratie (Nell 4) 
G.W. Neven en R. van Riesen ed.
-Eenvoud bij H.M. Kuitert (1996) art. E.P. Meijering (Neve 1) 
J. Nienhuis
-Onder een toren geboren: gedichten (1985) (Nien 1) 
-Windharp: gedichten (1983) (Nien 2) 
J.R. Nienhuis
-Vragen aan Remonstranten: op zoek naar een bijbels antwoord (1972) machineschrift (Nien 3) 
Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed.
-In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) art. P.P. Boddaert, D.C. Peters, H.J. Siebrand (Nieu 6) 
J.A. van Nieuwenhuyzen
-Hervormd-Remonstrants Gesprek (1949) met W. Aalders (Nieu 1) 
-Het woord spreekt ons aan: bijbelvertellingen voor jongeren (1950) (Nieu 2) 
-Evangelie en Kerk in de Internationale Spanning (1952) met E.B.A. Poortman (Nieu 4) 
-Ontbloeiend wonder: beschouwingen over de sexuele rijpwording bestemd voor jonge mensen van 16 jaar af (1957) (Nieu 3) 
-"Televisie en de gewesten" in: Verslag zevende congres De Communicatiemiddelen 18-19 september 1959 te Amersfoort (Nieu 5) 
P. Nissen
-Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (2004) ed. (Niss 2) 
-Ene zachte aanraking van zijn zieleleven: over "ware"en "valse" mystiek rond 1900 (2008) (Niss 3) 
-Kerk: zijn in het teken van de hoop: zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is (2014) uit de serie Goddeeltjes (Niss 1) 
-Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie. Comeniuslezing 2015 (2015) (Niss 4) 
N.N. 
-Aanmerkingen over den brief der Remonstrantse Broederschap, aan de Protestanten in Nederland, briefsgewyze voorgesteld van een Vriend aan zyn Vriend (ca 1796) (N.N. 1) 
Sijbolt Noorda e.a. 
-De vreemdeling en de bijbel (Amsterdam 2007) art. Th.M. van Leeuwen (Noorda 1) 
H. Noordergraaf en Mady A. Thung ed.
-Met minder kunnen we niet toe: oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange (1989) art. H.J. Heering, J. Tinbergen (Noor 1) 
H. Noordergraaf
-P. Eldering (1868-1954): een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap (2006) (Noor 2) 
W.R.M. Noordhoff
-Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig protestantisme (1933) proefschrift (Noor 4) 
-Vrijzinnig protestantisme en onkerkelijkheid (1937) (Noor 5) 
- Het heilig geheim (1939) preek (Noor 12) 
-Dat, wat blijft (1941) met anderen; art. W.R.M. Noordhoff, H.B. Wiardi Beckman, F. Kleijn (Noor 3) 
-Gelovige mensen (1950) met anderen (Noor 6) 
-Remonstrants gemeentebesef vroeger en nu (z.j.) (Noor 7) 
-De overwinnig op de angst (1952) vertaald uit het Duits H. Bovet Die Angst vor dem lebendigen Gott (Noor 11) 
-“Vormen en ordening in een open kerkgemeenschap” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) overdruk (Noor 8) 
-Modern martelaarschap (1963) preek (Noor 10) 
H. Noordzij
-Gereformeerd of protestants: de strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten (1997) (Noor 8) 
NPB
-Lezingen gehouden tijdens het symposium in Lunteren op 7 februari 2008 (2008) lezing H.J. Siebrand (NPB 1)- Pindex rub. A
hoofdindex

A.G. Ochtman-de Boer
- Nieuwe Rituelen; Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven  (2015),  (Ocht 1)
L.R. Oldeman

-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Gouda (1902) 
 copie (Olde 1) 
-Alles is gave: toespraak gehouden bij de herdenking van zijn 40-jarige ambtsvervulling (1913) (Olde 2) 
-De zegen van Gods nabijheid: afscheidsrede bij het nederleggen van zijn bediening (1914) (Olde 3) 
Onze Godsdienstprediking
-art. van B. Tideman en P. Heering in: Derde jaargang (1877) (Onze 1) 
W. van Oorde
-De Remonstrantsche Broederschap: overzigt van haren tegenwoordigen staat 1845-1854 (p.m. voor de periode 1843-1845 zie TidJ 1) (Oord 1) 
A.J. Oort
-Kinderbijbel m.m.v. H. Oort, I. Hooykaas, A. Kuenen (1877) (Oort 11) R. b1) 
H. Oort e.a.
-Dr. Isaäc Hooykaas: herdacht door zijn vrienden (1894) art. A.P.G. Jorissen (Oort 1) 
H. Oort
-Recht en Vrede (2001) (Oort 2) 
H. Oort en I. Hooykaas met medewerking van A. Kuenen
-De Bijbel voor jongelieden (1871-1875) 8 dln en register (Oort 7a-i) 
H. Oort met medewerking van A. Kuenen en I. Hooykaas
-De laatste eeuwen van Israel’s volksbestaan (1877) 2 dln (Oort 8a-b) 
H.L. Oort
-De uitdrukking 'de Zoon des Menschen' in het Nieuwe Testament (1893) proefschrift (Oort 9) 
-De Beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Oort 10) 
-Het Onze Vader  (1910; 2de druk 1924) (Oort 3) 
-Het jaar rond: een boek voor het persoonlijke leven (1922; 3de) met W. Mackenzie  (Oort 4) 
-De Tien Geboden (1905; 2de druk 1928) (Oort 5) 
-De vierde wijze uit het oosten van H. van Dyke (1905) vertaald uit het Engels, met een inleidend gedicht van Dr. H.L. Oort (Oort 6) 
N. van Oosterzee en H. Zunnedeeg ed.
-Terugblik voor de toekomst: opstellen aangeboden aan Dr. J.M. van Veen t.g.v. zijn 80ste verjaardag (1986) art. H.M. de Lange (Oost 1) 
C.W. Opzoomer
-Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847) (Opzo 1) 
Henk van Os
-Moederlandse geschiedenis (2005) art. over schilderij van Uytenbogaert door Rembrandt (Os 1) 
P. Oskam en N. Schuman ed.
-De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk (1998) art. Th.M. van Leeuwen (Oska 1) 
W.J. Overdiep
-Het gevecht om de vijand: bijbels omgaan met een onwelkome bekende (1985) (Over 1) 
G. van Oyen ed.
-Albert Schweitzer: voor het leven (Budel 2008) art. J.F. Goud (Oyen 1) 

J.G. Paardekooper ed.
-In open veld: theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) art. G.J. Sirks, S. Vuyk, E.J. Kuiper, J. van Goudoever, M. Koster, A.W. Cramer, J.C.M. van der Sluys (Paar 1) 
L. Paneth
-Nervositeit en zielsconflicten (1944) ingeleid door dr. J.C.A. Fetter (Pane 1) 
J.C.H. de Pater
-Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis (1950) (Pate 1) 
Peiling (later Radar-Peiling)
-december 1965 (Peil 1) art. J.C.M. van der Sluijs 
-2e kwartaal 1966 (Peil 2) art. J.C.M. van der Sluijs 
-3e kwartaal 1968 (Peil 3) art. J.C.M. van der Sluijs 
-februari 1977 (Peil 4) art. J.C.M. van der Sluijs 
A.M. van Peski
-The outreach of diakonia: a study of Christian Service, with special reference to its international aspects (1968) proefschrift (Pesk 1) 
-Oecumene en Remonstrantse Broederschap: het wederzijds appèl (1961) Oriëntatie nieuwe reeks II (Pesk 2) 
-“De actuele zendingsverantwoordelijkheid van de Broederschap” in: Kort bestek 2 (1963) (Pesk 3) 
-Hendrik de Man (1969) (Pesk 4) 
C.H. Pinnock
-A case for Arminianism: the grace of God, the will of man (1989) (Pinn 1) 
M.C. Pitassi
-Entre coire et savoir: le problème de la méthode critique chez Jean le Clerc (1987) (Pita 1) 
E.M. Plantier
-Vol vuur voor het pastoraat: bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie (1992) ed. met Th.J. Moorman; art. E.M. Plantier (Plan 1) 
-Door de dood omvangen: Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (1994) proefschrift  (Plan 2) 
-De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland (2001) (Plan 3) 
F. Pont
-Wir wollten (1921) (Pont 1) 
-Het schoone Confitemini: de 118e Psalm: 1530 verklaard door M. Luther (1933) vertaald uit het Duits met toelichting (Pont 2) 
E.B.A. Poortman
-Over de Christelijke Vrijheid (1930) (Poor 1) 
-Eroos en agapè (1935) (Poor 2) 
-Het wordt weer Kerstmis: twee kerstverhalen en een kerstspel (1936; 6e dr 1969) (Poor 3) 
-Heiligt de feestgetijden (1939) ed. met H.J. Kluit (Poor 4) 
-Heer, leer ons bidden: zeven preken over het onze Vader (1940) (Poor 5) 
-Mensen vragen naar God (1941) (Poor 6) 
-“Als Christus in ons woont” (1942) brochurereeks “Wat wij geloven” nr. 3 (Poor 7) 
-Want uw licht komt!: kerstmis 1944 (1944) machineschrift (Poor 13) 
-In de ruimte: preken gehouden op 6 mei 1945 (1945) met P.M. Luca (Luca 1) 
-Want Uw licht komt: overdenkingen in het Kerstgetijde (1948) (Poor 8) 
-Evangelie en Kerk in de Internationale Spanning (1952) met J.A. van Nieuwenhuijzen (Poor 9) 
-Aardse weerschijn: bundel kerstverhalen (1957) ed. (Poor 10) 
-H. Lipinsky-Gottersdorf, Alle stemmen der aarde: kerstvertellingen (1960) vertaald uit het Duits (Poor 16) 
-Ds. E.B.A. Poortman: 100 jaar (Zutphen 1999) verzameling artikelen tussen 1931 en 1940 (Poor 11) 
-H. Grit Seuberlich, Annoezza: een verhaal over een Roemeens meisje (1960) vertaald uit het Duits (Poor 14) 
-W. Lindenberg, Gesprekken aan het ziekbed (1970) vertaald uit het Duits (Poor 15) 
E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed.
