BIBLIOTHEEK REMONSTRANTICA
24


 
Thema: Kerk en Gemeente, Oecumene, Liturgie, Catechese, Gebed, Pastoraat

 

IN BEWERKING
hoofdindex

 
Kerk en Gemeente


 
E. Bloembergen,
       -Liefhebben uit verstand: de organisatie van een kerkelijke gemeente (1966) (BloE 1) 
       -Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2) 
E.H. Cossee, "Geloofsgemeenschap" in: Vlugschrift 13 (1997) 22-28,  (B.52)
P. Eldering
      -De predikant als dienaar van de gemeente, de kerk en het evangelie (1923) rede gehouden op de
       A.V. van 1923 (overdruk uit URB) (Elde 3) 
J.F. Goud, -Schrijven in het zand: predikantschap in de 21ste eeuw (2000) (Goud 5) 
H.J. Heering
       -"Overpeinzingen van een remonstrant over gemeente-opbouw", Wending 6 (1951) 185-192
         (Z.HeeH) 
G.J. Hoenderdaal
       -"Gemeent en vóór-gemeente, referaat op AV 1959", Handelingen II (1959) 51-61 (Z.Hoen) 
        met J.A. de Koning 
       -Enkele aantekeningen omtrent gemeente en kerk (1963) Kort Bestek 1 (B. 1)
      -De predikanten in de Remonstrantse Broederschap: Dominee - werknemer - priester-
       profeet (1972) (Hoen 13) 
L.J. van Holk, Hoe gaat het verder met de kerk (dec.1973) met anderen (B.15) Kort bestek 18
C.E. Hooykaas
      -Godsdienstig Leven in Nederland (1912) (HooC 3) 
      -Gemeenteleven (1915) (HooC 6) 
T.M. Jonquière,
       -Naar de markt. Shoppen bij de remonstranten: uitverkoop of nieuwe collectie?: een
        onderzoek naar buitenkerkelijkheid en kerkvernieuwing (2008) (Jonq 3)
J.L. Klink, Ter meerdere ere: wat er in de kerkdienst gebeurd (1964) (Klin 5) 
J.A. de Koning,
       -"De functie-crisis van de predikant", Peiling 5 (1970) nr. 1, 18-20 (Z.Koni) 
E.J. Kuiper,
       -"Wetenschap en authenticiteit in de uitoefening van het predikantschap", Nederlands Theologisch
        Tijdschrift 34 (1980) 134-153 (Kuip 9) overdruk 
J.H. Maronier, De kerk: een woord voor onzen tijd (1860) (Maro 1) 
W.R.M. Noordhoff
      -Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme: een
       sociaal-psychologische studie (1933) proefschrift (Noor 4) 
      -"Vormen en ordeningen in een open kerkgemeenschap" in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig
        protestantse bijdragen (1953) 189-210 (Fabe 1) 
      -Remonstrants gemeentebesef vroeger en nu (z.j.) (Noor 7) 
H.L. Oort, De beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Z.Oort) 
A.M. van Peski
      -The outreach of diakonia: a study of Christian Service, with special reference to its 
       international aspects (1925) proefschrift (Pesk 1) 
      -"Werel en diakonaat" en "Wat bedoelen we met zending?" in: “Wie veel gegeven is . . . : 
       ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 8-12 en 17-19,
       Kort Bestek19 (B.16) 
E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) (Poor 12) 
J.F. van Royen
       -De gestalte en functie van onze gemeente in de moderne samenleving (1957) referatenreeks III
        (RoyJ 4) 
G.J. Sirks
      -De Kerk (1931) in Over de Beginselverklaring van de C.C. (Sirk 3) 
J.C.M. van der Sluijs
      -"Herstructurering van de Gemeente", Peiling (4eKw 1967) .23-30 (Z.Sluij)
      -"Planning in de gemeente" Peiling (4eKw 1966) 22-30 (Z.Sluij) 
      -"Functies van een gemeente evaluatie van een jaarprogramma", Theologie en Praktijk 
        27 (1967) 204-215 (Z.Sluij) kopie  
Oecumene


