BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA 
hoofdindex

Thema's: Theologie algemeen, Dogmatiek, Christologie


 


  Pneumatologie, Ethiek, Eschatologie
 
IN  BEWERKING

 
Theologie algemeen


 

H.J. Adriaanse,
       -Het verschijnsel theologie (1987) met anderen (Adri 4)
       -Theologie en Rationaliteit: godsdienstwijsgerige bijdragen (1988) met anderen (Adri 12)
       -Tweestromenland: over wijsgerige en belijdende  theologie (2001) met anderen (Adri 8)
W.J. van Asselt, “De ontwikkeling van de remonstrantse theologie in de zeventiende eeuw als
        deel van het internationale calvinisme”, in: P.J. Knegtmans en P. van Rooden ed., Theologen
        in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de
       Universiteit van Amsterdam
(2003) 39-54 (Kneg 1) 
S. Bouman en E.J. Kuiper ed. 
        -Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984)
W.B. Drees ed., Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig 
       christendom (1999) (Dress 13)
H.IJ. Groenewegen, De evolutieleer en het godsdienstig geloof (1909) (Groe 16)
H.J. Heering, God ter sprake: reflecties over de taal van de religie (1984) (HeeH 24) 
L.J. van Holk e.a.
      -Geloofsbezit en Levensrichtig: inleiding tot het godsdienstig leven in de
       Remonstrantsche Broederschap (1940) (Holk  4) 
C.E. Hooykaas, Tien hoofdpunten van ons geloof (1929) (HooC 9)
I. Hooykaas, "Godsdienst en zedelijkheid", Nieuw en Oud (1870) 109-148 (Z.HooI) 
E.J. Kuiper en Th.M. van Leeuwen ed., Als een vuurbaken: teksten over de functie van
        belijdenissen naar remonstrants inzicht (1994) (Kuip 7) 
K.H. Roessingh
       -De moderne theologie in Nederland: hare voorbereiding en eerste periode
        (1914) proefschrift (Roes 9)
       -Het waarheidsprobleem in de nieuwere theologie (1915) (Roes 10) 
Dogmatiek


   P. Eldering, Onredelijk en Onzedelijk Godsgeloof (1937) (Elde 7) 
A.H. Haentjens
     -Remonstrantsche en Calvinistische Dogmatiek in verband met elkaar en met de
       ontwikkeling van  het dogma (1913) (Haen 4) 
     - Inleiding tot de dogmatiek (1934) (Haen 6)
G.J. Heering
       -Geloof en Openbaring (1935-1937)
         deel 1. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie (1935) (HeeG 32a)
         deel 2. Richtlijnen voor een dogmatiek op den grondslag van evangelie en reformatie (1937)
               (HeeG 32b) 
G.J. Heering, De Christelijke Godsidee (1945) (HeeG 42) 
H.J. Heering, "God de almachtige" in: H.J. Heering e.a., Dogmatische verkenningen (1968)
     (HeeH 17) 
G.J. Hoenderdaal, "Dogmatiek, retoriek, dialektiek", Nederlands Theologisch Tijdschrift
     27 (1973) 34-47 (Z.Hoen)
L.J. van Holk, Radiocatechisatie voor predikanten (Drie vragen uit de leer van God): 
    I. Inleiding en Openbaring, II. De verhouding van het persoonlijke tot het bovennatuurlijke 
    aspect van God, III. Hoe verhoudt zich Gods grootheid tot Zijn goedheid? (1960) (Z.Holk)
J. Konijnenburg, Memorandum over de vrijheid van godsdienst (Mémoire sur la liberté des cultes
    (1827)) in: S. Vuyk, Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid (2013) (Vuyk 20) 
S.H. Spanjaard, Vertaald geheimschrift (1956) (Span 3)
P.D. Tjalsma, "Kernvragen der Vrijzinnig Christelijke Dogmatiek" in: Beginselen ener Vrijzinnig Christelijke Theologie (Deel II) (1950) 19-27 (Holk 2) 
E.P. Meijering
      -Inspiratie uit de traditie: gegrond geloof (1996) (MeijE 22) 
      -Voorbij de vadermoord: over het christelijk geloof in God, de Schepper (1998)
       (MeijE 25) 
Christologie


   A. Dicou en J.F. Goud ed.
       -Een mens - vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) (Dico 6)
J.C.A. Fetter, "Jezus als machtsfiguur", De Smidse 5 (1930) nr. 10, 294-305 (Z.Fet) 
J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) (Goud 10)
A.H. Haentjens, De persoonlijkheid van Jezus Christus (1908) (Haen 3) 
H.J. Heering, -De Opstanding van Christus (1946) (HeeH  2) 
W.F.H. Hensen, Christuservaring (1997) (Hens 4)
J.L. Klink, De onbekende Jezus (1996) (Klin 22) 
L.J. van der Lof, De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie (1949)
    proefschrift (Lof 1) 
J.H. Maronier, "De ontwikkeling der christus-idee in het nieuwe testament", Nieuw en Oud (De 
    bijbelvriend) (1865) 319-347 (Z.Maro) 
E.P. Meijering
      -Wie zeggen de mensen dat ik ben: lastige vragen over het christelijk geloof (2000)
       (MeijE 27) 
      -"Hoge christologie - wat is er tegen?”, Kerk en Theologie 52 (2001) 348-359 (Z.MeijE)
      -Wie is Jezus Christus?: een vrijzinnig orthodox antwoord (2010) (MeijE 41)
W.R.M. Noordhoff, "Christus" in: W.R.M. Noordhoff e.a., Dat, wat blijft (1941) 7-33 
    (Noor 3) 
H.L. Oort, De uitdrukking 'de Zoon des Menschen' in het Nieuwe Testament (1893)
    proefschrift (Oort 9)
K.H. Roessingh, De uitgangspunten eener christologie op den grondslag der kritische 
    theologie (1924) studieclub van moderne theologen: vlugschrift 1 (Roes 4) 
P.D. van Royen, Jezus en Johannes de Doper: een historisch onderzoek op grond van de
    synoptische evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den
    laatste (1953) proefschrift (RoyP 2)
P.D. Tjalsma, Is Jezus maar een mens? en Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (1948)
    V.P.R.O.-uitgave (TjaP 12) 
 