-Gemeente onderweg (1963) art. W.J. Overdiep, E.B.A. Poortman, J. van Goudoever, P.M. Luca, J.C.M. van der Sluys, G.J. Paardekooper, E.J. Kuiper, S. Vuyk, P. Pols (Poor 12) 
C.P. Post Uiterweer-Roessingh
-Karel Hendrik Roessingh: een beeld van zijn persoonlijk leven samengesteld uit zijn brieven en dagboeken (1996) (Post 1) 
C.W. van der Pot
-Julianus de Afvallige of De strijd tegen het Christendom in drie zangen (1852) (Pot 1) 
-Bijbelsche familiën, naar het engelsch (1852-1853) (Pot 2) 
-Afscheidswoord aan mijne geliefde gemeente te Leiden, uitgesproken den 17 April 1853 (Leiden 1853) 23 p. (Pot 3) 
-Levensbrood (1892) (Pot 5) 
-Kruimeltjes (Rotterdam 1884) 37 p. (Pot 4) 
C. Pruys van der Hoeven
-Levens-studiën (1857) (Pruy 1) 
-Studie der christelijke anthropologie (1856 3de druk) (Pruy 2) 
-Akademieleven (1866) (Pruy 3) 
K.F. Proost ed.
-Moderne vroomheid: een bundel preeken (1926) art. J.C.A. Fetter, L.J. van Holk, G.J. Sirks (Proo 1) 
 
Q/ R / Sindex rub. A
hoofdindex

H.P.G. Quack
-Martinus des Amorie van der Hoeven (1869) (Quac 1) 
 

J. de Raat e.a. ed.
-De verleiding van het vreemde: katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw (2002) art. C.W. Anbeek (Raat 1) 
C.S.M. Rademaker
-Life and work of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1981) (Rade 1) 
L.A. Rademaker
-Didericus Camphuysen (1898) proefschrift (Rade 2) 
F.W. Rappold
-Mededeling benoeming ds. F.W. Rappold tot voorgangster Godsdienstoefening voor Jongelieden (1919) 3 p. (Rapp 5) 
-De houding van Protestantsche Christenen jegens de R.K. Kerk als zij haar “Conferenties voor niet-Katholieken” organiseert (1924) (Rapp 1) 
-Vertellingen uit den Bijbel: geschiedenis van het Israëlietische volk (1925) (Rapp 4) 
-Vertellingen uit de bijbel: uit het Nieuwe Testament (1925) (Rapp 6) 
-Bij ons bijbelsch verteluur: lesboekje voor de catechisatie: eerste deel het Oude testament (1932) (Rapp 3) 
-Platen-atlas behorende bij lesboekjes O.T. en N.T. genaamd “Bij ons bijbelsch verteluur” (1932) (Rapp 2) 
J. Regenboog
-Historie der Remonstranten (van het aanbieden van de remonstrantie tot 1623) 2 delen (1774/76) (Rege 1 en K.Reg 1a-b) 
A.C. de Regt 
-Een laatste groet: preek ter herdenking van Ds. J.H.W. Bisschop Boele uitgesproken op 14 januari 1923 (1923) (Regt 1) 
-Afscheidspreek op Zondag 25 april 1937 (1937) (Regt 2) 
A.M.A. Reijnders
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (30 september 1923) (Reijn 1) 
M.E. Reul-Verlaan
-23 artikelen in Wending 1976-1979 (Reul 1) 
-Levensverbintenissen. Kort Bestek 17 (1987) ed. met anderen (Reul 2) 
J. Herman de Ridder Jr
-Bijdrage tot de kennis van het oudste Christendom (1882) proefschrift (RidJr 1) 
-Hoe voeden wij onze kinderen godsdienstig op? (1901) preek (RidJr 2) 
-Bij het morgenuur: een boek voor het gezin (Amsterdam 1902) met anderen (RidJr 3) 
J. Herman de Ridder Sr
-In Christus met God: een godsdienstig huis- en handboek voor beschaafde chistenen (1863) (RidSr 3) 
-Levensbeelden voor jongens en meisjes (1868) (RidSr 2) 
-Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis (1870) overdruk uit MNL (RidSr 1) 
Tony de Ridder ed.
-Wijd uw dag: een religieus woord voor allen die innerlijk rust en kracht zoeken (1924) art. J.A. Beyerman, N. Blokker, J.C.A. Fetter, L.J.van Holk, C.E. Hooykaas, A. Klaver, R. Miedema, W. Noordhoff, H.L. Oort, F.W. Rappold, Tony de Ridder, K.H. Roessingh, G.J. Sirks, P.D. Tjalsma, W.J. Wegerif (RidT 1) 
-Wijd uw dag: nieuwe bundel (1949) art. H. Meijer, F.W. Rappold, N. Blokker, N. van Gelder, H.J. de Kievid, R. Miedema, H.J. Mispelblom Beijer, J.F. van Royen, G.J. Sirks, P.D. Tjalsma (RidT 2) 
Tony de Ridder
-De stille dagen: enkele verzen (1915) (RidT 18) 
-Meditaties (1919; 4de druk 1931) (RidT 3) 
-Witte wegen (1922; 2de druk 1935; 4de druk 1937) (RidT 4) 
-God groet u: een wijdingswoord voor elken dag (1927) (RidT 5) 
-Den berg op (1925; 2de druk 1928) (RidT 6) 
-De boodschap (1926; 3de druk  1928) (RidT 7) 
-Van het werkelijk leven: drie voordrachten gehouden in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort van 1 tot 3 juli 1927 door J. Anker Larsen (1927; 4 de druk 1931) uit het Engels vertaald door Tony de Ridder (RidT 8) 
-Voetsporen (1929) (RidT 9 ) 
-Rust mijn ziel (1936; 2de druk 1949) (RidT 10) 
-De Overkant (1935) (RidT 11) 
-Van de bezonkenheid (1936) (RidT 12) 
-Een stil uur (1936; 2de druk 1949) (RidT 17) 
-Van den Akker (1936) (RidT 13) 
-Aanrakingen (1936; 2de druk 1949) (RidT 14) 
-Van hier, van daar, van overal (1942) (RidT 15) 
-Het weiland (1946) gedichten (RidT 16) 
Rijksmuseum
-Portret van Johannes Wtenbogaert door Rembrandt (1633) in: Bulletin van het Rijksmuseum 40 (1992) 4 en 42 (1994) 4 en Bulletin van de Vereniging Rembrandt 13 (2003) nr. 3 (Rijk 1 a-c) 
P.H. Ritter Sr
-De monadenleer van Leibniz (1882) proefschrift (RitSr 1) 
-Paedagogische Fragmenten: opstellen geplaatst in Het Nieuws van den Dag 1886 en 1887 (1890; 7de druk 1913) en Ethische Fragmenten: opstellen geplaatst in Het Nieuws van den Dag 1890 en 1891 (1891; 6de druk 1913) ingebonden in één bundel Fragmenten (RitSr 2) 
-Eene halve eeuw Nederland 1848-1898: Nederland onder de regeering van Koning Willem den derde en het regentschap van Koningin Emma door Nederlanders geschreven (1898) ed.; art. H.C. Rogge, P.H. Ritter (RitSr 3) 
-Prof. dr. jhr. B.H.C.K. van der Wijck (1904) (RitSr 7) ook in: Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen (Haarlem 1904) dl. 35, 39–150. 