 
E. Bloembergen,
       -Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2) 
E.H. Cossee,
       -"De remonstranten en de wereldraad van kerken", Documentatieblad voor de Nederlandse
         Kerkgeschiedenis na 1800  48 (juni 1998) 40-53 (DNK 1) 
N. van Gelder, "Amsterdam-Evanston", Wending 9 (1954) nr.9, 529-535 (Z.Geld) 
J. van Goudoever,
        -"Worldconference on religion and peace in Kyoto", Theologie en Praktijk 30 (1970/71) nr.4,
         188-190 (Z.Goudo) 
       -"De wijdere oecumene" in: Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde
         verantwoordelijkheid van de kerk (mei 1975) 20-24, Kort Bestek 19 (B.16) 
H.J. Heering,
       -"Profeet, hogepriester en schriftgeleerde te Amsterdam", Wending 3 (1948) 461-468 (Z.HeeH) 
       -"De derde weg in de oecumene" in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen
        (1953) 49-72 (Fabe 1) 
       -"Lustrum betekent reiniging", Wending 11(1956) .209-223 (Z.HeeH) 
       -"Gesprek over de basis" in: W.F. Golterman en J.C. Hoekendijk ed., Oecumene in ’t vizier:
         feestbundel voor dr. W.A. Visser ’t Hooft (1960) 75-80 (Golt 1) 
       -"Geloofscrisis en oecumene", Wending 41 (1986) 13-24 (Z.HeeH) 
G.J. Hoenderdaal,
       -"Eenheid", Wending 16 (1962) 826-833 (Z.Hoen) 
       -"De remonstranten en de oecumenische ontwikkeling" in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed.,
        Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 209-220 (BouS 1) 
J.A. de Koning,
       -"Het oecumenisch gesprek in ons land", Nieuw Theologisch Tijdschrift 26 (1937) 240-246
         (Z.Koni) 
H.M. de Lange,
       -"De Wereldraad van Kerken over het kapitalisme: enkele opmerkingen over de rapporten van
        1948 en 1954" in: L.H. Ruitenberg e.a., De maatschappij van nu en morgen (1958) 50-61
        (Ruit 1) 
       -Werkelijkheid en hoop: nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij
        (1975) (Lang 7) 
       -"Bedreigd leven" in: A. Houtepen ed., Gerechtigheid, eenheid en vrede: de oecumenische 
         agenda van de Wereldraadbijeenkomst te Vancouver 1983 (1982) 100-113 (Hout 1) 
R. Miedema,
       -De Boodschap van de conferentie te Oxford aan de christelijke kerken (1937) (Mied 6 ) 
       -"De oecumenische beteekenis van het instituut voor religieuze en kerkelijke kunst te Utrecht",
        Oecumenisch Christendom 24 (1940) 141-144 (Z.Mied) 
G.J. Sirks, "New Delhi en verder", Theologie en Praktijk 22 (1962) 135-147 (Z.Sirk) kopie
A.M. van Peski,
       -Oecumene en Remonstrantse Broederschap: het wederzijds appèl (1961) (Pesk 2) 
       -"De Remonstranten en de oecumene" in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius
         (1975) 211-222 (Adri 14) 
G.S. Westerouen van Meeteren,
        -"De lotgevallen van sectie VI, Uppsala", Wending (1968) 532-539 (Z.West)  
Liturgie


 
C.M.G. Berkvens-Stevelinck,
        -Vrije rituelen: vorm geven aan het leven (Zoetermeer 2007) (Berk 7) 
        -Vieren & brevieren: liturgisch bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (2009) met 
          Sytze de Vries (Berk 10)
J.J. van Hille
         -Elkaar een dienst bewijzen: liturgische beschouwingen en oefeningen (1975) (Hill 1)
G.J. Hoenderdaal,
          -Riskant spel: liturgie in een geseculariseerde wereld
(1977) (Hoen 14)
          -"Liturgisch leven in de Remonstrantse Broederschap" in: Jaarboek voor de eredienst van de
           Nederlands Hervormde Kerk 1963-1964
(1964) 63-69 (Jaar 2) 
L.J. van Holk,
         -De goddelijke offerande: een godsdienstig ontwerp (1939) (Holk 19) 
         -"Robinson over Liturgie en Gebed", Wending 18 (dec.1963) 771-782 (Z.Holk) 
          -Toelichting op de Liturgie (z.j.) (Z.Hol) machineschrift 
P.A.P.E. Kattenburg
        -"Another break in the wall: People's participation as a basic need in the liturgical celebration" 
           in: Exchange (september 1980) 1-54 (Katt 2) 
        -"Une autre brique dans le mur" in: A travers le monde: célébrations de l'eucharistie (1981)
          119-189 (Katt 3) 
J.L. Klink, De doop: een gesprek met doopouders (1965: 1,3, 4de dr.) (Klin 7) 
Th.M. van Leeuwen,
         -"Het open avondmaal: een remonstrantse reactie" in: J. van Beek e.a. ed., Mysterie tussen leer
           en leven (1993) 58-67 (Z.LeeTh) 
         -“Een weg in tijd en ruimte”, “Om te beginnen” en “Wegzending en zegen” in: P. Oskam en
          N. Schuman ed. De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, praktijk (1998) (Oska 1) 
         -“De onalledaagse taal van de liturgie” in: M. Barnard e.a. ed., Nieuwe wegen in de liturgie: de
           weg van liturgie  - een vervolg – (2002) 65-81 (Barn 2) 
          -Een gering gebeuren - een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) ed. met 
           M. Slootmans ed. (LeeTh 13)
J.F. van Royen
      -"Liturgie", Vox Theologica 16 (1946) nr.3, 69-77 (Vox 7) 
      -Protestantse retraite (1952) (RoyJ 2) 
H.J.J. van Waveren
      -"Bijbel en liturgie" in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25, Vlugschrift 15 (B.54)  
Catechese