Pneumatologie


   E. van Cleeff, -Heiliging der wereld (1958) Referaten-reeks VII (B.28; Clee 2) 
J.C.A. Fetter, “Vrijzinnig-christelijke opmerkingen bij het leerstuk van den Heiligen Geest”, Vox 
     Theologica 11 (1939/40) nr. 2, 46-54  (Vox 3) 
G.J. Heering, “Openbaring en Heilige Geest”, Vox Theologica 8 (1937) 114-124 (HeeG 37) 
G.J. Hoenderdaal
      -Geloven in de heilige Geest (1968) (Hoen 10) 
      -"Christelijk geloof in de Heilige Geest" in: E. Flesseman-van Leer e.a. ed., Weerwoord: 
        reacties op Dr. H. Berkhof's Christelijk Geloof (1974) 136-147 (Fles 1) 
L.J. van Holk, Systematische vragen inzake een Theologie van de Heilige Geest (1956)
    referaten-reeks II (Holk 31) 
A.C.J. Jonkers, -De leiding van de heilige geest in de gemeente (1968) scriptie (N.Jon.2) 
G.J. Sirks
      -De centrale betekenis van de Leer van de Heilige Geest (1956) referaten-reeks I (Sirk 11)
      -"The cinderella of theology: the doctrine of the holy spirit", The Harvard Theological Review
        50 (1957) nr. 2 (Z.Sirk) overdruk  
Ethiek


 
H.J. Adriaanse e.a. ed., God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste
      verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) (Adri 16) 
W. van der Burg,
      -Over religie, moraal en politiek: een vrijzinnig alternatief (2005) (Burg 9) 
G.J. Heering
      -Het zedelijk oordeel: onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel (1906)
       proefschrift (HeeG  5) 
      -Zonde en schuld naar christelijk besef (1912) (HeeG 6) 
      -De zondeval van het Christendom: een studie over christendom, staat en oorlog
        (1928) (HeeG 20)
H.J. Heering
       -Ethiek der voorlopigheid (1969) (HeeH 18) 
       -Over het boze als macht en als werkelijkheid (1974) (HeeH 19)
       -Moed voor de politiek: oefeningen in politieke ethiek (1988) (HeeH 27)
       -"Jezus en de moraal" in: J.F. Goud e.a., Christus in vrijheid (1992) 96-108 (Goud 10) 
J.W. Herfst, Gezondheid en heil: een zedekundige studie (1938) proefschrift (Herf 1)
L.J. van Holk,
        -Maatschappelijke moraal in het Vrijzinnig Christendom (1939) I. Inleiding (Holk 21a) 
        -Moreel beraad: een bundel zedekundige opstellen 2 dl. (1952-1953) (Holk 27 en 28)  
Eschatologie
C.W. Anbeek
        -"Het Einde vanuit boeddhistisch perspectief" in: W.Dijk ed., De laatste tijd. Denken over
         het einde in levensbeschouwing en psychiatrie (1999) 58-66 (Dijk 1)
E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed., 
        -Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen (2002) (Coss 8) 
G.J. Heering,
        -De verwachting van het koninkrijk Gods (1952) (HeeG 47) 
        -De menselijke ziel: haar wezen en bestemming (1955) (HeeG 49) 
H.J. Heering,
        -De religieuze toekomstverwachting in het bijzonder in de Amerikaanse theologie
         (1937) proefschrift (HeeH  1) 
        -Theocratie en eschatologie in de theologie van Prof. Heering (1957) Oriëntatiereeks VI
         (HeeH  6) 
K.J. Holtzapffel
        -Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen: over het eschaltologisch element in de
        vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het bijzonder bij de
        remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering (2009) (Holtz 5) proefschrift
Th.M. van Leeuwen
       -The surplus of meaning: ontology and eschatology in the philosophy of Paul Ricoeur
        (1981) proefschrift (LeeTh 1) 
E.B.A. Poortman,
         -"Het eschatologisch moment in ons geloof", Het Kouter 6 (1941) 217-230 (Z.Poor) 
K.H. Roessingh, "Eschatologie", Omhoog 7 (1925) 181-194 (Z.RoesSr)
J. Tideman, -De komst van het godsrijk: laatste evangelieprediking (1873) (TidJ 6) 

naar boven
hoofdindex