-De taak der wijsbegeerte (1906) oratie (RitSr 4) 
-Schets eener critische geschiedenis van het substantiebegrip in de nieuwere wijsbegeerte (1906) (RitSr 5) 
-Verspreide fragmenten. Twee delen (1914) (RitSr 6a en 6b) 
P.H. Ritter Jr
-Kain en Abel: roman (1935) (RitJr 1) 
Rutger Ritter
-Mijn vader de Utrechter (Dr. P.H. Ritter Jr.) (1990) (RitR 1) met gegevens over P.H. Ritter Sr 
L.P.Roegholt
-God en lot: over een vrijzinnige theologie van de natuur (1995) vlugschrift 9 (Roeg 1) 
T.J. Roelvink-de Visser
-Caspar Janszoon Coolhaes en de Leidse twisten (1578-1580) (1983) (Roel 1) 
K.H. Roessingh
-De moderne theologie in Nederland: hare voorbereiding en eerste periode (1914) proefschrift (Roes 9) 
-Het waarheidsprobleem in de nieuwere theologie (1915) (Roes 10) 
-Persoonlijkheid en cultuur (1916) oratie (Roes 1) 
-Rechtsmodernisme (1918) Serie Synthese (Roes 2) 
-Philosophie van den oorlog: college 1919-1920 naar dictaten en aanteekeningen bewerkt door mr. H. Fortuin (Roes 11) kopie 
-Het Modernisme in Nederland (1922) (Roes 3) 
-De uitgangspunten eener christologie op den grondslag der kritische theologie (1924) studieclub van moderne theologen: vlugschrift 1 (Roes 4) 
-Verzamelde werken, deel 1,2,3,4 en 5 (1926-27) (Roes 5) 
-Preeken en lezingen (1929) (Roes 6) 
-Bezinning en verdieping: keur uit de verzamelde werken van dr. K.H. Roessingh (1940) (Roes 7) 
-Prof. Roessingh herdacht (1925) met bibliografie en foto (G.J. Heering ed.) (Roes 8) 
K.H. Roessingh Jr
-De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger (1956) proefschrift (RoeJr 1) 
Joop Roest
-Vrije Vogels: de geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen (1983)  (H.Vla.1) 
-Het berkeboompje (1994) (Roest 1) 
C. Rogge
-Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven (Leiden 1807) met inleiding over C. Rogge van C.W. Westerbaen (Rogg a) 
H.C. Rogge
-Beschrijvende catalogus der Pamfletten-Verzameling van de boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam (1862-1865) (Rogg 1) 
-Caspar Janszoon Coolhaes: de voorloper van Arminius en der Remonstranten (1865) 2 dln (Rogg 2) 
-“Brieven van R. Hoogerbeets”, Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht 28 (1872) 290–360 (Rogg 11) overdruk 
-Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (1875) 3 dln (Rogg 3) 
-(P.M. Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C.Rogge (1868/1874) 6 banden (K.Uyt.3) 
-G. Ebers, Warda: roman uit het oude Egypte 3 dl (Amsterdam 1877; 5de 1899) vertaald uit het Duits (Rogg 14) 
-“De boekdrukker Doen Pietersz. en de graveur Jacob Cornelisz”, De Nederlandsche spectator (1884) 330–344 (Rogg 10) overdruk 
-Jacobus Taurinus en de Utrechtsche kerk in het begin der 17de eeuw (1888) overdruk uit ANedK (1888) 105-264 (Rogg 4) 
-De wetenschap der geschiedenis en hare methode (1890) oratie (Rogg 5) 
-“De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-Indië en Cornelis de Houtman”, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap (1895) 399–440 (Rogg 12) overdruk 
-“Adriaan Stolker en zijn plan tot oprichting van christelijke gemeenten in het buitenland op den grondslag van het remonstrantisme”,  ANedK (1895) 113-214 (Rogg 7) 
-Levensbericht van Johannes Gerardus Rijk Acquoy (1898) overdruk uit KNAW  (1898) 57-96 (Rogg 6) 
-De negentiende eeuw in woord en beeld (1899-1901) 3 dln. met W.W. van der Meulen (Rogg 13a-c) (plank hoge boeken) 
-Kerkelijk en godsdienstig leven te Amsterdam in de 17e eeuw (1911) (Rogg 8) (plank hoge boeken) 
-Geschiedkundige opstellen uitgegeven ter eere van Dr. H.C. Rogge (1902) (Rogg 9) 
C.W. Roldanus
-Hugo de Groots Bewijs van den waren godsdienst (Arnhem 1944) (Rold 1) 
A. Romein-Verschoor
-Vaderland in de verte: historische roman (over Hugo de Groot) (1955) (Rome 1) 
Rondom het woord: theologische etherleergang van de NCRV
-De verlichting 17 (mei 1975) nr. 2, art. L.J. van Holk, G.J. Hoenderdaal, H.J. Heering, K.H. Roessingh (Rond 1) 
G. van Roon
-Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 (1973) (Roon 1) 
J.R. Röselaers
-Het vrije woord (2012) ed. met Fennand van Dijk (Röse 1) art. J.R. Röselaers 
Thomas Rosenboom
-Het einde van Johan van Oldenbarnevelt [beschreven door zijn knecht Jan Francken] (2005) (Rose 1) 
A.C.A. Rosingh (Thomasson-)
-Walls into Bridges. An Interplay between feminist Theology and Basil of Caesarea’s De Spirito Sanco (2009) proefschrift (Rosi 2) 
F.  Rosingh
-Remonstrantse Broederschap en Zending, een historisch overzicht (1963) Kort Bestek 2 (Rosi 1) 
G. van Rossem ed.
-In ’s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) art. W.M. de vries, P. Heering, H.P. Schim van der Loeff, J.A. Beijerman (Ross 1) 
Rotterdams jaarboekje
-Rotterdams jaarboekje 2006. Art. E.H. Cossee over C.W. van der Pot (1813-1891) (Rott 1) 
-Rotterdams jaarboekje 1981. Art. E.H. Cossee over A. des Amorie van der Hoeven (Rott 2) 
J.F. van Royen
-Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod (1941) proefschrift (RoyJ 1a) 
-Idem. Exemplaar gebruikt bij de promotie. Alleen Inleiding en Hoofdstuk IV i.v.m. de oorlog (RoyJ 1b) 
-Protestantse retraite (1952) (RoyJ 2) 
-Daar gaat een dominee voorbij: een verhandeling over het pastoraat in ’t bijzonder het huisbezoek (1953) overdruk uit Uitzichten (1953) 209-236 (RoyJ 3) 
-De gestalte en functie van onze gemeente in de moderne samenleving (1957)  Referaten-reeks III (RoyJ 4) 
-Geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid (1962) overdruk uit H.A. Korthals e.a., Liberale Gedachten (1962) 56-76 (RoyJ 5) 
J.F. van Royen e.a.,
 -Leven-Geloof-Kerk (1937) art. J.F. van Royen, P.D. Tjalsma, W.J. Wegerif (RoyJ 6) 
P.D. van Royen
-Nederland let op uw saeck!: een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid (1948) (RoyP 1) 
-Jezus en Johannes de Doper: een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste (1953) proefschrift (RoyP 2) 
-De overgang van Prinses Irene tot de Roomse Kerk: een ernstig woord tot vorstenhuis en volk (1976) (RoyP 5) 
-Op de bres: Waarheid is Godsdienst (Meppel 1967) met J. Buitkamp (RoyP 3) 
-Geloof, dat niet in strijd is met de werkelijkheid (1976) preek (RoyP 4) 
L.H. Ruitenberg e.a.
-De maatschappij van nu en morgen (1958) art. H.M. de Lange, W. Schermerhorn (Ruit 1) 
B. Rutgers van der Loeff
-Werken aan werk (1996) (Rutg 1) 
-Een goede buur(t) is beter ……(Den Haag 1999) ed. (Rutg 2) 
-Leermeesters: ondernemers over hun voorbeelden (Zoetermeer 2001) ed. met anderen (Rutg 3) 
-Visioenen: ondernemers over hun missie (Zoetermeer 2002) ed. met anderen (Rutg 4) 
-Geëngageerd: ondernemers over hun persoonlijke betrokkenheid bij mens en maatschappij (Zoetermeer 2003) ed. met anderen (Rutg 5) 
RVC - Remonstrants Vrouwen Contact
-Remobile: t.g.v. het 350 jarig bestaan der remonstrantse Broederschap (1969) (RVC 1) 
J. van den Sande
-Licht uit duisternis: geschiedenis der remonstrantie in de Vereenigde Nederlanden opgemaakt uit de Nederlandsche historie (1855) (Sand 1) 
C.D. Sax
-Carolus Niëllius (1896) proefschrift (Sax 1) 
L. Schade van Westrum
-Haagse Vrouwen in zeven eeuwen (1998) art. over Maria Petitpas, echtgenote van Uytenbogaerdt (Scha 1) 
M.W. Scheltema
-Schetsen (Den Haag 1882) 253 p. (Schel 1) 
M.G. Schenk en J.B.Th. Spaan ed.