 
A. des Amorie van der Hoeven sr.,
        -Historisch overzigt van de Catechetische Literatuur der Remonstranten (1852) (AmoS 8)
J. W.H. Blaauw ed.,
        -WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) (Blaa 1) 
J.W. Bok,
        -Godsdienst, Christendom, Kerkelijke Gemeenschap: cursus voor meer ontwikkelde 
          aankomende leden der Gemeente (1888) (Bok 3) 
P. Eldering, 
        -Korte handleiding bij het Onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming
         (1910) (Elde 2) 
H.J. Heering, -"Bijbel en opvoeding", Wending 10(1955) 332-349 (Z.HeeH) 
P. Heering, -De hedendaagsche Jeugd en het Godsdienstonderwijs (1908) rede (HeeP 13) 
J.H. Maronier,
        -Uitgebreide handleiding bij het Godsdienst-Onderwijs (1864-1900; vele drukken) (Maro 13)
G.J. Sirks, -Inzicht en uitzicht (1959) referaten-reeks X (Sirk 14) 
S.H. Spanjaard,
      -"De beteekenis van Albert Schweitzer voor het godsdienstonderwijs", Ons Godsdienst Onderwijs
        18 (1936) 76-83 (Z.Span) 
B. Tideman kz., -"Godsdienst-onderwijs", Nieuw en Oud (1867) 170-194 (Z.TidB) 
J.C. Wannée, -Religieuse opvoeding (1929) (Wann 3)   Gebed


 
J.A. Beijerman, -Gebedenboekje (1929) (Beij 8) 
S. Bouman, -Gebeden (Vught 2007) (BouS 2) 
F. Kleyn, -Het gebed (1929) V.P.R.O. uitgave 53 (Kleij 2) 
J.L. Klink, -Niet in de wind, niet in het vuur: het kindergebed (1974) (Klin 11) 
H.L. Oort, -Het Onze Vader  (1910; 2de druk 1924) (Oort 3) 
E.B.A. Poortman, -Heer, leer ons bidden: zeven preken over het onze Vader (1940) (Poor 5) 
G.J. Sirks, -Het Onze Vader (1934) (Sirk 5) 
Vlugschrift 10,
        -"Nooit heb ik niets met U"; gedachten over het gebed (1995) verschillende auteurs (B.49) 
G.S. Westerouen van Meeteren, -"Het gebed", Wending (1960) 727-734 (Z.West)  
Pastoraat


 
T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., 
         -God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
C.M.G. Berkvens-Stevelinck
        -Wat ik je nog zeggen wilde . . .: omgaan met mensen met kanker (Zoetermeer2008) (Berk 8)
L.H.C. Friederich,
       -Leven met sterven en dood. Pastoraal psychologische beschouwingen over sterven en dood
        (1983) scriptie (N.Fri) 
J.F. Goud,
       -“Geestelijke begeleiding: de pastor als bondgenoot en leraar” in: M. den Dulk en T.H. Zock ed.,
         Pastoraat in cultuurfilosofisch perspectief (2001) 95-107 (Dulk 1) 
H.J. Heering,
       -"Het pastoraat in het atoomtijdperk", Theologie en Praktijk 22 (1962) 199-210 (Z.HeeH) 
J.W. Herfst,
       -"De techniek van de zielzorg" in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen 
        (1953) 111-136 (Fabe 1) 
J.J. van Hille,
       -"Pastorale impressies" in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 185-202
        (Adri 14) 
W.J. Overdiep
       -"Pastorale ervaringen met het vaderschap", Wending 36 (1981) 434-438 (Z.Over)
E.P. Meijering,
       -"De onzekerheid omtrent de identiteit en het bestaansrecht van de Remonstrantse Broederschap 
        als pastoraal probleem" in: E.P. Meijering e.a., Drie bijdragen over theologie en beleid in de
        remonstrantse broederschap (1971) 2-13 (MeijE 1) 
E.M. Plantier,
      -Vol vuur voor het pastoraat: bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en 
       supervisie (1992) ed. met Th.J. Moorman (Plan 1) 
      -Door de dood omvangen: Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (1994) proefschrift  (Plan 2) 
      -De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland
       (2001) (Plan 3) 
J.F. van Royen,
       -"Daar gaat een dominee voorbij!" in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse
         bijdragen (1953) 211-236 (Fabe 1) 
L. Schenck
       -“Op weg naar oecumenisch ziekenhuispastoraat” (met C.M.E. de Vries) in: A. Blijlevens e.a. ed.,
        Liturgie met zieken, dl I (Baarn 1978) 145-151 (Z.Schen) 
J.C.M. van der SluijsB,
      -"Proeve van telefonisch pastoraat", Peiling (1eKw 1967) 20-28 (Z.Sluij)  
naar boven
hoofdindex