-Wel de kerk, maar . . . .: gesprekken over jeugd en christendom (1937) art. W. Mackenzie (Schen 1) 
R. Schenkeveld-van der Dussen
-Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw: Dirck Raphaelszoon Camphuysen, Doopsgezind en Remonstrant (2013) (Schen 2) 
W. Schermerhorn
-Mensch-Techniek-Arbeid (1933) (Sche 1) 
-Modern Studentenleven (1934) (Sche 2) 
-Herstel en vernieuwing: rede uitgesproken voor de zender Herrijzend Nederland (1945) (Sche 3) 
A.C. Schilthuis-Stokvis e.a.
-Theologie van of voor vrouwen (1987) art. A.C. Schilthuis-Stokvis (Schil 1) 
H.P. Schim van der Loeff G.L.zn
-De zeven brieven van Ignatius in de korte recensie (1906) proefschrift (Schi 1) 
-Uit den Russischen Heilstaat (1921) (Schi 3) 
B. Schim van der Loeff-Verdam
-Enige aantekeningen uit mijn leven (1953) machineschrift (Schi 2) 
J.W. Schneider
-Waakt en Weegt. Toespraak ter voorbereiding van de oprichting gehouden op 
 28 april 1979 (1982) Schn 1 
-Strijd in woorden: de discussie over de golfoorlog (1992) (Schn 2) 
-De oproep tot vereniging van alle protestanten: De Brief van de Remonstrantse Broederschap aan alle protestanten in Nederland (1796) en de Nadere Verklaring (1797) opnieuw uitgegeven door J.W. Schneider (1997) (Schn 3) 
G.D.J. Schotel
-De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw (1906) tweede, vermeerderde en geïllustreerde uitgave door H.C. Rogge (Schot 1) 
R.A. Schortinghuis-Sprangers
-Te weinig tijd voor elkaar?: bericht over een onderzoek bij ruim 800 paren: knelpunten, oplossingen, voorbeelden (2003) voorpublicatie (Schor 1) 
-Te weinig tijd voor elkaar?: bericht over een onderzoek bij ruim 800 paren; knelpunten, oplossingen, voorbeelden (2006) (Schor 2) 
-Verhalen over hoe we met elkaar omgaan (Budel 2006) nabeschouwing van dr. H. Vekeman (Schor 3) 
R. Schoufour
-Drie reizen van een mensenzoon (1997) (Scho 1) 
-De Spiegel (2003) gedichten en een toneelstuk (Scho 2) 
Schoutambt en heerlijkheid: Stichting Heemkunde Renkum en Stichting Museum Veluwezoom
-jrg. 26, nr. 1 (februari 2012) (Schout 1) art. S. Vuyk 
G.J. Schraffordt Koops e.a.
-Toespraken gehouden op de Eerste Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1912) art. L.R. Oldeman (Schr 1) 
-Toespraken gehouden op de Tweede Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1913) art. C.E. Hooykaas (Schr 2) 
A.P.F. Sell
-The great debate: Calvinism, Arminianism and Salvation (Sell 1) 
G.H. van Senden e.a.
Herdenking 25-jarig bestaan der Vereeniging Woodbrookers in Holland: lezingen te Barchem gehouden op 27, 28 en 29 dec. 1933 (1933) art. F. Kleijn, G.J. Sirks (Send 1) 
C. Sepp
-“De kweekschool der Remonstrantsche Broederschap” in: Het Godgeleerd Onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw (1874) (fotocopie) (Sepp 1) 
H.J. Siebrand
-A Spinoza bibliography 1971–1983, mededelingen XLVI vanwege het Spinozahuis (Leiden 1984) met anderen, 201 p. (Sieb 8) 
-Spinoza and the Netherlanders: an inquiry into the early reception of his philosophy of religion (1988) proefschrift (Sieb 1) 
-Beelden onder het oppervlak (1993) (Sieb 2) 
-De bekleding van de wereld: essays over vrijheid, spiritualiteit en verdraagzaamheid (2001) (Sieb 3) 
-Woorden zouden overbodig zijn: over het heilige in het dagelijks leven (2003) (Sieb 4) 
-Werkgroep voor Moderne Theologie 70 jaar (2004) met anderen (Sieb 5) 
-Mooi weer spelen: over religie en verandering (2006) (Sieb 6) 
-Onvrijzinnig vrijzinnig: opnieuw een gebied ingaan en verkennen (2007) lezing (Sieb 7) 
-The ground beneath our feet: Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia (2012) (Sieb 9) 
-Voetangels & Klemtonen (2013) met Yvonne Hiemstra (Sieb 10) 
-Fantoomreligie: over het spel van gedaanteverandering en rolverwisseling (2015) (Sieb 11) 
B. Siertsema ed.
-Aartsmoeders (1994) art. B. Dicou (Sier 1)  
L.Simonutti
Arminianesimo e tolleranza nel Seicento olandese:: Il carteggio Ph. van Limborch J. Le Clerc (1984): briefwisseling tussen Philippus van Limborch & Jean / Joannes Le Clerc / Clericus. (Simo 1)
G.J. Sirks
-"Geschiedenis en geloof", Theologisch Tijdschrift (1918) 250-266 (Sirk 23) overdruk 
-Kerstspel van W. Dörfler en H. Weinberg, vertaald en ingeleid door G.J. Sirks (1925) in Den Haag opgevoerd 1924 door de Jong-Remonstrantenkring (Sirk 1) 
-Is het wenselijk Artikel I van het Algemeen Reglement te wijzigen? (1927) (Sirk 2) 
-“De Kerk” in: Over de Beginselverklaring van de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme (1931) (Sirk 3) 
-Huwelijk en gezin (1934) (Sirk 4) 
-Het Seminarium der remonstranten driehonderd jaar (1934) met G.J. Heering (Sirk 18) 
-Het Onze Vader (1934) (Sirk 5) 
-Onze ochtedliturgie: voor de leidsters en leiders in de kampen van de V.C.J.C. (1935) (Sirk 25) 
-Onze kerstgroet (1938) (Sirk 6) 
-Onze kerstgroet (1938) (Sirk 6) 
-Jaarkring in rijmen (1946) (Sirk 7) 
-Voor God wil ik belijden (1949) oratie (Sirk 8) 
-"De betekenis van de bijbelse theologie", Theologie en Praktijk 11 (1951) nr.7/8, 1-14 (Sirk 22) overdruk 
-Verantwoording en Verantwoordelijkheid van ons Remonstrant-zijn (1953) (Sirk 9) 
-“Schriftbeschouwing en Schriftgezag”, Vox  Theologica 24 (1954) 4 (Sirk 10) 
-De centrale betekenis van de Leer van de Heilige Geest (1956) referaten-reeks I (Sirk 11) 
-Idealisme en dialectiek in de theologie van Prof. dr. G.J. Heering (1957) referaten-reeks V (Sirk 19) 
-Gerrit Jan Heering 1897-1955 (1956) (Sirk 12) 
-Spoorzoeken in het nieuwe testament (1957) (Sirk 13) 
-Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) opgedragen aan G.J. Sirks t.g.v. zijn 70e verjaardag (Sirk 20) 
-"Auctor-compositor?", Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957) 81-91 (Sirk 24) overdruk 
-Inzicht en uitzicht (1959) referaten-reeks X (Sirk 14) 
-Arminius’ pleidooi voor de vrede der kerk (1960) referaten-reeks XI (Sirk 15) 
-In open veld: theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks ter gelegenheid van 
 zijn 75ste verjaardag (1962) met bibliografie (Sirk 16) 
-Ik heb geloofd (1965) (Sirk 17) 
-Remonstrantse Broederschap: beginselverklaring, geschiedenis, eredienst, belijdenis (z.j.) machineschrift (Sirk 21) 
P.L. Slis
-L.W.E. Rauwenhoff 1828-1889: apologeet van het modernisme (2003) (Slis 1)
-Bijdragen aan Kredo-Kerkblad-Op de hoogte (lerkblad van de Remonstrantse Gemeente Den Haag) 1993-2015 (s.j. 2017) (Slis 2)
M. Slootmans en A. van der Hoek ed.
-Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009) (Sloo 1) 
L.H. Slotemaker
-Uit de levensbeschouwing der modernen: verspreide opstellen bijeengezameld door dr. L.H. Slotemaker (1879) (Slot 1) 
J.C.M. van der Sluijs en W.N. Besemer-Swierstra ed.
-Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) art. C. Beukman, E. van Cleeff, A. de Jong, M.A. Klomp, P.M. Luca, E.B.A. Poortman, P. Pols, A.C Schilthuis-Stokvis, J.C.M. van der Sluijs, S. Vuyk (Sluij 1) 
J.C.M. van der Sluijs en P. Smits ed.
-Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4; art. C. Beukman, W.F.H. Hensen, P. Pols,  J.C.M. van der Sluijs (Sluij 2) 
J.C.M. van der Sluijs
-Uiteindelijk (1997) (filosofische ideeën van J.C.M. van der Sluijs postuum uitgegeven door Peter en Henriette van der Sluijs) (Sluij 3) 
A. van der Sluys en Th.J. Jensma ed.
-De Synode van Dordrecht 1618-1619: bundel opstellen t.g.v. de herdenking van de Synode van Dordrecht (1969) (Sluy 1) 
R.O. Solberg ed.
-Hoor onze stem!: christelijke vrouwen uit Europa vertellen hun verhaal (2004) art. A.A. In't Veld (Solb 1) 
K. Spaink e.a.
-Lichaam, lot, schuld: verslag van het symposium van de VGVZ op 3 juni 1994 (z.p. 1994) art. L.H.C. Friedrich (Spai 1) 
S.H. Spanjaard
-Religie en geloof in tijden van nood (1935) (Span 1) 
-De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens (1954) proefschrift (Span 2) 
-Vertaald geheimschrift (1956) (Span 3) 
-Domineesspiegel (1959) (Span 4) 
-Provo-theologie (1967) (Span 5) 
K.F. Sparnaay
-De toekomstverwachtingen van Jeremia (1902) proefschrift (Spar 1) 
- De Nieuwe remonstrantsche Kerk te Amsterdam: geopend en ingewijd 17 en 18 juni 1933 (1933) met anderen (Spar 2) 
L. Spelberg-Stokmans ed.
-Ons gezinsleven: een boek voor geestelijke leiding (1941) art. J.A. de Koning, M.A. Klomp, W.J. van Leeuwen-Vos (Spel 1) 
Speling: tijdschrift voor bezinning 2009
-Spiritualiteit, waar staan we (2009) art. J.F. Goud (Speli 1) 
W. van ’t Spijker e.a.
-De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 (1987) (Spij 1) 
Staatsgevangenis Courant
-Nr. 1 (2006): verhalen over remonstrantse gevangenen in Slot Loevestein (Staa 1) 
K.D. Stanglin
-Arminiuis on the Assurance of Salvation: the Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (2007) (Stan 1) 
-The Missing Public Disputations of Jacobus Arminius: Introduction, Text, and Notes (2010) (Stan 2) 
K.D. Stanglin and Th.H. McCall 
- Jacobus Arminius: Theologian of Grace (2012) (Stan 3)
D. Steers ed.
-European Perspectives on Communion (2001) art. E.H. Cossee, P. Boddaert (Stee 1) 
W.H. Stenfert Kroese
-Ter herinnering aan Dr. Jan Herman de Ridder (1902) (Sten 1) 
M. Stol
-Een profijtelijke boottocht tijdens de Kerkendag te Kampen (Stol 1) 
B. van Stolk
-Bijzondere fondsen en instellingen bij de Remonstrantsche Broederschap (1898) (Stolk 3 en G. g2) 
A. Stolker
-Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering (Leiden 1809) met een naschrift over Arminius (Stolk 2) 90 p. 
-Prins Maurits van Nassau geenszins de vijand, zijn broeder Frederik Hendrik de vriend der Remonstranten (1827) (Stolk 1) 
J.E.A.L. Struick
-Tentoonstelling van de Archieven der Doopsgezinden, Lutheranen en Remonstranten te Utrecht (1973) (Stru 1) 
A.A. Stuart
-De gemeenschappelijke of de afzonderlijke opsluiting? (1857) (Stua 2) 
-Handboek voor godsdienstleeraars en bezoekers in gevangenissen inzonderheid bij cellulaire opsluiting (1870) (Stua 3) 
-Onze gevangenissen (1872) (Stua 4) 
M. Stuart
-Over de scherts van Socrates (1813) 24 p. (Stua 5) 
-Raadgevingen aan mijne dochter van J.N. Bouilly (2de druk 1832) 3 dln, uit het Frans vertaald (Stua 1)
-Nagelaten leerredenen van wijlen den wel-eerw. heer M.Stuart, in leven christen-leeraar bij de Remonstrantsch.Gereformeerde Gemeente te Amsterdam (6 delen, 1827-1829) (Stu 6)
-Leerrede over het heil eener gelukkige vereeniging van gemeente en leeraar door M.Stuart (1819) (Stu 7)
-Lijkrede over Theodora Magdalena Robbé door M.Stuart (1806) (Stu 8)
N. Swart
-Elize, voor meisjes (Amsterdam 1821) 228 p. (Swar 2) 
-Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832, benevens aanspraak bij het graf door A. des Amorie van der Hoeven en eenige aanteekeningen van eerstgenoemden (Amsterdam 1832) (Swar 1) 54 p. 
Tindex rub. A
hoofdindex

J. Taal
-Hugo de Groot en Gouda (1946) (Taal 1) 
Té-èf: blad van de theologische faculteit Leiden
-Jaargang 23, nr. 2 (februari 1993) art. H.J. Adriaanse, Th.M. van Leeuwen (Teef 1) 
W.A. Terwogt
-Het leven van den Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus (1863) proefschrift (Terw 3) 
-Al de werken van Flavius Josephus (1873) vertaald en bewerkt (Terw 4) (plank hoge boeken) 
-De Vader des Vaderlands in zijn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche volk (1886) (Terw 1) 
-Het land van Jan Pieterszoon Coen: geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald (1892) (Terw 2) 
F. van Teutem
-Bijbelsche tafereelen bijzonder ter opscherping van den smaak en het gevoel voor de evangelische geschiedverhalen in leerredenen geschetst (Rotterdam 1802) (Teut 2) 
H.N. van Teutem en J. Tideman
-Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1869) art. H.N. van Teutem, J. Tideman (Teut 1) 
Theologie en praktijk
-22ste jrg. (voorjaar 1962) nr. 1: art. L.J. van Holk (Theo 4) 
-22ste jrg. (winter 1962) nr. 4: art. L.J. van Holk en H.J. Heering (Theo 1) 
-23ste jrg. (winter 1963) nr. 4: art. G.J. Hoenderdaal (Theo 5) 
-27ste jrg. (voorjaar 1967) nr. 1: art. J. van Goudoever en H.J. Heering (Theo 2) 
-29ste jrg. (herfst 1969) nr. 3: art. J.F van Royen (Theo 3) 
M.A. Thung e.a. ed.
-Naar de toekomst leven: de verlegenheid en het vooruitzien van een groep onderzoekers (Oekumene 9 (1977) nr. 1) art. H.J. Adriaanse en H.M. de Lange (Thun 1) 
J. Tideman
-De Remonstrantsche Broederschap: overzigt van haren tegenwoordigen staat 1843-1845 (1845) (p.m. voor de periode 1845-1854 zie Oord 1) (TidJ 1) 
-De Remonstrantie en het Remonstrantisme: historisch onderzoek (1851) (TidJ 2) 
-Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche Gemeente: historische mededelingen omtrent beider stichting (1852) (H.Fri.1) 
-Opmerkingen over hetgeen voor onze bijbelverspreiding uit den aard der bijbelschriften te leeren is (1855) (TidJ 3) 
-Oraties 2: Oratie Hoogleraar Seminarium op 31 maart 1856 (1856); Hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven herdacht (1856); Afscheidsrede op 16 december 1872 (1873) (TidJ 7) 
-Gedenkschrift van de viering van het 250-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1866) met H.N. van Teutem (Teut 1) 
-De Stichting der Remonstrantsche Broederschap 1619-1634 (1871-1872) twee delen: deel 1: 1619-1623, deel 2: 1624-1634 (TidJ 4) 
-Het seminarium der remonstranten te Amsterdam: afscheid bij de overgang naar Leiden, 16 december 1872 (1873) (TidJ 5) 
-De komst van het godsrijk: laatste evangeliepredeking (1873) (TidJ 6) 
B.Tideman Jz 
-Het essenisme (1868) proefschrift (TidB 1) 
-De Remonstranten te Haarlem (1887) (TidB 2) 
-Beelden uit de dagen der omwenteling (1888) (TidB 6) 
-Overzicht van de Geschiedenis der Remonstranten (1897) (TidB 3) 
-De wetenschap der vroomheid: laatste woord aan de nieuwe leden der Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Haarlem (31 maart 1901) (TidB 4) 
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Haarlem (1901) (TidB 5) 
C.P. Tiele
-De gelijkenis van Het Vaderhuis (Lukas XV, 11-32) praktisch toegelicht (1861) (Tiel 1) 
-De voornaamste godsdiensten: de godsdienst van Zarathustra bij de oud-perzische volken (1864) (Tiel 2) 
-De godsdienst der liefde (1868) (Tiel 4) 
-De ware verlichting: toespraak (9-2-1868) copie (Tiel 5) 
-Vergelijkende geschiedenis van de Egyptische en Mesopotamische godsdiensten (1872) (Tiel 3) 
-Gedichten (Schoonhoven 1874) 156 p. (Tiel 19) 
-Geschiedenis van de godsdienst tot aan de heerschappij der wereldgodsdiensten (1876) (Tiel 6) 
-De vrucht der Assyiologie voor de vergelijkende geschiedenis der godsdiensten (1877) oratie (Tiel 7) 
-Tiele-Söderbloms Kompendium der Religionsgeschichte (1880, 6de druk 1931) (Tiel 17) 
-Huldreich Zwingli 1484-1884: feestrede gehouden op 30 december 1883 (1884) (Tiel 8) 
-Gedenkrede bij het 250jarig bestaan van het seminarium der remonstranten (1884) (Tiel 9) 
-De Godsdienst (Tiel 10) Hierin: 
       De godsdienst der liefde (1868) 132 p. 
       De nieuwe geest des Evangelies in zijne werking en eischen: vijf preken (1865) 61 p. 
       De ware verlichting: toespraak (1868) 24 p. 
       De Remonstrantsche Broederschap in haar beginsel en doel: gedenkrede van veertigjarigen 
                   dienst in de Broederschap (1893) 
-De Remonstrantsche Broederschap in haar beginsel en doel: gedenkrede van veertigjarigen dienst in de Broederschap (1893) (Tiel 11) 
-Herdenking der 40-jarigen Evangeliebediening van Dr. Cornelis Petrus Tiele (1893) (Tiel 18) 
-Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid tot op Alexander de Groote (deel 1 1893, deel 2 1902) (Tiel 12) 
-Inleiding tot de godsdienstwetenschap, 1ste reeks Gifford-lezingen 1896 (1900) (Tiel 13) 
-Inleiding tot de godsdienstwetenschap, 2de reeks Gifford-lezingen 1898 (1900) (Tiel 14) 
-Elements of the science of religion. 2 dln (1897 en 1899) Gifford lectures (Tiel 15) 
-Hoofdtrekken der Godsdienstwetenschap (1901) (Tiel 16) 
-Overzicht van Activiteiten rond de herdenking van zijn (C.P. Tiele) hondertse sterfdag (2002) Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Leiden (Tiel 18) 
E.J. Tillema en W. Houweling ed.
-Geloven, zo kan het ook. Vrijzinnige visies op theologische thema's (2011) art. C.M. Geels, M.F. de Vries (Till 1) 
J. Tinbergen
-Arbeid en samenleving (1964) art. J. Tinbergen (Tinb 6) 
-Welke kansen moet de maatschappij aan jonge mensen bieden? (1959) (Tinb 1) 
-Oorlog en vrede: congres aangeboden aan de Universitaire Gemeenschap van de RU door het Collegium Studiosorum Veritas, t.g.v. zijn 14de lustrum (1959) art. J. Tinbergen (Tinb 8) 
-De les van vijftig jaar (1965) (Tinb 2) 
-Praemium Erasmianum MCMLXVII (1967) (hierin toespraak van Tinbergen) Tinb 3 
-Een leefbare aarde (3de druk 1970) (Tinb 4) 
-Werk aan de wereld (verkorte editie van 'een leefbare aarde (1971) (Tinb 9) 
-Kunnen wij de aarde beheren (1987) (Tinb 5) 
-Internationale Samenwerking: Magazine of the Development of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (november 1994) e.a.; art. J. Tinbergen, H.M. de Lange (Tinb 7) 
D. Tjalsma
-Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960) oriëntatiereeks XII/XIII (TjaD 1) 
-Samen een toekomst (1988) preken (TjaD 2) 
-Kroniek van het convent van remonstrantse predikanten 1917-1947 (1997) (TjaD 3) 
P.D. Tjalsma
-Vergeving (1930) met D.A. Voster; Studieclub van Moderne Theologen, vlugschrift nr. 10 (TjaP 1) 
-Zondebesef en zondeleer (1931) proefschrift (TjaP 2) 
-Afscheidspreek uitgesproken op zondag 11 februari 1934 te Leiden (1934) (TjaP 3) 
-Wat de wereld overwint: een boek over den geest van onzen tijd en het geloof (1937) (TjaP 4) 
-Gij legt uw hand op mij (1938) (TjaP 5) 
-De boodschap van het Vrijzinnig Christendom (1944) (TjaP 6) 
-Leeft gij van brood alleen? en Is God maar een verbeelding? (1948) V.P.R.O.-uitgave 118-119 (TjaP 9) 
-Is er een ladder naar de hemel? en Is de bijbel Gods woord? (1948) V.P.R.O.-uitgave 120-121 (TjaP 10) 
-Schepper en schepsel en Is God een God van liefde? (1948) V.P.R.O.-uitgave 122-123 (TjaP 11) 
-Uit de dood tot het leven en Vader, Zoon en Heilige Geest (1948) V.P.R.O.-uitgave 126-127 (TjaP 13) 
-Ben ik mijns broeders hoeder? en De twee koninkrijken (1948) V.P.R.O.-uitgave 130-131 (TjaP 14) 
-Aan de andere zijde van de drempel en Heeft de wereld een toekomst? (1948) V.P.R.O.-uitgave 132-133 (TjaP 15) 
-Zou bidden werkelijk helpen?, Kunnen wij het zonder de kerk af? en Geloof, Hoop en Liefde (1948) V.P.R.O.-uitgave 134-135-136 (TjaP 16) 
-Is Jezus maar een mens? en Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (1948) V.P.R.O.-uitgave (TjaP 12) 
-Het vroomheidselement in de theologie van Prof. dr. G.J. Heering (1957) referatenreeks IV (TjaP 7) 
-Onze kerstgroet (z.j.) (TjaP 8) 
TNK Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
-T. Kootte, “Twee portretten van Abraham des Amorie van der Hoeven”, TNK 4 (december 2001) nr. 4, 104-109 (TNK 1) 
-Nummer gewijd aan Arminius i.v.m. zijn sterfdag 400 jaar geleden, TNK 12 (oktober 2009) art. M. Tolsma (TNK 2) 
M. Tolsma ed.
-Prachtig Protestant (Zwolle 2008) (Tols 1) 
L. van Tongeren ed.
-Vaarwel: verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen (Kampen 2007) art.J.F. Goud (Tong 1) 
Trajecta: religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden(verschijnt viermaal per jaar) 
-C.M.G. Berkvens-Stevelinck en Th.M. van Leeuwen, "Het Arminius-jaar (19/10/2009-19/10/2010) en de betekenis van herdenkingsjaren", Trajecta 18 (2009) 131-140 (Traj 1) 
J. Tromp
-Geschiedenis van de synagoge te Alphen aan den Rijn: het gebouw en zijn gebruikers (1990)  (Trom 2) 
-The assumption of Moses: a critical edition with commentary (1992) proefschrift (Trom 1) 
-The Life of Adam and Eve and Related Literature (1997) met M.de Jonge (Trom 3) 
-Het leven van Adam en Eva: een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan (2002) (Trom 4) 
-Leugens, wonderen en geloof: rede bij de viering van het XXXIIIste lustrum van het Collegium Theologicum c.s. Quisque suis Veribus, 12 mei 2006 (2006) (Trom 5)U-Vindex rub. A
hoofdindex

C.P. Uiterweer-Roessingh ed.
-Karel Hendrik Roessingh 11.3.1886 – 29.10.1925: een beeld van zijn persoonlijk leven samengesteld uit zijn brieven en dagboeken (1996)  (Uite 1) 

J.G. van der Valk
-Niets kan ons scheiden . . . Vier godsdienstige toespraken (1945) (Valk 1) 
V.C.J.B.
-Bijbellezen. Sectieboekje van den V.C.J.B. (1929) (VCJB 1) 
-Leidersboek van de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond (1936) (VCJB 2) 
-V.C.J.B. 1919-1939: lustrumrede door N. van Gelder en liturgische godsdienstoefening o.l.v. H.J. Wegerif (VCJB 3) 
V.C.J.C.
-Beginselprogramma en werkplan V.C.J.C. (VCJC 1) 
-Kampleidersboek (1936) art. L.J. van Holk, F.E. van Leeuwen, R. Baelde (VCJC 6) 
-Wij willen mens zijn: ochtendliturgie (1937) (VCJC 7) 
-Leidende figuren: korte levensbeschrijving van een tiental geestelijke leiders (1938) art. H.J. Heering (VCJC 4) 
-Kampleidersboek (1947) art. R. Baelde (VCJC 3) 
-Pinkster ’48 (1948) art. F.E. van Leeuwen (VCJC 2) 
-Toneelstukken uitgegeven door V.C.J.C. en anderen (VCJC 5): 
         Schoenlapper Martijn (naar L. Tolstoi) 1947 
         Maria's droom (M. Cordes) 
         Liefdadigheid naar vermogen of Graag of niet (Hella Haasse) 1951 
         De hond (Mies Bouwhuys) voor V.P. Jeugddag 1961 
         De sleutel: een liturgisch spel (Jan Wit) 
         Maaltijd te middernacht (Jan Wit, Guillaume van der Graft, Ted Logeman) 
V.C.S.B.
-Aan hen die studeren gaan (z.j.) (VCSB 1) 
-Studie, geloof, cultuur (1929) aan meegewerkt door o.m. J.A. de Koning, W. Schermerhorn, E.B.A. Poortman (VCSB 2)
-Derde Lustrum Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (1930) art. W. Wiardi Beckman, W. Schermerhorn, J.A. de Koning (VCSB 7) 
-Lustrumboek 5e lustrum V.C.S.B (1940) art. L.J. van Holk, G.J. Heering, G.J. Sirks (VCSB 3) 
-Lustrumboek 1915-1945 (1946) art. J.A. de Koning, E.B.A. Poortman, W. Schermerhorn (VCSB 4) 
-Korte kerkdienst van de V.C.S.B. Lustrum-Conferentie (18 december 1955) VPRO radiouitzending (VCSB 6) F.E. van Leeuwen, S. Vuyk 
-Science-fiction and christian-fiction: voordrachten gehouden door ir. F.J. Ribius en ds. E.J. Kuiper (1961) (VCSB 5) 
J.M. van Veen ed.
-Naar de wereld van morgen: een aantal artikelen uit de eerste vijftien jaargangen van het maandblad Wending (1961) dl. 1 en 2; art. H.J. Heering (Veen 1) 
M. van Veen-Viëtor
-Het verbondsteken: een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom (2000) proefschrift (Veen 3) 
J. van der Veen Az.
-Remonstranten en Contra-Remonstranten: een verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17de eeuw (1858) 2 dln (Veen 2) 
H. Vekeman ed.
-Bevestiging-: erfdeel en opdracht (2004) art. A. Schortinghuis-Sprangers (Veke 1) 
Koert van der Velde ed.
-Religieuze belevenissen: gesprekken over het ervaren van God (Amsterdam 2007) art. J.F. Goud (VeldK 1) 
R. Veldhuis e.a. ed.
-Belief in God and intellectual honesty (1990) art. H.J. Siebrand  (Veld 1) 
I. M. Veldman
-Wereld tussen goed en kwaad: late prenten van Coornhert (1990) Catalogus tentoonstelling (Veld 2) 
M.G. Verduyn
-De grote woorden voorbij: een generatie theologen over God, werk en leven (1998) art. over H.J. Heering (Verd 1) 
S.L.Verheus
-Honderd jaar vergadering van Moderne Theologen (1865-1966) (Verh 1) 
W. Verkade e.a. ed.
-Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) art. W.J. Overdiep, G.J. Hoenderdaal, W. Knoppers, H.M. de Lange, W. Schermerhorn (Verk 1) 
M.Vermeij ed.
-De predikster: twaalf preken van vrouwen (2000) Portret W.S. Wiardi Beckman (Verm 1) 
H. Verwey-Jonker
-Er moet een vrouw in: herinneringen in een kentering van de tijd (1988) (Verw 1) 
S. Vestdijk
-De vuuraanbidders: roman uit de tachtigjarige oorlog (1947, 7e dr. 1985) 3 dln (Vest 1a-c) 
Nelleke Viëtor (P.C. Wentges-Viëtor)
-De schim van Daniël (2006) (Viët 1) 
-Een nieuw huis (2008) (Viët 2) 
-Kwaad (2009) roman (Viët 3) 
-De val (2010) (Viët 4) 
-Het kerstverhaal (2014) (Viët 5)
-Het kerstverhaal (2016) (Viët 6)
P. Visser ed.
-Ik heb een groote deel mijner Aardsche bestemming bereikt: de brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852), ingeleid en van aantekeningen voorzien door S.P. Martenes en S. Vuyk (2005) (Viss 1) 
S.J. Visser
-Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (2011) proefschrift (Viss 2) 
J. van Vloten 
-Paschier de Fijne naar zijn leven en schriften (1853) (Vlot 1) 
G. Voetius
-De uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten (heruitgave1936, oorspronkelijk 1833) (Voet 1) 
H. Vollenhoven
-Broeders gevangenisse: dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf  van zijnen broeder Hugo op Loevestein (1842) (Voll 1) 
H. Vollenhoven en G.D.J. Schotel ed.
-Brieven van Maria van Reigersbergh (1857) Voll 2 
J.J. van Vollenhoven
-Christelijke Toespraak bij het Openbaar Verslag van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (1842) (Voll 3) 
-De Intrede in Jeruzalem: godsdienstig zangstuk (1844) (Voll 4) 
B. Voorsluis ed.
-Het geheim van de wereld: spiritualiteit Oost-West (2004) art. C.W. Anbeek (Voor 1) 
Vox Theologica
-J.F. van Royen, “Het Protestantisme in Frankrijk”, Vox Theologica 5 (1933) 9-17 (Vox 1) 
-L.J. van Holk, “Religieus agnosticisme”, Vox Theologica 11 (1939) 18–25 (Vox 2) 
-J.C.A. Fetter, “Vrijzinnig-christelijke opmerkingen bij het leerstuk van den Heiligen Geest”, Vox Theologica 11 (1939/40) nr. 2, 46-54  (Vox 3) 
-J.A. van Nieuwenhuijzen, “Een woord tot de eerstejaarsstudenten”, Vox Theologica 12 (1940) 1-7 (Vox 4) 
-J.A. van Nieuwenhuijzen, “Een exegese van de Engelenzang Lukas 2:14”, Vox Theologica 15 (1943) 49–56 (Vox 5) 
-S.H. Spanjaard, “De structuur der prediking”, Vox Theologica 12 (1941) 74-79 (Vox 6) 
-J.F. van Royen, “Liturgie”, Vox Theologica 16 (1946) 69-78 (Vox 7) 
-G.J. Hoenderdaal, "Erasmus en de Nederlandse Reformatie", Vox Theologica 39 (1969) nr. 2, 126-144 (Vox 8) 
-G.J. Hoenderdaal, "Theologie en litteratuur", Vox Theologica 23 (1953) nr. 4, 104-112 (Vox 9) 
V.P.R.O.
-“Protestantsch geloof”: V.P.R.O. uitgaven 14, 15, 35-38, 62, 71-75 (1928-1929) art. L.J. van Holk, G.J. Sirks (vpro 1) 
-Wat gelooven en denken vrijzinnige protestanten?: V.P.R.O. uitgaven 12-13, 17-21, 25-32, 39, 41-44, 47, 50-51, 55, 58, 71-75 (1928-1929) art. P. Eldering uitgave 44 (vpro 6) 
-Het nieuwe instrument in dienst van het evangelie (1957) art. J.A. van Nieuwenhuijzen (vpro 2) 
-De Pastorie (1959) art. L.J. van Holk (vpro 3) 
-Als collegae (1960) J.A. de Koning, J.A. van Nieuwenhuyzen, E.D. Spelberg ed. (vpro 4) 
-Eten en drinken: 8 radiouitzendingen over het avondmaal (1965) art. G.J. Hoenderdaal (vpro 5) 
-Een vrij zinnige verhouding: de VPRO en Nederland 1926-1986 (1986) (vpro 7) 
D.G. van Vreumingen
-Help ons ongeloof (1971) (Vreu 1) 
G.A. de Vries e.a.
-Wat ik U nog zeggen wil: gebeden voor kinderen (2005) met anderen (VriG 1) 
G.A. de Vries
-Kerken in Vathorst: verslag van een participerend onderzoek vanuit de Remonstrantse Broederschap in de Amersfoortse Vinexwijk Vathorst 1 oktober 2003-1 oktober 2005 (2006) (VriG 2) 
-Wijsheid voor alle tijden  n.a.v. het bijbelboek Spreuken (2006) NCRV-Woord op Zondag (VriG 5) 
-Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart: Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas (2010) (VriG 3) 
-Kunnen we het over God hebben?: remonstranten over hun verborgen geloof (2013) AdRem special (VriG 4) 
Jeronimo de Vries
-Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen (1827) (VriJ 1) 
Vrije Geluiden
-Themanummer 23 juli 1960, n.a.v. van de 400ste geboortedag van Arminius (1960) art. G.J. Hoenderdaal (Vrije 1) 
W.K. van Vugt
-Sociologisch Rapport Remonstrantse Broederschap (ca. 1972) (Vugt 1) 
S. Vuyk
-Stenen op heilige stapels: verspreid werk verzameld (1985) (Vuyk 1) 
-De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) proefschrift (Vuyk 2) 
-Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) (Vuyk 3) 
-Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820 (2000) (Vuyk 4) 
-De dronken Arminiaanse dominee: over de schaduwzijde der verlichte Remonstranten (2002) (Vuyk 5) 
-“Over religie en literatuur”, Spiegel der letteren 46 (2004) nr. 3-4, 315-325 (Vuyk 8) 
-Jacob Kantelaar: veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821 (2005) (Vuyk 6) 
-“Dumbar gevangen! De internering van Gerhard Dunbar uit Deventer in 1798 op slot Honselaarsdijk”, Overijsselse Historische Bijdragen (2005) 129-160 (Vuyk 7) 
-“Een opmerkelijk opstel van Rhijnvis Feith over de vaderlandse identiteit”, Overijsselse Historische Bijdragen (2006) 87-107 (Vuyk 9) 
-"De politicus en dichter dr. Gerhard David Jordens (1734-1803)" in: Deventer Jaarboek 2007 (2007) 36-53 (Vuyk 14) 
-Op de wip: een brief aan mijn kleinkinderen (2007) (Vuyk 19) 
-Aan de oevers van de Rijn: drie brieven aan mijn kleinkinderen (Deventer 2007) 118 (Vuyk 10) 
-Uit de letterlievende fuik (Deventer 2008) (Vuyk 11) 
-De teloorgang van de eerste Remonstrantse Gemeente van Vlaardingen (1632-1806) overdruk uit Historisch Jaarboek Vlaardingen 2009 (Vuyk 12) 
-"Herinneringen aan de letterkundige Tony de Ridder", Arnhem de Genoegelijkste 29 (juni 2009) nr. 2, 83-87, idem  Schoutambt en heerlijkheid 25 (augustus 2011) nr. 3, 19-26 (Vuyk 13) 
-Pleidooien voor verdraagzaamheid: Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789) (Vuyk 15) 
-Uit de letterlievende fuik (2011) (Vuyk 16) 
-Uit de letterlievende fuik: een herinnering aan Herman en het levensverhaal van John Edward (2011) (Vuyk 17) 
-Het einde der remonstranten: Arminius als mytrhe. Vrijheid en verdraagzaamheid bij de remonstranten als probleem (2012) (Vuyk 18) 
-Uit de letterlievende fuik: de erfenis (2012) (Vuyk 19) 
-Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827). Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790) (2013) vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar (Vuyk 20) 
-Uit de letterlievende fuik: Metabletica-van den Berg, Joop, Albert Schweizer und die Spätaufklärung (Jan Konijnenburg) (2013) (Vuyk 21) 
-Uit de letterlievende fuik: Wat wil je worden, Georg Forster in Amsterdam (2014) (Vuyk 22) 
-Uit de letterlievende fuik: Requiem voor Mabulah (2014) (Vuyk 23) 
-De Arminiaanse Vredeskerk. redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen (2015) (Vuyk 24)    

-Uit de letterlievende fuik: Is Nederland (nog) een christelijke natie? Lief en leed rond Oudjaar - fragmenten van een familiegeschiedenis (2016) (Vuyk 25)Windex rub. A
hoofdindex

L.H. Wagenaar
-Van Strijd en Overwinning: de groote Synode van 1618 op ’19 en wat aan haar voorafging (1909) (Wage 1) 
G.A. van der Wal en F.C.L.M. Jacobs ed.
-Vragen naar zin (1992) art. H.J. Adriaanse (Wal 1) 
E.G.E. van der Wall
-Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (2000) (Wall 1) 
-Een veelzijdige verstandhouding: religie en verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) ed. met Leo Wessels (Wall 2) art. S. Vuyk 
J.C. Wannée
-Religieuse Levens- en Wereldbeschouwing (los van het Christendom) 
 (1920; 2de druk 1922) (Wann 1) 
-Kosmische religie (1928) (Wann 2) 
-Religieuse opvoeding (1929) (Wann 3) 
-Spiritisme en religie (1929) toespraak (Wann 6) 
-Het wezen van het religieuze. Waarom geen Boeddist? Waarom geen Christen? Wat dan wel? (1938) vier toespraken (Wann 7) 
-Toespraken (31 stuks samengebonden) (Wann 4) 
-Vonken van het groote vuur (Wann 5) 
I.M. Weekhout
-Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (1998) proefschrift (Week 1) 
P. Weiland
-Nederduitsche spraakkunst, uitgegeven in naam en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek (2de druk Dordrecht 1820) (Weil 1) 
Wending
-Kerk en Kunst 8 (dec. 1953/jan. 1954) nr. 10-11, art. G.J. Hoenderdaal (Wend 3) 
-Evanston 9 (november 1954) art. N. van Gelder (Wend 2) 
-Het bittere raadsel van de goede Schepping (juli/augustus 1962) art. H.J. Heering (Wend 1) 
G.S.Westerouen van Meeteren
-Goede morgen (1965) (West 1) 
-Het lichtgevend geheim: overdenkingen uit Jesaja en Ezechiël (1993) (West 2) 
G.J. Wiarda
-Drie typen van rechtsvinding (3de druk 1988) (WiaG 1) 
H.B. Wiardi Beckman
-Den Vaderlant Ghetrouwe (1940) (WiaH 1) 
-Wiardi Beckman (1946) bundel artikelen (WiaH 2) 
T. van Wijk
-Alle Klaver: vergeet nooit dat ge vleugels hebt (2008) (Wijk 1) 
G.N.M. Wijngaards
-De "Bibliothèque Choisie" van Jean Le Clerc (1657-1736): een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713 (1986) (Wijn 2) 
Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap: een tweemaandelijks tijdschrift
-Pragmatisme, 5e jaargang, nr. 3, 1964/65 (Wijsg 2) art. L.J. van Holk 
-Levenstijdperken, 29e jaargang, nr. 2, 1988/89 (Wijsg 1) art. H.J. Adriaanse 
M. Wildiers e.a.
-Tussen intuïtie en weten (1982) art. H.J. Heering (Wild 1) 
P.H. Winkelman 
-Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot (1945) (Wink 1) 
Ruth Winsemius
-De luis of de pels?: visies op doperse eigenheid (2006) art. W. van der Burg (Wins 1) 
P.W. van Wissing ed.
-Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (2008) art. S. Vuyk (Wiss 1) 
M.E. Witte-Rang
-Geen recht de moed te verliezen: leven en werken van dr. H.M. de Lange 1919-2001 (Zoetermeer 2008) (Witt 1) 
J.J. Woltjer
-De Leidse universiteit in verleden en heden (1965) (Wolt 1) 
Woodbrookers Cahier
-Cahier Zakencursus 1 (mei 2009) nr. 1, ter sprake komen o.a. F. Klein, J.A. de Koning, R. Mees, A. Plate, A.H. Ingen Housz, W. Schermerhorn; vraaggesprek met Joost Röselaers en Bram Rutgers (Wood 1) 
-Cahier Denken en geloven in een industriële cultuur 1 (2009) nr. 2, 25-26, over A.H. Ingen Housz (Wood 2) 
-Cahier 4 (2011) artikel over Ed van Cleeff door W. Lookman (Wood 3) 
-Cahier 5/6 (2011) artikelen over Ed. van Cleeff door W. Lookman (Wood 4) 
Woord & Dienst
-R. Reeling Brouwer, "Predestinatie: rekkelijk en precies",  59 Woord & Dienst (12 maart 2010) nr.5, 46-48 (Woor 1) 
L. Wüllschleger
-Scheurmakers en Nieuwlichters: over Remonstranten en Contra-Remonstranten te ’s-Gravenhage (1612-1618) (1989) (Wüll 1)X-Y-Zindex rub. A
hoofdindex

W.R. van der Zee ed.
-Een droom van een kerk: mensen uit de Raad van Kerken aan het woord: een bundel, 
samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet (1985) art. H.M. de Lange, J.W.A. Nieuwenhuijsen, A.C. Schilthuis-Stokvis, H.J.J. van Waveren (Zee 1) 
J.H. Zelm van Eldik
-Waar Remonstranten kerken: een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de Remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw (2010) (Zelm 1) 
S.B.J. Zilverberg
-Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1) 
T.H. Zock
-Geloven tussen waan en werkelijkheid (1993) art. H.J. Adriaanse (Zock 1) 
W.F. Zuurdeeg
-A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics (1946) proefschrift (Zuur 1) 
-An analytical philosophy of religion (1958) (Zuur 2) 
-Man before chaos (1968) (Zuur 3)naar bovenindex rub. A
hoofdindex